Учителя: Чрез страданията хората ще се научат на добро

Учителя: Чрез страданията хората ще се научат на добро

Откъс от беседата „Отхвърленият камък“, държана от Учителя на днешния ден преди 105 години: Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъ

Откъс от беседата „Отхвърленият камък“, държана от Учителя на днешния ден преди 105 години:

Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Марко 12:10

Ще ме запитате каква философия има в един отхвърлен камък? Такива изоставени камъни има днес с милиони в България. При граденето на всяка къща се изоставят много такива камъни. Нещастието се състои именно в това, че има много изоставени камъни и те представляват спънка в живота…

Онези, които се занимават с положителните науки, казват, че всички неща трябва да бъдат видими, осезаеми, реални. Обаче не всички осезаеми или доказани неща са верни или реални. Има хиляди неща в света, които не са доказани, а са верни. Има хиляди философи в света, за които нищо не се знае, но това, което са казали, е право. Има и много такива, за които светът знае, че съществуват, но тяхната философия не е права…

Следователно човешкият ум не е нищо друго, освен две жени, оженени за един мъж. Човешкият ум се разговаря с двете си жени, като се спогажда с едната си жена, а с другата не може. Това е държава с две партии, от които едната е консервативна, а другата – демократическа. Според окултистите, едната наричат висшия ум или висшия манас, а другата наричат низшия ум или низшия манас… Някои казват: „Да облагородим, да възвишим ума си!“ Да, но за това той трябва да се научи да живее само с една жена… Мъж и жена може да се карат, но когато започнат да се карат две жени, се вдига дим и прах в къщата.

За да проверите това, прочетете историята на Яков, който се ожени за двете дъщери на Лаван, по-голямата и по-малката. Проследете какви са били техните отношения. Яков имаше 12 сина, единадесетият от които беше Йосиф. Защо продадоха Йосиф, който беше единадесетият по брой, а не някой друг? Ще кажете: „случайно съвпадение“. Съвпадението е един кармичен закон, отмерен закон на действие. Няма да се спирам да обяснявам защо Йосиф трябваше да бъде продаден. Между Яковите синове беше този камък, който трябваше да стане ъгъл, но зидарите го отхвърлиха. Йосиф беше продаден от братята си, но после той стана глава на ъгъла. Във време на големия глад, който настана в цялата ханаанска земя, Йосиф беше пръв големец в Египет и спаси от глад много хора, между които и своите братя. Това не е история само с евреите, но е ежедневна история с всички. Нещастията във всеки дом се дължат на отхвърлянето на този камък. Той е числото 11.

Коя от двете жени остава в дома? – Тази, която е най-умна и най-практична, но според мен тя не е и най-добрата. Добрата жена винаги е готова да даде своето място на другите. Съвременното общество, съвременните домове страдат от вътрешно раздвояване, защото тези две жени се борят коя да има мъжа. Тези две жени се борят за един мъж. Вие знаете как двете жени на Яков го подкупваха. Един ден синът на Яков беше пратен от майка си да донесе гъби и майка му каза на Яков: „Тази вечер аз те купих с гъби, затова ще дойдеш при мене“. Ще кажете: „Може ли по такъв начин да се подкупва един мъж?“ – Всички мъже се подкупват… Всички вие, които ме слушате, било то мъже или жени, може ли да сложите ръка на сърцето си и да кажете, че не сте подкупени? С това не ви съдя, но казвам една истина. В едно от стихотворенията си Славейков пише: „Парице, парице, всесилна парице, с тебе в рая, без тебе на края“.

И всички духовни хора днес все за Господа говорят и казват: „Господи, Господи, ти наша парице, на Тебе като се кланяме, ние сме в рая, но напуснем ли Те, ние сме на края“… И наистина днес всички престъпления се вършат само за парата. Жената се жени за мъжа само за неговите пари, защото е силен и мускулите му са здрави, за да изкарват прехраната. Когато някой каже, че идейно обича, той сам себе си лъже. Така идейно и котката хваща мишката, така идейно и вълкът сграбчва овцата. Едно време, когато Господ създал вълка, го пратил да пази овцете, направил го техен пастир. На първо време вълкът започнал да им използва вълната, после млякото, докато най-после започнал да опитва и месцето им. За тази последна постъпка Господ изпъдил вълка в гората, а на негово място оставил кучето, което и до днес изпълнява ревностно тази служба…

„Този камък, който зидарите отхвърлиха, стана глава на ъгъла.“ Има едно предание, според което когато в Египет съграждали великата пирамида на Гиза, камъкът, с който щяла да се завърши тази пирамида, бил издялан най-напред и оставен настрана. Тази пирамида се градила с векове и затова зидарите подритвали този камък, като не знаели смисъла. Като се завършила пирамидата, дошъл главният майстор и положил отхвърления от толкова време камък като връх, като глава на пирамидата. И така този камък станал глава на ъгъла. Пирамидата показва човешката еволюция. Този камък, който трябва да се постави на върха, за да завърши еволюцията на човека, се подритва от едно място на друго. Днес всички философи подритват този камък.

