Учителя: Молитвата концентрира човешката мисъл, чувства и воля в едно – тя е мощна и върши чудеса

Учителя: Молитвата концентрира човешката мисъл, чувства и воля в едно – тя е мощна и върши чудеса

Откъс от беседата „Кога се молиш“, държана от Учителя на днешния ден преди 104 години: „А ти кога се молиш, влез в скришната си стаичка; и като си зат

Откъс от беседата „Кога се молиш“, държана от Учителя на днешния ден преди 104 години:

„А ти кога се молиш, влез в скришната си стаичка; и като си затвориш вратата, помоли се Отцу твоему, Който е в тайно. И Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.” Матей, 6:6

Мнозина запитват: Защо човек трябва да се моли? – Молбата, молитвата е съзнателен процес на работа. Аз ще разгледам молитвата като велик природен процес, а не както вие я разбирате. Както вие се молите, това не е молитва. Ако мълчанието на устата или мърдането на устните е молитва, тогава и есенните окапали листа се молят. Всеки е виждал как есенните листа, като падат на земята, се мърдат – движение има около тях. Обаче всяко движение не е работа. Съзнателното движение е работа.

Молитвата е съзнателен процес на човешката душа. Като се моли човек, душата му се проектира отгоре – надолу. Тя излиза извън себе си. Тоя процес наричаме излизане от тесния чертог, в който живеем… Когато се моли, човек трябва да се изказва точно, определено, да изрази мисълта си с малко думи. Всяка дума трябва да отговаря на съдържанието си. Ако изговаря думите метаболизъм, анаболизъм и катаболизъм, всяка от тях подразбира известно съдържание. Под метаболизъм разбираме химичен процес, който става в клетките, за да променят състава си. Процесът, при който клетката обработва неорганичната материя в себе си се нарича анаболизъм. Разлагането на живата материя в растението се нарича катаболизъм.

Човек се моли, когато има нужда. И ако в молитвата не се извършва някакъв вътрешен процес, това не е молитва. Най-обикновеното нещо в света е молитвата. Всички се молят. – Кой се моли? – Слабият. Силният не се моли. Слабият се моли на силния, силният се моли на по-силен от себе си, той пък на още по-силен и т. н. Като наблюдавате молещите се, ще видите една градация. Всички живи същества са свързани с молитва. Някой казва, че не се моли. – Защо не се моли? – Защото бил господар. – И той се моли. – На кого? – На слугите си. Ученият се моли на лекаря.

Силен и слаб човек, това са относителни понятия. Да мислиш, че си силен значи да се самоизлъгваш. Когато дойде лекарят със своята губерка и вкара в кръвта ви някакъв серум, тогава виждате колко сте силни. Аз наричам силен човек оня, който може да се бори с всички болести, с всички лоши мисли и желания. Не е достатъчно само да се бори, но да ги побеждава

Днес всички хора се женят, раждат им се деца, умират, други се раждат. Отиват на война, едни-други се убиват. В края на краищата те казват: Ще решим и тоя въпрос. Какво решиха хората от две хиляди години? Ще кажете, че придобиха голяма култура. Аз не вярвам в това. Според мен съществуват два вида култури, два вида религии, два вида партии: култура на светлината и култура на тъмнината, религия на светлината и религия на тъмнината, партия на светлината и партия на тъмнината. По какво се отличават едните от другите? Първите знаят да строят, да градят и носят благото на човечеството, а вторите – да събарят и рушат.

„Кога се молиш.” Каква трябва да бъде молитвата? Какво представя тя? Молитвата е съвкупност от принципи, от елементи, чрез които се проявяват чувствата и мислите на човека. Молитвата трябва да бъде съзнателна, да има определена цел. Оня, към когото отправяш молбата си, трябва да ти е познат. Детето се моли на майка си, която познава. В тоя случаи неговата молба е точно определена. То знае какво иска и от кого иска.

В Америка някъде една бедна жена била принудена да отдели детето си и да го изпрати в един от големите градове, за да изкарва само прехраната си. Цели 16 години то било далеч от майка си между чужди хора. Пораснало, станало юноша. По едно време младото момче заболяло тежко и лекарите се произнесли, че болестта му е неизлечима. Трябвало да съобщят на майката да дойде при момчето си. Тя пристигнала и заварила момчето си в безсъзнание. Силно разтревожена, но с упование в Бога, майката поставила ръката си върху главата на детето. Макар и в безсъзнание, то прошепнало: „Майко!“ Само с едно полагане на ръката детето познало майка си. От тоя момент положението на болния се подобрило. Любовта на майката го спасила.

