Учителя: Ние сме в една епоха, когато се определят съдбините на целия свят

Учителя: Ние сме в една епоха, когато се определят съдбините на целия свят

Откъс от беседата „Отворената врата на Любовта“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години:По някой път мислите, че сте много силни хора, от

Откъс от беседата „Отворената врата на Любовта“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години:

По някой път мислите, че сте много силни хора, от високо произхождение сте. На Земята не зная дали има по-слабо същество от човека. Комарът е по-силен. В какво седи силата на човека? Човек, който не може да владее своите мисли, своите чувства и своите постъпки, не е силен човек…

Вие трябва да направите връзка с Бога по два начина. Засега още по Любов не може да направите връзка с Бога. Поне от страх направете връзка. Аз ще ви приведа този пример: веднъж съм тръгнал, много съм се замислил и не съм си завързал връзките на обущата. Развързали са се връзките на обущата ми. Умът ми е зает с философски работи, замислил съм се. Среща ме едно малко момиченце на 7-8 години и ми казва: Господине, обущата са се развързали. Казвам: Тъй ли?”Чакай да ги завържа.Спря се, седна на земята и внимателно ги завърза. След като ги свърза, погледна ме, усмихна се. Казва: Така мислите на човека трябва да бъдат свързани, неговите чувства и неговите постъпки трябва да бъдат свързани. Усмихна се и си отиде. Не питах името на това момиче. Аз считам, че то беше един ангел, от Небето дошъл…

Доброто е основа на живота. Като се тури Доброто за основа, всички тия безпокойства, които имаме, ще изчезнат. Трябва да престанете да се безпокоите. Някои от вас се безпокоите, че ръстът ви е малък. Някои се безпокоите, че сте дебелички, друг не е доволен, че е много висок. Някой не е доволен, че бедрата му са по-широки, няма линия. И някой, като се гледа, не е доволен – вижда се, че е изкривен. Всеки може да поправи рамената си. Една-две години се изискват, за да поправиш рамената…

Ние у нас имаме един естествен страх от много работи. Да го е страх човек от тигъра, от кобрата, разбирам. Имаше една госпожица Хранова, тя беше акушерка във Варна, наричаха я Варненската героиня Хранова, отличен плувец беше, до Евксиноград е плавала на 3-4 километра. Цялото и тяло почерняло. Тази Хранова имаше една слабост. Ако ѝ покажете едно шише с пиявици, от къщи хуква да бяга. Не зная отде имам този страх, не може да издържам вида на пиявиците, като че подлудявам. Питам: една пиявица може ли да ви погълне? Може да се залепи и малко кръв да вземе. Като се залепи тази пиявица, все ще изтегли малко кръвчица. Такива пиявици има доста. Майка, която не чисти детето си, като се навъдят въшки на главата на детето, то пожълтее. Въшките не само смучат кръв, но се образува една въша отрова и отравя децата. В човека като влязат тия въшки, човек усеща, че нещо го хапе тук-там и сериозно в живота го измъчва.

Седиш и си недоволен от живота. Защо сме недоволни от живота? По-хубав свят за сегашното развитие за нас няма. Вие искате да идете в Небето, в Рая. Земята е Рай. Ти може да идеш на Земята в един град, който са бомбардирали и съсипали с бомби, този град беше хубав, хората го развалиха. Един инструмент някой път е хубав, а след няколко години може да се развали. Ние знаем да разваляме. По-хубаво устройство, по-красиво от човешкото тяло на Земята няма…

Някой път съм правил опити с хората. Някой български свещеник хванал една кокошка. Аз му казвам: Ще пуснеш тази кокошка”. Той се изправи и казва: Ти знаеш ли аз кой съм?” Казвам му: Ще пуснеш кокошката. Ако не я пуснеш, от тебе и от къщата ти пепелище ще остане”. Аз го гледам сериозно, нищо отвън не му казвам. Седя и мислено му говоря. Той се чуди откъде идат тия мисли. Казва: Хайде този дявол!” – има нещо, което го плаши. Плаши го дяволът – да пусне кокошката. Гледам го, седи и мисли – да пусне ли кокошката или не. Казвам му мислено: Ако пуснеш кокошката, ще дойде Божието благословение върху тебе, ще те прослави Господ. Ти като отрежеш главата на кокошката” – ще отреже своята глава. Има същества, които не знаят как да те заколят, но ти като заколиш кокошката, ще ги научиш как да режат глави, и те утре ще отрежат твоята. Ние не трябва да даваме на нашите врагове оръжие, не трябва да въоръжаваме нашите врагове с ножове. Ние, съвременните хора, трябва да стопим всичките ножове, пушки и топове. Каква е целта на Божиите хора в света? Да стопят всичките оръжия в света.

