Учителя: Духовното в тебе се буди като видиш най-духовните хора

Учителя: Духовното в тебе се буди като видиш най-духовните хора

Откъс от беседата „Пред радостите и зад страданията“, държана от Учителя на днешния ден преди 86 години:Неща, които се правят от страх, те не са Бож

Откъс от беседата „Пред радостите и зад страданията“, държана от Учителя на днешния ден преди 86 години:

Неща, които се правят от страх, те не са Божествени, те са животински състояния. Божествено е това, на което Любовта е подбудителна причина. Станеш сутрин, спри се малко. Кажи: „Онова, което иде от Бога, да го приема“. Събудиш се, да приемеш от Бога въздуха. Да приемеш теченията от слънцето…

Та казвам: Във всички ви забелязвам едно. Сега, като се съберете и слушате, липсва ви уважение и почитание. На някои ви липсва повече, на някои по-малко. Тази част на главата не е развита. Спри се един човек като говори, да видиш, оцени го както трябва. Ти го видиш и казваш: „Той не знае. Нищо не е слушал от тая лекция.“ Слушали сте ги вие. Някой път сте ги слушали и сега ви се преподава по нов начин. В това няма никакво съмнение. У вас има знание. Като видите някого, отведнъж го оценявате. Отведнъж го претегляте. Някой път излиза вярна преценката. Някой път има известни заблуждения. Да се оцени човек не е лесна работа…

В природата съществува един закон: Всеки един резултат, какъвто и да е, всяко едно мнение, каквото и да е; каквото и да мислиш, добро или зло за себе си или за другите, то ще се върне при тебе. Ако е добро – като се върне, като един капитал ще влезе в банката. И ако има да дължиш на банката, това са твоите грешки. Тогава банката те облага с данък. Та сега онези, които препоръчват, че трябва да се молим на Бога, да мислим за Бога, вие не виждате практическата страна коя е. Ти като благославяш Господа, като се молиш на Господа, Бог е съвършен, Той не се нуждае от твоята мисъл. Но всяка една мисъл, която ти пратиш към Бога, да благодариш, тя ще се върне към тебе с лихвите и ще бъде благословение. Ако не се молиш на Бога, ти ще станеш един нещастен човек. Аз съм забелязал онези, които мислят лошо. Един говедар, след като пасал говедата дълго време, говедарят започнал да мяза на говедата. Изпраща мисълта на говедата. Какво ще му прати едно говедо…

Сега, другата страна. Не се сравнявайте. Някой от вас мислите, че знаете повече от другите. Не се сравнявайте никога с хората. Защото, ако кажеш: „Аз от него зная повече“, друг ще каже за тебе, – „Аз от него зная повече“. Така нищо не се постига. Не се сравнявайте с хората…

Аз искам да бъдете всички свободни. Изисква се от нас всички да имаме едно благодарно сърце. Трудно е, но най-хубавото нещо е да бъдем благодарни. Понеже ние мислим, че Господ Го няма никъде, то е едно заблуждение в човека. Ако Господ не те слуша, то е заблуждение. Има някакво препятствие. И благото, което иде от Бога, не може да дойде. Щом се прекрати Любовта, то е тежко положение, и мигновено, ако се прекрати любовта, човек става нещастен… Вие мислите, че е много лесна работа да бъдете християни. Не. Или да бъдете от новото учение. Новото учение, това е наука. Колко работа има…

Аз гледам, седя и наблюдавам доколко аз съм търпелив. Някой път казвам: „Не искам никой да ме безпокои.“ Седна да чета в стаята си или някоя нова идея ме занимава. Някой трак-трак на вратата. Изляза: „Какво обичате?“ – Малки работи, занимава ме той. Друг дойде: трак-трак и той ме занимава с малки работи. Казвам на себе си: „Ти, като не искаш да те безпокоят, иди някъде, пък те нека си хлопат, ти да не ги слушаш. Какво си седнал тук и искаш да не ти хлопат.“

Искам – казва – да ти кажа само две думи. Аз съм отворил вратата, не ги каня вътре, защото дълго време ще седят. А така на вратата за 5 минути ще свършат… Някой път аз ги възпитавам. Дойде някой и иска да приказва с мене. И си казвам: „Ако е топло, ще приказва повече.“ Затова взимам си палтото, турям шал и шапката и ги приема в студената стая. Той трепери и аз треперя. Сестрата трепери и казва: „Да запалим печката“. Казвам: Ако запаля печката, по-дълго време ще седи. Сега аз треперя и те да треперят…

Казвам: Винаги да знаете, че във всяко движение, което правите, да присъствува съзнанието. Понеже, ако го направите без съзнание, както правите някои гримаси, след време лицето на човека ще се обезобрази. Мислете красиво. Дръжте образа на някой ангел пред себе си, на някой светия. Срещнеш една хубава жена, или някоя хубава, красива мома, някой мъж, направи хубаво движение с ръката, всичко туй е хубаво или виждаш някой плод.

Ако искате да бъдете красиви, трябва да обръщате внимание на всички красиви форми. Видиш бистър извор, спри се. Така се възпитава човек. Не мислете, че може да се възпитаваме другояче. Духовното в тебе се буди като видиш най-духовните хора.

Ще забележите вечерно време, вие може да проверите това. Вечерно време вие седите на леглото и мислите за нещо хубаво, нежно. Веднага ще забележите някаква малка хладина, студенина, като че те лъха по лицето. Като мислиш така, някое същество от възвишените светове ще дойде, ще те погледне и казва: „Много хубаво четеш, много хубаво мислиш“, погледне те любовно, защото ако мислиш нещо лошо, хване те за ухото, мушне те нещо и ти почувствуваш някаква болка. Мислете всякога хубаво…

Знайте, законът е такъв: Зад нашите врагове е Бог. И при нашите приятели е Бог. Пред нашите приятели е Бог и зад нашите врагове е пак Бог. Той ги гледа какво ще направят отзад. Като рекат да направят нещо, той веднага ги хване за врата. Бог е пред нашите приятели, понеже те ни обичат. Той е пред нас, показва как трябва да се отнасят с нас. А Той върви подир враговете. И като ги хване, раздруса ги… Каквото и да мине отляво и отдясно, ти Господа гледай. Ти трябва да мълчиш, а онзи трепери. Лошият човек ще снеме пушката и ще каже: Не ми е позволено да те убия… 

Та благодарете на Бога. Гледайте и благодарете всякога.

COMMENTS

WORDPRESS: 0