Учителя: Любовта и Мъдростта трябва да се примирят във вас, да работите и с двете едновременно

Учителя: Любовта и Мъдростта трябва да се примирят във вас, да работите и с двете едновременно

Откъс от беседата „Променява времената“, държана от Учителя на днешния ден преди 95 години:„И Той променява времената и годините; сваля царе и поста

Откъс от беседата „Променява времената“, държана от Учителя на днешния ден преди 95 години:

„И Той променява времената и годините; сваля царе и поставя царе; дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните.“ (Данаил 2:21)

Това са думи на пророка – следователно Божии думи. Божиите думи никога не губят своята ценност; те са от дълговековните, те никога не умират.

В света съществува една причина, която променя нещата. В случая думата „променя“ няма такъв смисъл, какъвто обикновените хора й дават. Често хората казват, че условията на живота ще се променят. Те разбират тази промяна в добър или в лош смисъл. Обаче когато се казва, че Той променя времената и годините, пророкът разбира промяна само в добър смисъл, т.е. лошите времена трябва да се променят в добри; и вековете и епохите трябва да се променят в добри. И в човешкото развитие е имало тъмни епохи, тъмни времена. На това основание човешката душа очаква онова бъдеще, което дава израз на целокупния живот; тя очаква онова бъдеще, което дава израз на човешкия дух, на човешкия ум, на човешкото сърце…

Този подтик към свобода съществува в цялото органическо и неорганическо царство, т.е. в цялата природа. Във всички тела, независимо дали са разумни или не, съществува стремеж да намерят нещо, което мъчно се намира или по-право, което никъде не се намира. Този стремеж може да се уподоби на водата. Когато излезе от своя източник, водата тръгва по известен наклон. Учените могат да обяснят движението на водата, но същественият въпрос не седи в причината на това движение, а във въпроса: разумно ли е това движение или не; има ли смисъл това движение или не?

Какво виждаме днес? Явяват се ред учени, които се занимават с въпроса за създаването на земята; те казват, че материята е в постоянно движение, че слънцето, земята и всички планети също така са в движение. Не само това, но тия учени разглеждат въпроса за посоките, в които слънцето например се движи… Както знаете, много научни теории съществуват за създаването на земята, на слънцето, но въпреки това нито един от съвременните учени не е присъствал при създаването на вселената. Учените са намерили всичко на готово, създадено вече, а на тях е останало само да правят свои предположения, свои допускания и след редица такива предположения, по-близо или по-далеч от истината, да казват, че това са научни теории.

Питам: как ще си обясните причината, поради която някой млад, здрав момък е мързелив, груб, невнимателен към родителите си, към ближните си? Как ще си обясните после промяната, която един ден става с него? Срещате същия този момък спретнат, работлив, ходи на нивата, помага на родителите си, учи, занимава се, обича родителите си, ближните си? И в първия, и във втория случай можете да правите свои заключения, свои предположения; това са философски догадки само, но не и самата истина. Има една причина за това, но не я знаете…

Съвременните хора се нуждаят от положителна наука, която да обясни правилно явленията в разумната природа; тя ще избави хората от вътрешните им заблуждения. Заблуждения има и в умствения, и в сърдечния живот на хората; заблуждения има и в постъпките им…

Един пътник минавал през гъста гора и срещнал на пътя си една голяма мечка. Той се уплашил от мечката и хукнал да бяга. В страха той изгубил шапката си и не могъл да я намери. Като вървял по-нататък, между шубраците някъде видял заек. Щом доближил до него, заекът хукнал да бяга, изплашил се от човека. Тогава пътникът се замислил и казал: значи и от мене има по-страхливи същества. Питам: мечката, която уплаши човека, големия юнак, по-разумна ли е от него? Не е по-разумна. Заекът, който се уплаши от човека, по-разумен ли е от него? И той не е по разумен. И в двата случая човекът е по-разумен. Защо се плаши тогава?

