Учителя за Паневритмията (част 2)

Из "Разговори при Седемте Рилски Езера":"След изпълнение на паневритмията при „Езерото на Чистотата“ Учителят почна да говори за нея:Трябва да се

Из „Разговори при Седемте Рилски Езера“:

След изпълнение на паневритмията при „Езерото на Чистотата“ Учителят почна да говори за нея:

Трябва да се запознаете с научната страна на паневритмията. Природата обича с най-малки усилия да добие големи постижения. В паневритмията са впрегнати силите на ума, сърцето и волята да работят в хармония. Чрез паневритмията ще се покаже на хората как могат да приемат силите на Природата.

Ние правим тия упражнения сутрин, понеже тогава има най-благоприятни условия. Те трябва да се правят от 22 март до 22 септември. Според закона за еволюцията ние започваме с тялото. Движенията на паневритмията са едновременно механични, органични и психически.

На всеки човек, който може да възприеме тия движения, можем вече да му говорим. Защото те имат голямо влияние върху човешкото съзнание. Тези движения се превръщат във вътрешни, психични процеси. Ако държите ръцете си хлабаво във време на упражненията, тогава няма никакъв контакт със силите на Природата. Ръцете трябва да се държат обтегнати.

Тогава чрез упражненията влизате в досег със силите на Природата. После, като правите упражненията вие мислите за обикновените си работи: за къща, за сметки и пр. Когато правите упражненията мисълта ви трябва да бъде концентрирана.

Движението е живот. Без движение животът не може да се прояви. Движението трябва да бъде разумно. И един сантиметър да се подвижиш, трябва да имаш някаква цел, някакво постижение. Сила има в движенията. Защото чрез тях вие ще дойдете в хармония с всички разумни същества, които се движат. В тази хармония седи силата. Ако не влезете във връзка с тези същества, вие сте неорганизирани и тогава ще живеете в света на стълкновенията.

Когато играете паневритмията, движенията трябва да бъдат нито много бързи, нито много бавни. Прекарвайте мисълта си в предната ръка, която е насочена на горе, и в задната лява ръка, която е насочена надолу. И като снемате ръцете си надолу, прекарайте мисълта си към ръцете, тогава енергията ще мине през центъра на Земята. А когато ръцете са насочени нагоре, тя ще мине през центъра на слънцето.

Аз ви казвам само общите принципи. Във време на упражненията ще ви оставим свободни, сами да се научите и да свикнете. Прекарайте мисълта си през ръцете и през краката си. Трябва да знаете, че вселената се проявява чрез вас.

В движенията вие бързате – изведнъж искате да свършите упражненията. Може някой път да направите само три упражнения, но внимателно. Ако гимнастичните упражнения се правят бързо, няма полза. Те трябва да се правят бавно и с участието на ума. Съзнанието привлича енергиите.

Когато човек изнесе напред десния крак или дясната ръка, извиква в действие известни сили в Природата. А когато изнесе левия крак или лявата ръка, извиква в действие други нейни сили.

Като вдигнете ръката си нагоре, тя да образува 45 градуса ъгъл.Този ъгъл не трябва да бъде по-малък или по-голям. При този ъгъл положението е най-хармонично.Също така и ръката, когато е назад, наклонът трябва да бъде 45 градуса. Когато ъгълът на ръцете е 45 градуса напред и назад, имаме правилно движение, има кръгообразно движение на електромагнитните енергии: Този кръг обхваща цялото тяло – отпред, отзад, отгоре и отдолу. Когато той се образува добре, човек има най-хубаво разположение.Ритъмът трябва да е правилен.

Ще стъпвате на пръсти, а не на петите. Най-първо на пръсти и после на петите. Ако стъпвате на петите си, става сътресение на гръбначния мозък. Когато изправяте ръката си нагоре, най-първо движението на ръката да бъде напред хоризонтално и после ще я вдигнете нагоре. Предната част на ръката означава Божествения свят, средната – духовния, а основата – материалния.