Знаете ли каква е била големината на тази пирамида? В нея имало материал близо 6,000,000 тона. Хора, които се занимават с изучаването на старините, на разкопките, казват, че за да се пренесе материалът на тази пирамида, се изискват 60,000 машини, всяка от които да събира по 100 тона. Може да си представите какви усилия на човечеството е коствала тази пирамида! Ще попитате: „Какъв смисъл има тази пирамида?“ – Тя има много голям смисъл, защото е емблема на съвременния човек и в нейните размери и мерки са определени всички събития, които са станали и трябва да станат в бъдеще. В нея се включва астрономията с всичките ѝ подробности. Върху тази пирамида може да се чете и миналото, и настоящето на човечеството, но малцина могат да четат по нея, защото нейният език е труден.

Някои съвременни учени хора прочитат ред книги и започват да мислят, че много знаят. Не се лъжете, че знаете. Според мене истинско знание има само този, който може да хване смъртта и да я обуздае. Тъй че вие може да сте философ, богослов, мистик или какъв и да е друг, но мачка ли ви смъртта, вашата наука не е положителна и вашият камък е отхвърлен.

Писанието казва, че кривият камък е станал глава на този ъгъл. На кой ъгъл? – На Любовта и Мъдростта в невидимия свят. В създаването на света, в целия космос се крие една велика тайна. Вие мислите, че само сегашните хора се борят, само днес има такива вражди. Това, което става сега, е отражение на миналото. Тази злоба, тази омраза, тези неразбории между хората, всичко това не е продукт на настоящето, а е продукт на миналото.

Това мога да покажа с ред факти. Например, явява се у някой човек една болест, като разстройство на мозъка, стомаха или какво да е друго; тази болест се явява сега, но причините за явяването ѝ са отпреди 100, 200, 1000 и повече години. Лекарите признават, че тази болест се е появила най-много отпреди 20 години. Тези болести се причиняват от много натрупани остатъци, от много непотребни утайки, които предизвикват реакция и създават анархия в организма, вследствие на което се явява температура и ние с ужас наблюдаваме как температурата се повишава от 38 градуса до 41 градуса и краят наближава. „Колко страшно нещо!“, казвате. А аз казвам: Няма нищо страшно освен повишаване на температурата. Човек може да остане жив не само при 41 градуса, но и при 100, 200, 2000 и повече градуса….

У вас се явява някаква болест, но в същото време ви излиза и една малка пъпчица, която набира и с това отвлича вниманието ви от другата болест. Значи в тази малка пъпчица се концентрира всичкото ви безпокойство. Когато у вас се заражда известна хармония, също трябва да се яви една пъпчица, една точица; вие виждате вашите идеали в центъра и казвате, че сега животът има смисъл… „Съществуване“ значи „проявяване“ – от санскритската дума „сат“, която значи да се проявиш. Когато започнеш да мислиш, да се движиш, да вършиш добро или зло, ти съществуваш. В това отношение доброто и злото в света са двете сили, които действат.

Злото се състои в това, че зидарите отхвърлили този камък. Когато човек отхвърли една велика идея от ума си или едно желание от сърцето си – и когато един народ отхвърли своите идеали и се подкупва за някакви си пари, той губи. Ако държавниците се вслушваха в идеалите на народа, не биха правили грешки. Държавниците и духовните хора, като се индивидуализират, мислят, че тяхното благо стои вън от този камък. Не, вие може да съградите цялото човешко тяло, но ако този камък седи извън това тяло, нищо не струва. Може да сте някой милионер, но без този камък вие сте човек без глава, т.е. човек без един положителен ум или положителна душа, или положителен дух. Умът, душата и духът са различни идеи.

Кое е положително? – Това, което се променя, но не се изменя. Положителното е господар на своята съдба и не се стреми да завладее света. В положителното винаги има стремление да се съгласува с великата хармония, която съществува от памтивека. Навсякъде между мъже, жени и деца във всички домове трябва да има хармония… Ние ще се освободим от противоречията в живота, когато поставим този камък като глава на ъгъла; защото само той свързва Любовта и Мъдростта, за да работят във велика хармония, защото само чрез него може да се проектират тялото, дробовете и всички органи и така да се прояви целокупният човек.