Казвам: ние трябва да желаем страхът Божий да влезе в сърцата на хората, страх да имат, не да се избиват. Всеки един човек си има едно свещено чувство. Бог не благоволява с убийствата в света. В сърцето ви сега трябва да влезе Любовта.

Вие се занимавате с дребнави работи. Казвате: Да дойде Христос да оправи света”. Преди 2000 години Христос дойде, хванаха Го, разпънаха Го. Ако Христос беше употребил човешките методи, светът друг характер щеше да има. Той употреби Божествени методи.

Мислите ли, че сега, ако дойде Христос, може да го разпънат? Няма дърво в света, на което Христос може да се разпъне. Христос е толкоз голям, че не може да Го разпънат сега. Мислите ли, че всичките комари, като се съберат, може мене да ме разпънат? Ако ние не може да направим нещо в света, да оставим Бог в нас да направи това нещо. Оставете Духа Божий да извърши всичко. Ние трябва да се дигнем над тия човешки дребнавости. Някои от вас мислят, че 20 години са били в училище. Какво са научили в тия 20 години? Що са 20 години? Какво са 20 години? Знаете ли какво трябва да се научи?

Сега страхливите ученици, като дойде учителят, объркват задачата – не трябва да се обърква задачата. Аз искам да имате доверие в Бога за онова, което е вложил във вас. Той е вложил Духа Си във вас да живее. Аз искам да вложите доверие в Бога за душата си, която Бог ви е дал. Аз искам да вложите доверието си в Бога за ума ви, който Бог ви е дал. И най-после да имате доверие в Бога за сърцето си, което Бог ви е дал и за тялото, което Бог ви е дал. Да имате доверие в Бога. Каквото хората казват, слушате, а каквото Бог е направил, не Го слушате.

Какъв пример може да се приведе? Вие казвате: За мен ли се отнася?” Аз съм решил в себе си да изправя и най-малките погрешки, които комарите правят, и най-малките погрешки, които въшките правят, и най-малките погрешки, които бълхите правят. Най-малките погрешки, които чумените бацили правят. Те обичат да се размножават и като влязат бацилите във вас, образуват любовни работи. В 24 часа се наплодят милиарди, оставят своите нечистотии и ти казват: Ти си умен човек, очисти се. Ние ядем и пием, любовни работи вършим”. Любов вършат и уморят човека. За да развалим тази любов, като дойдат холерните бацили, дайте им най-хубавата гореща вода – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 чаши изпий, за да се разреди серумът, с който се размножават и да спреш тяхното размножаване… Господ не е казал да бъдем роби на бацилите, Господ не е казал да бъдем роби на нашите изопачени мисли. Не е казал да бъдем роби на нашите изопачени чувства.

Сега не че ще оправим света, светът няма какво да се оправя. Всеки един от вас, като изправи себе си, е достатъчно. Всеки един от вас е колективитет и те – 100 хиляди, 200, 300, 400 хиляди души, които са слезли едновременно на Земята. Вие като изправите живота си, ще подействувате може би на всички тия същества, с които сте свързани, и те да изменят своя. Вие ставате лоши и тях туряте всички в този лошия живот. Христос имаше 12 души ученици и Той един – 13. 13 души. 500 милиона хора Го приемат днес. В целия физически живот имаше противодействие. Колко от тях станаха жертва. Но днес 500 милиона християни имаме на Земята, които са отражение. Те ще дойдат за новите времена въоръжени със светлина, със светли пушки. Като дойде един лош човек, като насочат пушките си отгоре, ще те хашладисат. Като те ударят – един куршум, ще станеш добър човек. Като те прониже със светлината в сърцето, светлина ще дойде в сърцето. Като пронижат ума, в ума светлина ще дойде. Като пронижат душата, душата ще стане светла, силна. Като прониже духа, духът ти ще стане силен, както Господ е силен. Туй е основното оръжие…

Всеки човек иска да съгради цял свят. Не му трябва. Много малко трябва на човека. Сега мислиш да заграбиш. Колко ти трябва – един декар. От един декар може да си изкараш прехраната за цяла година. От един декар може да си изкараш, ако работиш по новия начин – 20 пъти по 8 крини (мярка за зърнени храни – около 15кг), всичко 160 крини. 160 крини на годината може ли да ги изядеш? От един декар може да си изкараш прехраната за една година. Ако вложите закона на Любовта, навсякъде ще ви тръгне напред. Този закон го опитваме. Аз съм опитал този закон, работи.