Когато правите движения с ръката си, проектирайте ума си в ръката. Ние правим тези упражнения, както ги правят в другия свят. Те не са измислени, те са снети отгоре. Може да се правят и други упражнения, но ще видите разликата. Защото в тези упражнения са свързани физическият, духовният и Божественият свят. Има преливане от един свят в друг. Във физическо отношение светът е виртуоз, а в духовно отношение – не. Трябва да се уравновесят физическите движения с движенията на чувствата и мислите. Те трябва да се хармонизират. Тогава тези противоречия, които сега съществуват, ще се изгладят. Например двама души са в дисхармония. Те може да се хармонизират, като запеят и двамата.

Всяко упражнение е един психо-физиологически акт. Всяка мисъл, всяка енергия трябва да се въплъти, за да има израз. Ако вие можете да владеете вашата ръка във всички направления, това показва, че вашата воля е нормална. Иначе имате дефект умствен, сърдечен или волев. Затова ще правите упражненията ден след ден, за да изправите дефектите. С тези упражнения ще коригирате вашите мисли и чувства.

Щом урегулираш енергиите на краката си, ще се възстанови съотношението между Земята и тебе, защото енергиите на краката са свързани с центъра на Земята. Преди това не е имало правилно съотношение между твоите енергии и тези на Земята. Има съотношение между Земята и слънцето. И това съотношение е разумно. Ти трябва да възстановиш правилното отношение между тебе и Земята.

При движение на краката си ще съсредоточите ума си върху тях и ще ви стане приятно.

Нашата нервна система и сега е в развитие. Ние не сме завършили още развитието на нервната си система. Във всеки един живот се отделят нови нервни елементи и се образуват органи за новите идеи. Тъй че трябва да пазим мозъчната система.

Някои считат за тягост да се упражняват. Това е неразбиране. Каквито и да са упражненията, щом те могат да координират в човека енергиите на Земята и Слънцето, те са добри. А упражненията, които не могат да направят това, са ненужни.Когато срещнете човек, който е координиран със слънчевите и земни енергии, той прилича на цъфнал цвят, на узрял плод.

Религията е имала най-първо за цел да координира човека със земните и небесни енергии. А сега като са изгубили първоначалното значение, искат да направят човека добър. Ако не можеш да го координираш, как ще го направиш добър? Ако не нагласиш цигулката, как ще свириш нещо хубаво? Най-първо ще я координираш и след това иде вторият процес – свиренето. Сега ще се учите на първия процес – координирането. То е най-лесното. Всеки може да го направи.

Сутрин най-първо ще направиш упражненията с ръцете и краката. И тогава през целия ден ще ти върви добре. Бог и всички добри хора ще бъдат с тебе. Всемирното хармонично движение на цялото Битие е паневритмия.

Когато човек прави тези движения, той е в хармония с цялото Битие. Тогава възприема Божественото благословение, понеже всичко е Божие. Когато при паневритмичните движения стъпваме на единия или на другия крак, това стимулира чакрите, става смяна на положителните и отрицателните течения, на творческите и съграждащите течени.

При паневритмията мисълта се свързва с музиката и с движението. Трябва да играете, за да се подмладите. С паневритмията човек постепенно придобива мекота.

Тези движения на паневритмията са разумни. Те са подготвителни движения. Те имат магическа мощ и влияят върху целия свят, а не само върху нас. Тези движения са взети от Природата, от целия всемир и са в хармония с космичния ритъм.“

* * *

Из „Изворът на Доброто“:

„Напредналите Същества горе също играят паневритмия, правят такива движения и ако нашите движения се съвпаднат с техните, тогава ще направим връзка с тях и ще получим тяхното благословение. За да се направи тази връзка, не само нашите паневритмични движения трябва да бъдат правилни, ритмични, но трябва да има хармония между ума, сърцето и волята на изпълнителя, т.е. той трябва да има Любов, Чистота, светло състояние на духа.“

 

„Паневритмията такава, каквато е горе, тук на Земята не може да се даде, защото човечеството не е готово. Тук се дава паневритмията толкова, колкото е възможно, в най-достъпна форма. По-достъпни музикални форми и движения не могат да се намерят.“

* * *

Из беседата „Тайни и Откровения“ ООК, 06.05.1936 г.:

„Упражненията играят важна роля в подмладяването на човека. Ако правите добре упражненията, много от бръчките които имате, ще изчезнат от лицето. За да направите едно движение, трябва да мислите, трябва в туй движение да вложите някакво чувство.“

 

„Да се заинтересувате да проучвате гимнастическите упражнения. Вие казвате: “Ние сме стари, няма какво да се учим на гимнастиките.” Има много мускули във вас, които не са се раздвижили. Често хората умират от атрофиране на мускулите. Има мускули, които не сте раздвижили. Много хората умират от нераздвижване на мускулите. Всеки мускул, всеки нерв трябва да го раздвижите. Всичко изисква движение. По някой път болестите идват, защото не сте правили движения.“

 

„Туй движение на обливане (28. Промисъл) е главното движение. Мисълта и чувствата да влизат вътре, то е най-красивото движение. Отгоре да дойде Божието благословение. Човек трябва да го прави свещено. Като го прави, да знае, че го гледат от невидимия свят, искат да видят как го прави. Като четеш едно писмо, гледаш не само съдържанието, но гледаш как е писано писмото. Приятно е да гледаш хубаво написано писмо.“

* * *

Из „Вътрешен смисъл на Паневритмията – Беинсá Dунó“ (вероятно записал Боян Боев):

„Принципите трябва да проникнат в обществото. Чрез внасянето на паневритмията в училището и обществото ще се създаде едно съвсем ново поколение – здраво физически и духовно, годно за работа.“

„Целта на паневритмията – тя може да даде големи резултати. Ако всички българи биха играли всяка сутрин паневритмия съзнателно, никакво зло не би постигнало държавата им и никога не биха боледували. Ние играем паневритмия, за да се свържем с невидимите помагачи от всички светове и по този начин да улесним пътя на българския народ (15.06.1938г.).“

 

„Бог изпрати Великия Си Дух на Земята, а вие сте назначени на служба при Него като стрелци и телохранители. Дадено ви е оръжие в ръцете, с което строго да пазите изпълнението на Великия Закон, т.е. да пазите мира и хармонията в човешките души, а не да насочвате даденото ви оръжие против Великия, всявайки раздори и разногласия помежду си. Внимавайте! Оръжието ви е дадено. Зависи от вас къде ще го насочите – дали против низшите души (прояви), или против оная Велика Огромна Божествена Сила, която само с мисълта си може да ви заличи от лицето на земята. Велико оръжие е паневритмията, която ви дадох. От вас зависи къде и към кого ще го насочите и от това зависи мира и хармонията не само между вас, но и в света.”

 

„Ако правилно изпълнявате упражненията на паневритмията, положителните сили в Природата ще текат през вас и Божествената Любов ще ви свърже един за друг в безкрайния кръг на Всемира. Обаче правите ли грешки в паневритмичните упражнения, вие насочвате оръжието си против Великото, към Бога, и съответно спъвате собственото си развитие. И казвате после, че този или онзи е крив за сегашното ви положение в света. Никой не ви е крив, а само вие самите, защото погрешното изпълнение на паневритмичните упражнения предизвиква отрицателно отношение на силите в Природата и те именно разбъркват кашата в света. А виновни за нея сте вие!”

 

„Паневритмията е голяма сила, която ще даде подем в света. Великите души, които направляват света, ще ви чуят като пеете и свирите. Паневритмията е, с която вие ще им поднесете ключа на това Учение, което носи мир в човешките души. Този ключ Великите души трябва да получат от вас и вие сте длъжни да им го дадете. С него те ще отключват и подават ръка на човешките души, потънали в света на голямата заблуда. Тогава ще блесне светлината в тяхното съзнание и те ще разберат смисъла на своя живот. С други думи, Великите души ще присадят дивия свят с калема на Любовта. Присаденият свят отвътре ще добие нова светлина и нов подем със съвършено други стремежи: от инволюция към еволюция, от непрестанни войни към вечен мир, от човешка омраза към Божествена Любов, от егоизъм към самопожертване. Силата на скоростта ще бъде същата, каквато е била при слизането надолу – такава ще бъде и при възлизането нагоре, според въртенето на Земята.”

COMMENTS

WORDPRESS: 0