Когато и ние се обърнем към Бога, Който обединява всички същества, работите ни ще се наредят. Животът ни на Земята не е нищо друго освен съзнателен процес на познаване на Бога и Христа. Да познаваш Бога значи да използваш всички добри мисли, чувства и желания, вложени в Битието. Това значи всички живи същества да бъдат в съгласие помежду си. Няма да обяснявам защо всички хора не се разбират. Ще дойде ден, когато всичко живо ще разбере закона на любовта. Тогава всички хора ще си подадат взаимно ръка…

Молитвата не е нищо друго освен дълбоко желание на човешката душа да постигне нещо. За реализиране на това желание се иска участието на ума, на сърцето и на волята. Където умът, сърцето и волята се съединяват, там молитвата се реализира. Това съединяване може да става в тъмнина, може да става и в светлина. В какво направление се молят хората не е важно. Едно се иска от тях – да се молят. И вълкът като излиза вечер да си търси храна, също се моли. И добрите, и лошите хора се молят, но се различават само в резултатите от съединяването на своите мисли, чувства и действия. Няма живо същество, което да не се моли. Обаче молитвата е толкова по-определена, колкото съзнанието е по-високо. Един от елементите, който участва в молитвата, е Любовта.

„Влез в скришната си стаичка.” Това значи влез в мястото на самоопределянето. Тая стаичка подразбира мястото, където се организират човешките мисли и чувства. Да се молиш значи да отправиш своя доклад към Оня велик център, от който си излязъл. – За какво ще дадеш доклад? – За работата, която си свършил. И в отговор на това ще стане правилна обмяна между твоите мисли и чувства и тия на съществата от възвишения свят.

Ако някой мисли, че може и без молитва на тоя свят, той е на крив път. Не може без молитва. Само умрелите не се молят. Ония, които живеят във вечна тъмнина, също не се молят… Души, които не са дошли на тоя свят, които не са видели светлината, не се молят. Всеки, който е дошъл в света на светлината, се моли, т. е, самоопределя се. Той е в непреривна връзка с Битието. Като знаем това, да не спъваме оня истински, естествен процес, който се извършва в нас.

Не е важно дали принадлежим към дадена религия или не. Молитвата е предшествала всякаква религия. Религиите са дали различни форми на молитвата и с това са я изопачили. Молитвата не става по заповед. Да мислиш, че можеш да се молиш по заповед, това значи да се самоизлъгваш. Молитвата е свободно действие на човешкия дух и на човешката душа. Когато човек иска да се самоопредели, т. е. да покаже, че се моли, той проявява мисъл, чувство и действие. Ако в молитвата не участва мисъл, чувство и действие, тя не е истинска.

„Влез в скришната си стаичка.” – Коя е тая стаичка?– Тя е единственото неопетнено място в човешкия свят. Тя е най-чистото място, където човешко око не е проникнало, нито човешко желание се е проявило, нито човешка воля е действала. Човешката душа влиза в това девствено място и оттам отправя молбата си към своя Отец… Не можеш да се молиш нито в църква, нито вкъщи, нито на улицата. Скришната стаичка е вътре в тебе. Бог е определил това място със закон, който има отношение към бъдещето, което е светло и велико.

… Когато говори за молитвата, Христос казва, че трябва да се съблечеш от всички човешки вярвания и постановления, да оставиш всичко настрана и да влезеш в скришната си стаичка – в своята девствена душа. Там ще разбереш дълбокия смисъл на нещата: защо живееш и защо трябва да се молиш. От това място ще разрешаваш най-великите въпроси…

И досега всички хора спорят дали съществува Бог или не; дали съществува религия или не; дали светът ще се оправи или не. Всички процеси на оправяне са в колбите на лабораториите. Всички герои, на които кръвта изтича, омекват, стават слаби. Ако на най-големия фанатик, борец за една идея, пукнат главата му и оставят да изтече едно кило кръв, той веднага омеква, отрича се от идеята и казва: „Нека други се борят вече, аз достатъчно дадох от себе си.“ Следователно войната се дължи на факта, че в хората се събира излишна кръв, която трябва да се пролее. От другия свят идат същества да вземат излишната кръв на човека. Всяка частица от човешката кръв отговаря на нещо вън от него.