Вие трябва да си отговорите на въпроса как и кога е произлязъл страха. Първоначално страхът не е съществувал в Битието. Страхът не е нещо кардинално, което да е съществувало в човека още при създаването му. Той отпосле се е явил вследствие на отклонението, което станало със самия човек. И действително когато клони да изгуби равновесието си, да падне, човек всякога се страхува. Това показва, че страхът носи своето начало от далечното минало някъде, когато човек се е отклонил от правия път. Значи страхът води началото си от грехопадението на първите човеци.

Съвременните хора се нуждаят от здрава, положителна основа в живота си. Затова, всеки трябва да знае каква е неговата основа, какво е неговото верую, каква е философията на неговия живот.

Как живеят съвременните хора? Те живеят като гъби – растат, ядат и пият, обличат се, докато един ден заминат за другия свят. Близките им започват да плачат, да скърбят, че еди-кой си заминал за другия свят. Когато хората се раждат, приемат ги с радост; когато заминават, изпращат ги с плач. Когато детето се роди, майката не знае от ктде е дошло; когато замине за другия свят, майката казва: Бог да го прости, замина за някъде. И в този случай, тя не знае къде отива детето. Значи хората не знаят нито от къде са дошли, нито къде ще отидат.

Има едно общо верую, че човек излиза от Бога и се връща при Него. Това е механическо обяснение на въпроса, което не успокоява човека. Хората търсят Бога отвън, вследствие на което се намират в голямо противоречие. Преди всичко човек трябва да търси Бога като вътрешна сила в себе си, която му дава мощ, която осмисля живота му. Ако по този начин се стреми към Бога, той ще се освободи от всички ограничения в живота

Когато младият се възхищава от една идея, а в старините си намира, че тази идея е празна работа, това показва, че той е станал материалист. В този случай старият човек се е отдалечил от реалността на нещата. И наистина, докато са млади, хората са идеалисти, интересуват се от всичко, приятно им е да живеят, на всичко се радват. Когато остареят, престават да се интересуват. Такава е философията на Настрадин Ходжа, който казва: „Докато жена ми и аз сме живи, целият свят ме интересува. Щом жена ми умре, половината свят се свършва за мене; щом и аз умра, целият свят се свършва.”

Казвам: в реалността съществува само един Бог, Който не е познат на хората. В Бога няма желание хората да Го познават. Ако Той би имал желание да бъде познат от хората, това значи да има някакви слабости. Това би значило, че на Бога липсва нещо. Майката иска да роди дете, за да се осмисли живота й. Значи липсва нещо на майката, затова тя иска дете. Питам: ще дойде ли ден, когато майката няма да иска деца? Засега това е неразрешен въпрос, който за дълго време още ще остане в това положение.

Затова ние казваме: В света съществува само един Бог и всички богове са излезли от Него. В света съществува само една майка и всички майки са излезли от нея. В света съществува един Учител и всички учители са излезли от него. В света съществува само един ученик и всички ученици са излезли от него. В света има само един приятел и всички приятели са излезли от него. В света има само една душа и всички души са излезли от нея. В света има само един дух и всички духове са излезли от него.

Следователно ако искате да разберете реалността, вие трябва да се стремите към първичната реалност. Ако искате да разберете имате ли душа и дух, трябва да се свържете с първата душа, с първия дух, от когото сте излезли. При това положение никой няма право да пита как може да намери реалността на нещата. Който искрено търси тази реалност, той никога не пита как и къде може да я намери. Трябва ли човек да пита хората как да яде? Той знае това изкуство от хиляди години насам и затова като се намери пред ядене, сяда и започва да се храни. И малкото пиленце, едва излюпено, знае вече, как да кълве. И малкото дете, едва родено, знае как да суче. Обаче поради своето отклонение от правия път, хората са изопачили Божествения ред и порядък на нещата, вследствие на което са си създали нещастия и страдания. Животът на съвременните хора е пълен с отрицателни неща: злоба, завист, омраза, болести и т.н.

