Учителя: Щастието не иде от хората, иде от Бога

Учителя: Щастието не иде от хората, иде от Бога

Откъс от беседата „Вяра и Любов“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години:По някой път вие се усещате уморени, неразположени. То зависи от

Откъс от беседата „Вяра и Любов“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години:

По някой път вие се усещате уморени, неразположени. То зависи от еднообразието, защото животът ви е станал много еднообразен. В Природата на Земята трябва да има разнообразие. Трябва да се изучава разнообразието на Духа, трябва да се изучава разнообразието на душата, трябва да се изучава разнообразието на ума и на сърцето и да се подчертават тия разнообразия. Запример снощи цигуларят, който даде концерт, някои намират, че е доста красив, прилича на майка си, венерин тип или човек на Любовта. Като едно хубаво огледало отразява Божествената Светлина. Някои от вас имате всичкото желание да бъдете добри, но не сте така гладки, не може да отразите светлината много добре. Не че не си добър, но не си полиран добре. Трябва да се изгладиш…

Вие на физическия свят искате всичко да придобиете, искате да бъдете красиви, силни. Представете си, че всички хора биха били красиви като ангели на Земята и биха били силни, какво ще направите тогава? Представете си, че сте богат и всички други са богати, но няма кой да слугува! Имаш пари, но няма някой, който да слугува. Представете си, че от Невидимия свят не искат децата да се раждат. Защото едно дете да дойде във вашия дом, трябва голямо самоотричане…

Разправяше ми друг един българин, който ходил в Русия преди болшевизма. Казва: Като бях в Русия, навсякъде срещах хора с голям корем. На десет души един ще срещнеш с малък корем. Всички бременни, не могат да родят. Като срещнеш все бременни мъже на раждане. Като отидох десет години в болшевизма, гледам всичките родили. Едва ли на 4-5 хиляди ще срещнеш един с голям корем. Казвам: необходимо е по някой път да дойдат несгоди в живота. При сегашните условия, ако нямаше страдания, човек щеше да бъде тъй крехък и най-малките сътресения щяха да го разрушат. Страданията в живота са онези ветрове в духовния свят, които искат да разклатят човешката мисъл и човешките чувства, за да укрепнат. Ние казваме: Защо са тия страдания?” Без тях е по-лошо. Със страданието е зле, но без него е 10 пъти по-зле. Когато страдате, казвате: Защо ми са тия страдания? Да се даде на другите, на мене ли се дадоха само?” Чакай, за Добро е. Този вятър нека подуха, виж колко хубаво духа. Запей му една песен. Защо да не пееш…

Щастието не иде от хората, иде от Бога. Онзи Бог в древността как са го представяли? Онзи Бог на Любовта, Който дава благата на хората, проявява се в малките работи. Щастието в света не зависи от голямото богатство. Ако тебе не може да те радва едно житено зърно, ако на едно житено зърно не се радваш, а се радваш на 10 000, на 100 000 лева, ти не разбираш живота. Сто хиляди лева, те храна не може да ти дадат. Казва: Ще купиш храна”. Ако нямаш жито, ако нямаш царевица, ако нямаш плодове, парите сами не се ядат…

Може джобовете ви да са празни. Умът ви трябва да бъде зает със светли мисли и идеи, които трябва да бъдат за вас, за цялото човечество, за дома, за приятелите ви. Да имате едно чувство, което да бъде хубаво не само за вас, но и за другите. Аз като срещна някои хора, приятно ми е да имат хубави чувства, да имат хубави идеи…

Казва: „Остарях”. Аз само си мълча. Бъдете доволни, че сте стари. Бъдете доволни, че сте млади. Бъдете доволни, че сте сиромаси. Бъдете доволни, че сте богати. Бъдете доволни, че сте красиви. Бъдете доволни, когато сте грознички. Благодарете, колкото и да е малка благодарността. Видиш едно цвете, целият ден да бъдеш радостен. Туй, което благославя туй цвете, струва. Аз се спра и казвам: Туй цвете е доволно, туй цвете много работи е научило. Аз имам много повече условия, защо да не бъда доволен?” Изисква се от всинца ви едно доволство в света. Да бъдете в състояние да премахнете вашите бръчки.

Ще станеш сутрин и ще кажеш: Слушай Иване, днес ще ме слушаш. Няма какво да се тревожиш. Тази работа ще се оправи”. На себе си ще си кажете така. Двама хора са заедно (във вас), единият е по плът роден, другият е по дух роден. Онзи целия ден бръщолеви. Кажи: Ще се уреди тази работа. Ти вярвай в мене”. Убедете човека на плътта, който живее във вас, че ще се уредят неговите работи. Кажете: Моята работа като се уреди, ще се уреди и твоята. Моята работа, като не се урежда и твоята няма да се уреди”. Като се убеди, че работата ще се уреди, той е много добър. Този Иван в нас е добър слуга. По-добър слуга от него няма, когато е слуга. Но и като стане Иван господар, по-лош господар няма. Иван на плътта никога не го правете господар, слуга го направете. На него му проповядвайте… Оставете Духът да ръководи…

Отхранвайте в себе си хубави мисли. Една хубава мисъл подхранвайте, едно хубаво чувство подхранвайте. Туй, което ви служи, подхранвайте го. Мисълта, която ви помага, подхранвайте я в себе си. Чувството, което ви помага, подхранвайте го в себе си. Постъпката, която ви помага, подхранвайте я в себе си. И само така ще изучите духовния свят и ще влезете във връзка с онези напреднали същества, които работят. Те ще ви донесат един подарък, ако си благодарен, втория ден ще се удвои, утрои…

Един висок идеал в света трябва да имате. Да не казваш: Аз не искам да бъда богат”. Защо да не бъдеш богат умствено, с една голяма култура? Ако е по музика, ще желаеш да имаш един хубав глас от 3-4 октави. Като пееш, всичко да кънти наоколо. Казва: Аз не искам да бъда богат”. Кажи: Аз искам да бъда богат в умствено отношение и в духовно отношение. Искам душата ми да бъде богата”.

Казвам: бъдете богати по дух, по душа, по ум, по сърце, пък другото богатство на Земята оставете на заден план. Понеже другите взели това богатство и за туй богатство трябва да воювате, оставете го него. Погрешка е станало с онзи ангел, който бил изпратен от Господа да занесе благата на хората. Той ги носел в голям пакет и като дошъл, видял една царска дъщеря, толкоз красива, че тя привлякла вниманието му и той забравил, че носи благословенията. Те изпопадали на земята. Само вярата останала, а другите блага хората изпограбили безразборно. Всичките блага са ограбени безразборно. А единственото нещо, което останало в ръцете на ангела, е вярата. Дошли поети и музиканти да искат блага и той им казва: Вярата остана”. Поетът ще пише с вяра, цигуларят ще свири с вяра. Човек без вяра, духът му не може да укрепне. Човек без вяра, душата му не може да се облагороди. Човек без вяра, умът му не може да се просвети. Човек без вяра, и сърцето му добро не може да стане. Без вяра на Бога не може да се угоди. Никой без Любовта на Бога не може да служи. Когато искаме да служим, Любов трябва; когато искаме да угодим, вяра трябва. Две неща се изискват: с вяра да угодим, да е доволен Бог от нас, ако искаме да Му служим, с Любов да Му служим.

Приложете сега вярата и Любовта за събуждането на всичките разнообразни блага.

Да се зарадваме в живота на това, което Бог ни е дал.

COMMENTS

WORDPRESS: 0