Например ти искаш да имаш много пари. Количеството пари, които искаш да притежаваш, отговаря на известно количество кръв в твоя организъм. Всеки предмет, който човек владее отвън, отговаря на известно количество кръв в него. Тая кръв контролира и пази предмета. – Възможно ли е. това? – Направи опит, да се убедиш. Под „кръв” разбирам вътрешната сила на човека. Ако искаш жито, донеси чувал. Готов съм да напълня чувала ти догоре, но сам ще го носиш. Колко жито ще носиш? Колкото е силата ти. Количеството жито, което ще ти дам, се определя от твоята сила. На същото основание казвам: Постигането на нашите желания се определя от количеството на нашата кръв, т. е. от нашата вътрешна сила.“

Христос казва: „Влез в тайната си стаичка, за да се освободиш от излишната кръв.” Всеки, който притежава повече кръв отколкото му трябва, е изложен на катастрофа. За да изтече тая кръв, или ще му пукнат някъде главата, или ще го изпратят на бойното поле; Ще дойдат крадци и разбойници да го оберат. – Кои са крадците и разбойниците? – Неговите синове и дъщери. Той казва: „Ще оставя богатството си на своя син“. Да, но твоят син ще те опропасти, както ти опропасти хиляди семейства.

Кога се молиш? Молитвата е процес, който уравновесява силите на доброто и на злото. Ако се молиш както трябва, няма да имаш никакви злини в живота си. Повечето хора не знаят да се молят. Те се молят в църквите, по улиците, в кафенетата, но не и там, където трябва. Това е една от големите злини в света. Питам религиозните хора, които вярват в Христа, които Го приемат за Син Божи, какво направиха досега? В първите векове на Римската империя християните бяха гонени и преследвани, следователно беше естествено да не се проявяват. Но във времето на Константин Велики се даде право на християните да сложат ред и порядък в света. Какво направиха досега? Те сложиха корони на главите си, патерици в ръцете си, но живееха по езически. Влиза владиката в черква, облича мантията си, поглежда към всички, благославя ги, но като излезе от черквата отива в митрополията да разглежда бракоразводни дела. – Защо тия хора не оправят света?

– Има нещо, което им пречи. Има една опасност, която се крие в самия човек. Това не е за осъждане, но опасността иде от факта, че хората сами се лъжат. И християните сами се лъжат. Християнските народи трябваше да направят опит да приложат Христовото учение. Тогава нямаше да става нужда да се приложи насилието, да се убиват стотици хиляди и милиони хора…

Казвате, че културните хора ще оправят света. Каква е културата на сегашните хора? Растенията и цветята приемат сокове, обработват ги и образуват аромата в тях. Приятно ти е да помиришеш едно цвете. Хората приемат аромат от растенията и като мине през тях, те отделят вещества, които сами не могат да понасят. Такива културни хора сте всички…

Християнската църква трябва да работи за човечеството, да пречисти човешките мисли и желания. От години говоря на българите, но те не разбират и не слушат. Те не знаят, че щом сляза от това място, болшевиците ще дойдат. Аз говоря за мир и любов, за Божествения принцип, който ще спаси човечеството. Ние трябва да се молим да дадем път на Божествения принцип в себе си. Откажем ли на тоя принцип, ще дойде омразата.

Нека направят опит в малък размер. Нека ми дадат едно село от сто къщи, да приложа закона на любовта, да видим какъв ще бъде резултатът след 10 – 20 години. Нека видят българите как се управлява. Законите, с които ще управлявам, ще извадя от човешкото тяло. Като приложа Божествената конституция, всичко ще тръгне по мед и масло. На сто случая ще има едва едно изключение.

– Може ли това да стане при сегашните условия, при сегашния ред и порядък? – Не може. Човек, който не се храни, не диша, не мисли и не чувства, умира. – Можеш ли да възкресиш човека? – На оня, който не се храни, не диша, не мисли, не чувства и не действа, никой не може да му помогне.

Молитвата е най-силният акт в човешкия живот. Тя концентрира човешката мисъл, човешките чувства и човешката воля в едно. Тая молитва е мощна, тя върши чудеса. Ако обиденият, изневереният мъж каже, че ще отмъсти на своя съперник, неговата закана е силна като молитвата. Той се заканва и успява. И ангелите, и херувимите му помагат да си отмъсти. Но ако мъжът е готов да прости и да прояви доброто, този момент е по-силен от отмъщението. Цялото небе и Бог му идат на помощ.

„Кога се молиш, влез в скришната си стаичка.” Моли се и не се връщай към старото. Моли се за живите хора, носители на бъдещата култура, а не за умрелите. Който не иска да се моли, свободен е да не се моли. За себе си казвам: За умрели хора не се моля.