След всичко това идат учените и философите, които искат да обяснят на хората причините за социалното зло в света. Казвам: човек сам за себе си е причина за социалното зло в света. Ако хората мислят, че обществото като цяло в един ден може да се изправи, а с това да се изправи и целия свят, за такова мнение турците казват: „И да видиш, и да чуеш, не вярвай!“ Това значи да отречем разумността, да отречем целокупното в живота и да приемем, че Бог за един ден само ще оправи света. И това е възможно, но то е лесният път. Това подразбира вече, че хората са станали по-добри.

Днес лесно могат да се премахнат противоречията от живота. Как? Чрез малки усилия. Значи ако противоречията и до днес не са премахнати, това показва, че хората не правят усилия. И наистина някой заболява от хрема – проста, обикновена болест, която е добро средство за пречистване… Хората лекуват хремата по различни начини: едни си превързват носа с кърпи, натопени в гореща вода; други правят промивки с топла вода, трети я лекуват с различни церове. Всъщност причината за хремата е слабото дишане. Който заболява от хрема, той трябва да знае, че в дишането му има някакво отклонение дишането не е ритмично, вследствие на което не се приема достатъчно количество въздух. Щом дишането се подобри и хремата ще изчезне.

С хремата природата предупреждава човека, че трябва да работи. Ако не вземе под внимание това предупреждение, тя му изпраща треската. При треската няма кихане както при хремата, но тя се придружава с тръпки, с огън и със студ. Човек рита, роптае срещу треската, но тя му казва: С ритане работа не става. Ти трябва да работиш! Треската приличат на онези разбойници, които обират парите на човека, с което искат да му кажат: Ако искаше да не те обират разбойници, трябваше да дадеш тия пари на бедни, на сиромаси хора, а не да ги държиш за черни дни.

В това отношение турците бяха големи майстори: когато отиваха при някой български чорбаджия дa го оберат, те направо му казваха да даде парите си. Ако той отказваше да ги даде, те започваха да се разговарят помежду си: Дайте веригата тук! Един от тях наклаждаше огън, другият слагаше веригата в огъня и я държеше там, докато се зачерви. След това взимаха нагорещената верига и се приготвяха да я сложат на врата на чорбаджията. Като виждаше това осветление, той веднага казваше: Чакайте, ще ви дам парите. Ще не ще, чорбаджията изваждаше парите си и ги даваше на турците. Като си отидат, чорбаджията си казваше: Слава Богу, че с малко се освободих от тия турци! Иначе, животът ми щеше да отиде. Същото прави и треската. Като дойде при някой човек, тя му казва: Скоро давай каквото имаш!

Питам: защо ви е такова богатство, което носи ред нещастия след себе си? Когато хората се питат, трябва ли човек да бъде богат или не, казвам: ако вашето богатство внася раздори в целия дом, по-добре да си отиде; ако вашето богатство разваля отношенията между мъже и жени, между синове и дъщери, между господари и слуги, по-добре да си отиде. Обаче ако вашето богатство е в състояние да подобри отношенията между любовта и добродетелта, по-добре да остане. Защото който иска да бъде богат, той трябва да се запита дали богатството, към което се стреми, ще послужи за подобрение на живота му.

Следователно човек трябва да се стреми към ония външни облаги, които са в сила да произведат в него велик, вътрешен морален преврат. Под думата „морал“ аз разбирам най-низкото положение, до което човек е стигнал. Само физическият човек може да има морал. След морала иде животът. Да живееш е нещо по-високо, отколкото да имаш морал. И животът има свой външен израз. Този израз е човешката мисъл. Значи отляво животът си служи с морала, а отдясно – с човешката мисъл…

Кога човек става морален? Когато го оберат. Тогава той започва да пита: Има ли морал в света, или няма? Обаче ако той обере някого, тогава не пита има ли морал в живота или няма. Когато разумният човек прилага морала, той го прилага еднакво към всички. Следователно когато съвременните хора страдат, те трябва да си обяснят причините на тези страдания, за да ги премахнат. Обаче и до днес още хората говорят за любовта на Христа към човечеството, за това, че Той се пожертвувал за тях, че пак ще дойде на земята да ги повдигне и чакат това време. Това са залъгалки на мързеливите хора.