Аз изучавам червеите, изучавам мравките, растенията, има други едни начини, по които ги изучавам. Вие, ако някой път искате да имате отличен характер, ще намерите някоя череша, която ражда много хубави череши. Не някоя сбутана, но която ражда много хубави череши. Като погледнете, много хубаво са облечени черешите, няма никакъв недъг. Някой път идете си турете гърба на тази череша, вие ще почувствате какво благородство има в туй растение. Аз по някой път ида при някоя череша, турям си гърба на стеблото и гледам нагоре. Казвам: Колко важна работа вършиш, как хубаво си изработила листата и плодовете”. Като че листата се усмихват, плодовете се усмихват. Всеки плод се усмихва. Виждам Божията Мъдрост, която се отразила, виждам събраната Божия енергия. Като изям 10, 20, 30 череши, веднага чувствувам в себе си един подем. Всичките тия растения са подтик за нашия живот.

Сега вие седите и казвате: Остаряхме”. Вие седите вкъщи и чакате, както някоя млада мома чака да дойде нейният възлюблен да я изведе из къщи, да я вземе от нейния баща и да я заведе при друг баща. Тя мисли, като иде при своя възлюблен, всичко ще тръгне наред. Някой път не тръгва. Гледам една сестра с първия мъж се развела, с втория се развела и с третия се развела. Някоя има и с четвъртия се развела. Срещнах една българка, която ми казва: Трима съм водила, този е четвърти”. Казва: Трима изпратих в оня свят. Сега водя четвърти”. Рекох ѝ: Този ще те изпрати в оня свят”. И тъй стана. Една жена, която трима мъже изпрати в оня свят, четвъртият ще я изпрати. Един мъж, който изпрати 3 жени, четвъртата ще го изпрати него. Семейството е Божествено учреждение, то е важна и здрава основа в Доброто, в Любовта. Това са души, които са дошли на Земята да слугуват на Бога. Божествената Любов е облечена в човешки дрехи. Забравили са Божествения план и са турили свой план…

Вие не мислете, че в едно училище всичко може да се предаде. Всичко не може да се предаде. Има неща, които не може да се предадат. Не може да се предаде сладчината на една череша. Може да ви се покаже как се ядат черешите, но вие трябва да ядете. Най-първо ще погледнете, ще обикнете, да ви се харесат нейният изглед – да е гладка, да няма дефект. Ако някоя череша е ударена, не я яжте. Ако от градушка е ударена черешата и я наранила, не я яжте. Ако ядете плодове, яжте ги без недъг. Опитайте го хубаво. Във вас има едно Божествено Същество. Вие искате да направите угощение на Господа, поне в седмицата веднъж да дадем угощение. Вземи тия череши и да ти е приятно, като ги ядеш. Веднъж да ядеш череши и да ти е приятно за цяла година. Веднъж да ядеш ябълки, но да помниш за цяла година. Или сливи може да ядеш, или какъвто да е плод. Не само вие, но ако сте пчелар, и дойде един ваш приятел, извадете от белия мед. Някои пчели са много умни. Ако сте един добър пчелар и обичате Бога, те образуват малки пити, бели, и турят най-хубавия нектар в тия пити. Тази пита ще отрежеш и като дойде някой приятел, от този мед ще му дадеш за закуска. Ще каже: Много е хубав вашият мед”.

Та казвам: по стария начин чакате да умрете, да идете в оня свят да ви учат. Ангелите нямат моето търпение, те не биха ви учили. Те няма да се занимават да ви учат. Аз на Земята уча търпението, може да ви проповядвам. Тъй като ви гледам, казвам: „Един ден ще бъдат ангели, ще служат на света, ще бъдат облечени със светлина, отдето минат, ще сеят светлина и всичките хора ще се радват, ще кажат: Да видим този ангел.”

Сега не сте още, но ще станете един ден такива, ако вярвате. Не ако вярвате, но Любовта трябва да бъде побудителна причина. Микроскопически, много малко да действува. На най-малкото побуждение на Любовта давайте ход. На най-малките свои изявления давайте ход. Няма по-мощна сила в света от нея. Така веднага ще се измени животът ви. Носовете ви ще се изменят, веждите ви ще се изменят, космите ви ще се изменят. Трябва да стане една коренна промяна.