– Бог да прости нашите умрели! – Няма защо да ги прощава. Бог прощава на живите, а не на умрелите. Смешно е да се молиш за умрял кон, който мирише. Моли се за живи хора. Да се молиш за умрели хора, това е заблуждение, което няма нищо общо с християнството. Който върши добро, е жив; който върши престъпления, е умрял…

Аз не искам да засягам вашите чувства, както и тия на приятелите, но изнасям една велика Божествена истина. Казвам: Досега всички хора са страдали и страдат само от лъжи. Лъжете себе си, лъжете хората, лъжете и Бога. Лъжата създаде всички нещастия в света. Лъжата може да е на мястото си, но кога? Ако орелът нападне един умрял вол, той е на мястото си, но ако напада вола, който оре на нивата, не е на мястото си. Тогава той върши престъпление. Да заравяш умрял човек в земята е добро; да заравяш жив човек в земята е престъпление.

Христос казва: „Влез в скришната си стаичка и се помоли на Бога.” Това значи: Определи се към Бога в положителен смисъл. Определиш ли се, ти ще прогледаш през очите на Бога, на всички окръжаващи и ще разбереш, че те са твои братя. Ние сме пратени на Земята не да оправяме света, но да работим. Чудни са някои лекари, които практикуват гипсирането. Като видят, че кракът на болния е счупен, те веднага го слагат в гипс. Ако се окаже, че кракът не е добре наместен, счупват гипсовата превръзка и слагат нова. Случва се, че кракът зараства накриво. Тогава чупят костта и отново я гипсират.

Новите лекари избягват гипсовите превръзки. Първата им работа е внимателно да наместят счупените кости, които превързват с лека превръзка, да не се движи кракът и да оставят природата да довърши работата. От страна на лекаря се иска изкуство да намества счупените кости, а останалата работа ще свърши Бог. Христос казва: „Отец твой, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.” Значи всичко, което желаеш, Отец ти ще ти го даде.

Така ще се реализира силното желание на момата и на момъка. Някоя мома например започва да мечтае за женитба и определя какъв да бъде възлюбеният й: рус, със сини очи, добре облечен, умен, добър, с добра обхода. Не се минава много време и тоя момък иде при момата, предлага й своята любов. Той е уверен, че тя ще му отговори, защото вътрешно чувства, че отгоре е определен за нея.

Един ден, когато България бъде толкова вярваща, колкото тази мома, и тя ще помисли какво управление да има, кой да я управлява. И каквото пожелае, това ще бъде. Казваш: Искам пари на заем. – Колко искаш? Определи точно колко искаш. – Искам жито, ечемик, царевица. – И това ще бъде, но определи точно по колко крини искаш. – Искам 15 крини жито, 3 крини царевица, една крина боб, три крини леща. – Каквото искаш, ще ти се даде. Ето вземи всичко това и го изполвай за своето благо, както и за благото на окръжаващите. От две хиляди години се проповядва Христовото учение, но нищо не излиза. – Защо? – Защото не се спазват условията, при които семето завързва. Проповядването е сеене, при което семето трябва да завърже и даде плод.

Сега като говоря така, някои от вас харесват каквото говоря, а други се съмняват и казват: „Ние знаем защо ни говори той.“ И аз зная защо говоря. При това не говоря с пипане, слепешката. Определено говоря, че ние трябва да се молим… Казано е, че ще се молиш и ще служиш на Бога в дух и истина. Под „дух” се подразбира със сила, а „истина” подразбира всички разумни закони, между които има тясна връзка.

Казвам: Да си духовен не значи да си религиозен. Под “духовен” разбирам силен човек. Силен е оня, който при вида на отворената и пълна със злато каса, остава тих и спокоен и казва: „Не се нуждая от пари.“ Ако си добър музикант като Паганини, защо са ти пари? Ще вземеш цигулката си и ще свириш, а парите ще вървят след тебе. Вече 40 години работя между българите и само едно чувам: „Пари, пари!“ Ето, вече имат пари. Едно време българите бяха идолопоклонници, а днес са иконопоклонници – кланят се на парата като на икона. Те не трябва да бъдат нито идолопоклонници, нито иконопоклонници. Това не е молитва.