Мързеливият син седи в къщи без работа, губи времето си, а баща му го успокоява, че макар днес да са сиромаси, но утре дядо му ще умре и ще остави голямо наследство. Синът слуша баща си, чака дядото да умре, но дядото не умира. Дядото е от дълговековните, той ще живее 120 години, ще зарови и сина си, и внука си. Казвам на този син не чакай дядо ти да умре, но започни да работиш, сам да печелиш пари. И ако дядо ти остави нещо след смъртта си, благодари; ако нищо не ти остави, пак бъди благодарен.

Питам: какво наследство са ни оставили в науката нашите деди и прадеди?… Не казвам, че науката и религията не са донесли нищо за човечеството, но обръщам внимание на хората върху въпроса какво всъщност трябва да донесе науката и какво – религията. В най-тесен смисъл науката трябва да донесе светлина за човешкия ум, а религията – топлина за човешкото сърце…

Пророк Данаил се спира върху онази Първична Причина, Която изменя времената и годините. Тя изменя лошите условия на живота. Първичната Причина, която обича човека, го освобождава от тия условия. Тази Причина е Любовта. Когато времената се изменят, когато условията на живота се подобряват, това показва, че Великият в света върши това.

Как може Той да промени времето? Представете си, че вие сте беден, нямате пет пари в джоба си, не можете да купите дърва или въглища, а вън е студено, 30–40° под нулата, пък няма и богати хора, които да се погрижат за вас. Какво трябва да направите? Обърнете се към Първата Причина, към Този, Който ви е изпратил на земята и се помолете да ви помогне. Той веднага ще измени времето. –Как? –Слънцето ще започне да грее по-силно, температурата ще се повдигне и няма да забележите как термометърът ще се повдигне до нула градуса. Първата Причина не постъпва като персийският владетел да обесва по един богат за сметка на един сиромах, който умира от глад и студ. Бог е в сила да помогне на един без да причини страдание на друг.

Следователно докато няма светлина, човек не може да намери пътя, не може да има никакви постижения. Той трябва да има любовта в себе си като път, мъдростта – като постижение, а истината – за реализиране; чрез нея той може да придобие исканата свобода. Който се усеща слаб трябва да търси любовта като път в живота си, мъдростта за постижение на желанията си, а истината като условие за реализиране на нещата.

Някои хора учат, свършват гимназия, университет и влизат в живота, където искат да се прочуят, всички да говорят за тях, но яви ли се някой по-даровит, те се заоблачават. Какво трябва да правят при това положение? Актьор, който иска да задоволи само публиката, той не е истински актьор; учител, който иска да задоволи само своите ученици, не е истински учител. Задачата на учителя не седи само в това да даде знания на учениците си и да ги застави да го обичат, но той трябва да събуди в тях любов първо към идеалния ученик. Докато не намерите идеалния ученик, вие не можете да намерите и идеалния учител.

Същото нещо трябва да приложите и към Бога. Вие не можете да обичате хората, ако първо не обичате Бога. Любовта към Бога е първият принцип в живота. Върху любовта се гради целият живот. Тя е същественото нещо в живота, а другите работи идат след нея. Мъдростта, истината и другите добродетели идат след любовта. Защо? Защото първо ние трябва да имаме нещо дадено или на съвременен език казано, ние трябва да имаме една реалност, към която нито можем да прибавим, нито можем да отнемем нищо. Такава реалност именно е любовта. Човекът на Любовта е всякога сит, доволен; той е здрав и богат.

Под „богатство“ не разбирам външно богатство, изразено само в пари и къщи. Външното богатство е малък резултат на любовта; то не е пълна проява на любовта. Любовта е магическата сила в света. Когато Бог каза: „Да бъде виделина!“ – стана виделина. Той направи това със своята любов. Любовта създаде света, любовта създаде цялата вселена. Когато погледнем към слънцето, към звездите, ние имаме предвид Божията Любов. Ето защо първият и най-силен подтик на човешката душа е да възприеме любовта във всичката й пълнота, за да се освободи от ограниченията на живота.