Един светия след като е бил на Земята, живял между хората, хората не са го зачитали. Като умре, погледне, хората ходят на гроба му. Сега ходят на гроба на Иван Рилски. Една дупка има там и се провират. Аз искам всички да минете през дупката на Любовта, там дето Иван Рилски е ходил, по пътищата на Любовта да минете… Пътят, по който всички добри българи, всички любящи българи са минали, по този път на Любовта да минете. Всички народи трябва да минат по този път. Мойсей е казал: Онзи народ, който не слуша пророка на Любовта, той няма да има никакво благо на Земята.” Сега се отваря една нова епоха, бъдещето на народите, на личността, на дома се определя от това.

Ние сме в една епоха, когато се определят съдбините на целия свят. Един нов свят иде. Туй е, дето Христос е казал: Всеки на сватбата да дойде със сватбарска дреха”. Сватбарската дреха е дрехата на Любовта. Сега в този живот, който се проявява, всички трябва да бъдем облечени с Любовта, нашият ум трябва да бъде любовен, нашето сърце трябва да бъде любовно, нашата душа трябва да бъде любовна и нашият дух трябва да бъде любовен, за да разберем Новото, което Бог ще създаде. Той казва: Ще обърша всяка сълза тук на Земята”. Казва още: Ще се вселя между тях и всички ще Ме познаят – от малък до голям”. Казвам: Този Господ, Който ще дойде да се всели, във всинца ви да живее, искам като дойде, да Му слугувате по Любов. Вие очаквате сега да дойде, да ви помогне. Целият свят е направен за вас, помогнал ви е. Оставете, наш ред е, ние да благодарим и да учим. Има какво да се учи.

Един баща има какво да работи. Една майка работи върху дъщеря си. Един ученик има какво да работи…

По Любов ще започнете сега. Като излезете сега, ще кажете: Какво иска да каже Учителя?” Ако не направите друго, поне се поздравявайте така – като хванеш някого за ръката, кажи си мислено: Всичко онова, хубавото, което се съдържа в моя дух, в моята душа, в моя ум, в моето сърце, да се предаде на този брат. Бог да го благослови”. И той да каже: Всичко онова, хубавото в мен, то да се предаде”. На всички да се предаде. Хубавото от плода на черешата да влезе в нас, да станем добри като черешата. Туй може да го направите за една седмица. Не да го говорите това, но мислено да го казвате. Като хванеш ръката, да не кажеш колко е суха, колко е груба ръката…

Всички трябва да работим с Любов. Тази задача не е лесна, доста трудна работа е. Старият навик и новият навик влизат в борба. Поставете нещата да се борят с Любов и урежда се работата. Нека има борба. Вие не искайте да се махне борбата. Сега в света е без Любов, затова е лошо. Ако борбата е с Любов, ще има друг израз. За бъдеще цигуларите ще свирят от Любов. Които идват да свирят, няма да чакат за пари, но ще свирят от Любов и онези, които ще дойдат да ги слушат, да ги слушат от Любов. Като дойдат, пет пари няма да дадат, но тия пари ще дойдат. Те ще му платят – онази енергия, която излиза из техния дух, онази енергия, която излиза от тяхната душа, онази енергия, която излиза от техните умове и сърца. Този цигулар ще бъде доволен, че е дал концерт. И слушателите ще бъдат доволни, и цигуларят е доволен…

Казваш: Достатъчно е да има 10-20 души музикално да те насърчават в душата”. Казвам: да чувате всеки ден насърчението на онези, възвишените братя отгоре. Да приемете благословенията на Бога, гдето казва Христос: Да потекат от нашите духове, от нашите души, от нашите умове, от нашите сърца” – едничката възможност в света. Единствената възможност, по която светът може да прогресира, то е Любовта, единственият път, по който може да минете, то е Любовта. Една врата има отворена, която Бог оставил за хората, то е вратата на Любовта. Ако тя е затворена, какво ще бъде?

Някои проповядват за отиването в ада – няма по-ужасно нещо. Като се затвори вратата на Любовта, тогава всички ще бъдете в ада, няма надежда. Любовта е, която носи възкресението, тя е единствената врата, през която идат Божиите блага в света. Казвам: сега внимавайте да се не затвори тази врата във вас. Тази врата е отворена, да влизате и да излизате през нея. Да кажете: Благословен е Господ, Който е отворил пътя на Любовта, ще Му служим всички с Любов и в този свят, и в оня свят”. Долу оръжията на безлюбието. Горе оръжието на Любовта. Всички ще се въоръжите във вашия дух, във вашата душа, във вашия ум и във вашето сърце с Любовта на Бога. Ще постъпвате както Той иска, и ще имате Неговото благословение.

В този път ще имате най-добрите приятели, най-добрите слуги, всичко ще се уреди тъй, че ще благославяте. Защо не сте дошли по-рано да тръгнете в този път?

COMMENTS

WORDPRESS: 0