Българите трябва да се молят само на Бога и само на Него да се кланят. Българите трябваше да се молят само за жито, за царевица, за плодове. Днес има богати хора, но те са още иконопоклонници… Не се позволява на културните хора да се кланят на идоли и на икони. Да ги слагат за украшения, може, но да влагат надеждата си в тях, това е престъпно. Жената като види парите на мъжа си, не трябва да ги пожелае, но да каже: „Това е иконопоклонство.“ Служи си с парите без да им се кланяш

Щом сме дошли на Земята, трябва да се ползваме от Христовото учение. Не сме дошли да използваме хората, да ги впрегнем на работа и да ги мушкаме с остен. Това не е култура. Един Закон има и всички трябва еднакво да се подчиняваме на Него. Той трябва да бъде написан в сърцата ни и всеки да бъде съдия на себе си, сам да следи за неговото прилагане…

„Кога се молиш, влез в скришната си стаичка.” – Какво ще правя там? – Ще се запознаеш с човешките души, ще започнеш да ги разбираш и да разговаряш с тях. И тогава като срещнеш един човек, ще го познаеш и ще кажеш: „Ето човекът, когото търся.“ Сега се срещате и се разочаровате един от друг. По колко пъти на ден лицето ви се променя: става ту бледо, ту червено. Ти се молиш, но твоята молитва нищо не ти допринася. Едно нещо е да се молиш вън, т. е. вън от духовния свят, друго нещо е да се молиш в скришната си стаичка, т. е. в духовния свят.

Малцина са влезли в скришната си стаичка. Който влезе в тая стаичка, става господар на себе си и възкръсва… Помнете: Докато сте вън от стаичката си, никога няма да разберете Христовото учение. Влезете ли в стаичката си, истината, правдата, любовта ще царуват във вас. Волята, умът, сърцето ще се проявят с всичката си сила – никакво недоволство, никаква сянка няма да се яви на лицето ви.

Питате: Вън ли съм или вътре в стаичката? – Вън сте, всички сте вън. Някога правите опит, влезете вътре, постоите десетина секунди и пак излизате вън. Доброто и възвишено настроение, което понякога имате, както и желанието ви да помогнете, да простите на ближния си, да повдигнете падналия, това се дължи на момента, който сте прекарали в тайната си стаичка. – Нали сме правоверни? – Според мен правоверен е само оня, който е в тайната си стаичка. На онзи, който е в тази стаичка, моето почитание и благословение. За него всякога мога да се моля. Онзи, който стои вън от стаичката си и само философства, той е далеч от мен – за него не мога да се моля. Той казва: Помоли се за мене. – Влез в скришната си стаичка, заедно ще се помолим.

Казвате: Човек трябва да бъде силен, за да приложи Христовото учение. – Щом намирате, че сте слаби, децата ви ще приложат това учение. Те ще оправят света. Майката живее само за детето си, понеже то внася подтик, импулс в нея. Детето е цар за майката: каквото заповяда, тя изпълнява. Изпълнява се заповедта на онова дете, което внася подтик към наука, към култура. На такъв цар и аз бих се молил. На такъв цар бих изпратил много подаръци и бих казал: Достоен си да управляваш.

Христос казва: „Като се молиш, влез в скришната си стаичка.” Тая стаичка е една гатанка, още неразрешена. И философи, и учени са мислили и мислят върху тая гатанка, но не са я разрешили. Казано е просто и ясно: „Влез в скришната си стаичка, където човешки крак не е стъпвал. Там само ангелите живеят. И като влезеш вътре, помоли се Отца твоему, Който вижда в тайно.” Като влезеш в тая стаичка ще разбереш какво нещо е Господ. Той не е такъв, какъвто философите и богословите Го описват… Всички, които ме слушате днес, влезте в скришната си стаичка и се помолете на Бога. Това, което пожелаете в тайно, Бог ще ви го въздаде наяве. Като казвам, че всичко ще ви се въздаде, имам предвид белите българи. Добри хора са тия българи, велико бъдеще ги очаква.

Какво означава думата „българин”? Тя е от древен произход. Коренът й се крие в дълбоката древност. Под „българин” разбирам човек, който търси Учителя си, намира Го и учи. От гледището на Божествената филология това е значението на думата „българин.” Като българин намери своя велик Учител и кажи: Велики Учителю на Светлината, ти ще бъдеш между нас и ще ни управляваш.

Значи българин е всеки човек, който търси и намира своя велик Учител, за да приложи неговото учение и да покаже на своя народ и на своя ближен как трябва да се живее.

– Българин ли съм? – Ако ме разбираш, българин си; ако не ме разбираш, не си българин.

Желая ви да се върнете по домовете си с думата „българин” и да намерите своя велик Учител. Желая ви да влезете във вашата скришна стаичка и да се помолите Отцу вашему, Който вижда в тайно. И ще ви въздаде всичко наяве… Бъдете свободни граждани на живата Земя и тя ще бъде ваша.

COMMENTS

WORDPRESS: 0