Казвате: Ние вярваме в Бога. – Оставете вашето вярване настрана. Ако с вашата вяра вие не можете да добиете безсмъртие, тази вяра е детинска. Ако вашата вяра не може да ви отвори вратата за невидимия свят и ако не може да ви свърже с всички разумни и напреднали същества, тя е детинска вяра. Ще се запитате дали има същества по-напреднали и по-разумни от хората. В света съществуват много по-напреднали същества от хората, които наричат гении, светии, ангели, архангели и т.н. Ангелите слизат на земята да видят как живеят хората и се усмихват на тяхното богослужение, на тяхното безверие. Защо трябва хората да се съмняват в Бога щом имат живот в себе си? Разумният живот в човека е проява на Бога. От този живот трябва да се започне.

В царството на персийския владетел, за когото споменах по-горе, върлували голям студ и сиромашия, вследствие на което всяка година умирали голямо число от поданиците му. Той ги съветвал да живеят добре, но нито сиромасите, нито богатите изпълнявали неговите съвети. Като гледал страданията на сиромасите, дошла му на ум следната идея: за всеки сиромах, умрял от студ и глад, да се обесва по един богат. Царят веднага турил идеята си в приложение.

И наистина когато съобщавали, че някой сиромах умрял от студ и глад, в същия ден още обесвали един богат. Като гледали това нещо, богатите започнали да се стряскат и отворили кесиите си. Всеки богат се задължил да се грижи за един сиромах, да не го остави да умре от глад и студ. С тази мярка на царя, числото на умиращите сиромаси от глад и студ значително намаляло. Какво показва това? Че докато страданията не дойдат близо до човека, той никога не може да влезе в положението на страдащите, на бедните. Само по този начин човек може да стане внимателен и отзивчив към страданията на ближните си.

Казвате: Защо Бог е създал светът така? Защо е внесъл страданията в живота? – Това са въпроси и разсъждения, останали от онзи философски жаргон, който е съществувал от преди хиляди години насам. Според този философски жаргон всички хора казват, че животът няма смисъл, че правда не съществува в света, че Бог не гледа еднакво благосклонно към хората, че праведните били привилегировани, а грешните пъшкали под тежестта на своята карма и т. н.

Какво нещо е кармата? Едно време карма не е съществувала. Хората сами създадоха своята карма и ако вървят в правия път, кармата им сама по себе си ще се махне. Битието, в което живеем има свои привилегии, но има и свои задължения. Човек трябва да съзнава, че е дошъл на земята първо да слугува, а после да благува. За тази цел той трябва да намери опорната точка на своя организъм, на своето сърце и на своя ум. Когато някой казва, че за него Бог е Баща, от Когото получава всичко, каквото пожелае, той се намира в положението на дете, което познава баща си по това, че каквото пожелае, получава. И наистина каквото пожелае детето – пари, дрехи, обувки, играчки, книги – всичко получава.

И съвременните хора проповядват за Бога, но на техните молитви не се чува ни глас, ни ослушание. Защо молитвата им не се чува? Защото не се молят на истинския Бог. Когато отстъпиха от Бога, евреите си направиха един идол и му се кланяха. Тогава пророк Илия им каза: Хайде да направим един опит да видим кой е истинският Бог и чие верую е право. Какъв беше опитът? Пророк Илия направи един кръг, сложи на него дърва, а върху тях жертвата и каза на еврейските пророци на брой 400 да се помолят на своя бог да пусне огън от небето, да запали жертвеника. Цял ден се молиха тия пророци, пяха, скачаха, удряха се с ножове, но ни глас, ни ослушание. Пророк Илия им каза: „Викайте по-силно, може да е заспал вашият бог или пък може да е зает с нещо. Сега пък аз ще са помоля на моя Бог, да видим ще се чуе ли молитвата ми“.

Пророк Илия повдигнал очите си нагоре и започнал да се моли. След няколко минути слязъл огън от небето и изгорил жертвата. По-нататък не се казва какво е говорил пророкът с 400-те израилски пророци, но се предполага, че те са го предизвикали с нещо и той заповядал да избият всички до един… Пророк Илия, който минаваше за силен, мощен в ревността си към Бога, беше дошъл до убеждението, че тия лъжливи пророци трябва да се избият. Той мислеше, че като ги избие, други няма да се явят. „Колкото и да се кастри тръна отгоре, той все ще пуска корени“. Значи злото се крие някъде дълбоко в човека – в човешкия егоизъм.

„Той променя времената и годините, сваля царе и поставя царе“. Думата „цар“ взимам в смисъл на силни възгледи, силни мисли и желания, които поробват човека. Те са ония силни, наследени черти в човека. Например синът може да наследи от пияния си баща слабостта да пие, но ако има будно съзнание, той може да избегне тази наследственост. Как могат да се надвият наследствените черти? Различни начини има, но преди всичко изисква се будно съзнание и воля.

Един пияница, който опропастил живота си, изгубил всичкото си богатство от пиянство, отишъл един ден в една от кръчмите, които обикновено посещавал, и видял там хубави череши. Той се обърнал към кръчмаря с молба да му даде една от тия череши, но последният отказал на молбата му. – Тъй ли? Ти опропасти здравето ми, взе всичкото ми богатство, а сега не ми даваш една череша! Благодаря ти, аз разбрах вече смисъла на живота. От този час кракът ми няма да стъпи в кръчма! Отсега нататък ще живея трезв и разумен живот.

Питам; какво показва това? Това показва, че царят на пиянството, на неразумността е свален от своя трон и вместо него е поставен на власт царят на разумността, на трезвеността. Първият живот е неправилен, а вторият – правилен… Можете ли да кажете, че братята и сестрите в един дом имат любов към родителите си, ако се карат помежду си? Когато слугите в един дом се карат, това показва, че те не обичат господарите си. Ако жената постоянно говори лошо за мъжа си и е недоволна от него, че не донесъл в къщи това-онова, тя не го обича.

Когато мъжът донася на жената всичко каквото й е нужно, това още не показва, че той е добър мъж. Като се говори за доброта, тя не се изразява непременно материално. Не, правилни отношения и разбирания между хората трябва да има! Сродство между душите трябва да съществува! Разумната, любещата жена не трябва да се интересува от това дали мъжът ще донесе хляб или не. Тя знае, че това е негова работа…

Преди всичко учените трябва да отговорят на въпроса за кого грее слънцето… Спор се явил един ден между пчелите и осите, за кого била създадена лозата. Пчелите казвали, че лозата е създадена за тях, защото те събират мед и са полезни. Осите пък поддържали, че лозата е създадена за тях, защото имат силни челюсти и могат да пробиват здравата ципа на гроздето и по такъв начин могат да го използуват. Щом е така, те казали помежду си: Хайде да пристъпим към опит, да видим кой има право. Осите, които имали здрави челюсти, започнали да пробиват ципицата на гроздето, а пчелите, възползувани от услугата на осите, започнали на готово да смучат сладкия сок на гроздето.

От това време и до днес още все същата история се разиграва: осите пробиват люспите на гроздето, а пчелите смучат сладкия гроздов сок. Който иска да знае къде има хубаво, сладко грозде, нека следи на кои лози кацат най-много пчели. При този спор, осите и пчелите и до днес се ползват от гроздето. Питам: ако пчелите и осите разрешиха спора практически като пробиха люспата на гроздето и изсмукаха сока му, може ли човек да бъде по-неразумен от тях, да не разреши правилно въпроса за създаването на света? Пчелите и осите не си отговориха на въпроса за кого е създадена лозата, но я използуваха. Също така и хората не трябва да разискват върху въпроса за кого е създаден светът, но нека използуват благата, които са вложени в този свят за своето растене и развиване.

„Дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните“. Мъдростта е сила, която всеки може да придобие не изведнъж, но постепенно, с течение на времето. Който иска да измени своя живот, да го осмисли, той непременно трябва да бъде мъдър. Защото който иска да вложи в живота си съдържание и смисъл, той трябва да има знания, а знанията се дават само на разумните. Мнозина отхвърлят това твърдение и казват, че мъдростта и знанието не е за тях. Не, всеки трябва да се стреми да придобие знание и мъдрост. Те са присъщи качества на човека. Всеки човек може да бъде разумен, всеки човек може да има знания. Мъчнотиите в живота се разрешават именно чрез знание и мъдрост… Много научни въпроси във физиката, в химията, в обществения живот се разрешават чрез знание и мъдрост и така разрешени, те улесняват живота на хората, намаляват техния непосилен труд.

Съвременните хора се трудят не по силите си, терзаят се морално, физически докато един ден изнемогнат и обезсмислят живота си. Какво трябва да направят, за да се освободят от тези терзания? Те трябва да възприемат положителната наука и философия, да създадат в себе си прави убеждения, на които никога да не изменят…

Всички хора ще умрат, ще влязат в гроба, но след това вече ще покажат силата на своята вяра, силата на Христовото учение. Силата на Христа се заключава именно в това, че три дена след като умря Той възкръсна. Как възкръсна Христос? В Писанието е казано, че ангели слезли от небето, вдигнали плочата от гроба и Христос възкръснал. Обаче според едно предание се казва, че Петър и Йоан отишли на гроба на Христа и извикали: Учителю, тук ли си? Жив ли си, Учителю? Христос отговорил: Ако вдигнете плочата от гроба ми, аз ща изляза вън. Те се помъчили да вдигнат плочата, но не могли. Затова дошъл ангел Господен от небето, вдигнал плочата и Христос възкръснал.

Следователно по същия начин Христос трябва да възкръсне във вас във вид на някаква нова идея. И вие трябва да бъдете поне като апостол Петър, да отидете при гроба на Христа и да кажете: Учителю, тук ли си? Жив ли си още? Достатъчно е да чуете гласа на Христа, макар и да не сте в сила още да вдигнете камъка от гроба Му. Много пъти ще чувате гласа на Бога да ви говори отвътре, но няма да можете да вдигнете камъка от вашия гроб. Вие трябва да дойдете до това положение, именно, да вдигнете камъка от вашия гроб и да възкръснете… Дойде ангел Господен, който отвали плочата от гроба и Христос възкръсна. Тогава Той се явяваше на учениците си и изчезваше, и те повярваха във възкресението, в безсмъртието на душите. Силата на човека седи в безсмъртието. При това положение човек и да умре, пак ще възкръсне.

Сега като хора на новото, които работите за своето изправяне, както и за това на света, трябва да знаете, че изправянето на света стои във вашата вътрешна сила. Иначе върви ли по пътя на старото, човек все още ще мисли, че времето за възкресението не е дошло. Не, трите дни откакто сте в гроба са изтекли вече и вие трябва да похлопате на гроба и да запитате: Господи, тук ли си? Жив ли си? Щом чуете гласа Му, че иска да вдигнете камъка от гроба, вие трябва да сте готови да сторите това. Докато камъкът седи на гроба ви, вие се намирате при тежки, при трудни условия на живота, при непостигнати идеали.

Мислите ли, че като ожените дъщеря си, ще постигнете своите идеали? Не, ще я поставите на същите страдания, през каквито и вие сте минали. Мислите ли, че като свършите училище или като забогатеете, ще постигнете своите идеали? Не, пак страдания ви очакват. Който жени дъщеря си, той трябва да й даде в наследство любовта си. Който свършва училище, той трябва да получи диплом на любовта, който да му отвори пътя на живота…

Какво правят хората днес? Като видят, че някой човек проповядва нещо, първо ще го питат към коя църква принадлежи. Това са залъгалки за обикновените, а не за учените хора. Вземете пример от Данаил. Външно той не принадлежеше към никоя църква, но когато трябваше да изтълкува съня на царя, обърна се към Бога и получи тълкувание на съня. Царските мъдреци обаче не можаха да изтълкуват този сън. Значи Данаил можа да свали камъка от гроба, заради което получи почести и хвала. Данаил не се подаде на тия почести и похвали, защото той искаше да покаже на света, че съществува един Бог, Който дава на всички хора любов, мъдрост, знание, сила, живот и свобода.

Този Господ трябва да се проповядва на хората, за да бъдат готови да изпълнят Неговата воля. Когато този Бог живее в душите на всички хора, те ще бъдат помежду си истински братя и сестри, готови на всякакви жертви едни за други. Днес някой срещне своя ближен и не го поздравява, а той се оплаква, че не го поздравил… Онзи, в когото Бог живее, трябва да е готов да изпълни волята Божия и да живее и за другите тъй, както и за себе си. Като отиде на гроба на своя ближен, той трябва да вдигне камъка оттам и да му каже: Стани и повече не греши! На учения, който изгубил знанието си, той трябва да каже: Стани и повече не греши! На момата, която изгубила красотата си, той също трябва да каже: Не се смущавай! Ще придобиеш отново красотата си, но повече не греши! Съвременните хора падат, стават, грешат и очакват като отидат в другия свят, тогава да се изправят. Не, станете от гробовете си, влезте в новия живот и повече не грешете! Нещо реално се изисква от хората. Те се намират вече в предградието на онзи свят.

Онзи свят е съзнанието на хората. Днес хората седят един до друг и не се интересуват да проникнат в душите си, да видят красивото в себе си. Срещате малко момиченце, не обръщате внимание на него. Защо? Грозно било. Не, погледнете го внимателно да видите колко красива е душата му. – Как познахте? – Вижда се тази красота, но любов трябва да има в сърцето ви, за да я видите. Казвам: в очите на християнството или в очите на новото учение вие също така трябва да видите красивото, Божественото, да Го обикнете и да тръгнете в пътя без страх, без съмнение. – Как да се простим със старото? – Като станете като децата. Старото е дало вече каквото ви трябва, новото търсете сега.

Бащата казва на сина си: Синко, досега те носих на гърба си, но повече не мога. Иди сега в света, работи за себе си и за ближния си и нека Бог бъде с тебе! Днес и за млади, и за стари има работа. Всички трябва да придобият истинския живот, в който няма никаква лъжа. Младите се лъжат, че като се оженят щастливи ще бъдат. Старите се лъжат, че като израснат децата им, ще ги гледат и щастливи ще бъдат. Учените се лъжат, че знанието ще ги направи щастливи. Богатите се лъжат, че богатството ще ги направи щастливи. Не се лъжете от тези работи. Ние сме за онова знание, което никой не може да отнеме; ние сме за онова здраве, което нищо не е в сила да разклати. Ние сме за живота, за любовта, които никой не може да отнеме. Това е реалното, върху което животът трябва да се постави.

Всичко това човек сам може да постигне. В това именно седи разрешението на великата задача в живота. Човешкото съзнание работи вече в тази посока. Когато любите, вие ще имате сила да възкръснете. Вие любите първо вашата душа, затова вашият ангел ще слезе отгоре, ще свали камъка от гроба ви и вашата душа, Христос ще възкръсне и ще ви се изяви…

„Той променява времената; сваля царе и поставя царе; дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните“. Това значи: Бог променя лошите условия на живота; премахва големите препятствия от пътя ви; в Него се крие голямата наука; в Него се заключава Великото, Божественото, което всички търсят. И религия, и наука, всичко е от Бога, но не по външна форма, а по съдържание и смисъл. Религия без любов не е религия. Следователно религия в любовта е проява на Бога. Оттук вадим следния извод: религията, родена от Бога, представя любовта. Науката, родена от Бога, представя мъдростта. Религията и науката, т. е. любовта и мъдростта трябва да се примирят във вас, да работите и с двете едновременно, за да се освободите от вътрешното робство, в което сега се намирате. Тази е великата задача на човека.

COMMENTS

WORDPRESS: 0