В съвременното общество слушам да казват, че Господ ще оправи света. И аз вярвам, че Господ ще оправи света, но въпросът е дали ние ще можем да оправим нашия свят. Когато дойде пролет, цветята започват да цъфтят, здравите хора я посрещат весело и засмяно, а болните хора посрещат по друг начин слънцето и пролетта. Пролетта, която за здравите хора е приятна, за болните хора е чистене. И наистина дойдат ли месеците април и май, за тях настъпва криза. Българите казват, че месеците март, април и май ликвидират сметките на болните, а на здравите дават енергия и подтик. Ние сме свързани с всички сили, които действат в природата, понеже те действат и в нашето тяло…

Тази жена, която се радва, наричат ден, а която се сърди – нощ. Или с други думи: жената, която се радва, е висшият манас или денят, а тази, която се сърди – низшият манас или нощта. Тези два ъгъла са двете жени. Защо човек има по две ръце, два крака; мозъкът е двоен, белият дроб е двоен, сърцето е двойно и т.н., всичко е разделено, защото има две жени…

Във всички прояви на природата ние трябва да виждаме положителни, неизменни неща. В какво се състои неизменното? – В желанието да се зароди у нас оная братска връзка и да разберем, че всички хора страдаме еднакво в тоя свят, безразлично дали сме богати или сиромаси, учени или прости, родители или деца. Когато съзнаем тоя факт, че всички имаме едни и същи страдания и еднаква съдба, че спасението на един е спасение и на друг, ние ще дойдем до една правилна философия на живота. Но не така, както светът и църковниците разбират. Защо? Защото ако разрешението на една малка задача е правилно и вярно за един ученик, това не значи, че с това се изчерпва и цялата математика…

Ние трябва да погледнем малко по-сериозно на всички въпроси и да се замислим какви трябва да бъдем в сегашния момент. Ако кажем, че сега сме лоши, но за в бъдеще ще бъдем добри, това не е правилно разрешение на въпроса. Сегашните ви лошавини са вашето минало, а сегашната добрина е бъдещето ви. Нашата добрина може да се изпита. Тя може да се провери така, както се проверява промяната, която става в гладния човек след като се нахрани. Такъв човек се ободрява, развеселява. Да мислим идейно значи да имаме за настоящето време такава съществена храна, която може да даде сила и подтик на нашия ум…

Какво нещо са ангелите и демоните? Те представляват движение в две противоположни посоки… Човек трябва да съзнава, че може да бъде и грешен, и праведен, но трябва да върши волята Божия. Човек, който гради, не може да не се оцапа. Не трябва да мислите, че няма да оцапате своя ум. Нас не трябва да ни смущават законите на държавата. Ние трябва да имаме в себе си други закони, от които нашето битие се обуславя…

Велика Мъдрост е да разберете смисъла на отхвърления камък. Камъкът означава неизменното, постоянното, непроменливото. Ние принадлежим на известна църква, а отхвърляме принципите на природата, но трябва да знаем, че нашите философи ще изчезнат, а принципите на природата ще останат неизменни. Каквото е създала Майката-Природа, то си остава. Замислете се защо се раждат мъже или жени; защо в едно семейство се ражда първо момиче, а някога обратно – момче; защо сте наклонни към известна философска система, защо сте приели християнството и т.н…

Ние трябва добре да разбираме Христовото учение. Христос казва: „Аз дойдох да сторя не своята воля, а волята на Онзи, Който ме е изпратил“. Кой е Той? Още не Го знаете. Всички търсят с напипване и свещи Му палят, и тамян кадят, и нагоре гледат, и ядат, и пият, и четат, и никой не Го знае още. Горчива истина! „Това е живот вечен, да познаеш Единаго Истинаго Бога.“ Какво значи „Бог“? – Бог значи движение в права посока на твоето битие. Бог е това, което стимулира правилното движение у вас. Движението тълкувам или превеждам с думата „любов“, защото само Любовта образува движение. Мома или момък като се влюбят един в друг, движат се един към друг. Хората като се влюбят в някое учение, обикват всички…

Аз си представям хората от сегашния свят завързани един за друг, за да бъдат по-сигурни в живота. Казвам: Престанете да се връзвате. Връзването е признак на болезнено съзнание, защото само болните се осигуряват. Старите хора казват: „Ние трябва да се осигурим“. Това значи: „Ние трябва да се смирим, да станем християни на стари години, да заживеем за Бога“. Това са всички хора, които отхвърлят живия камък. Всеки човек, който не изпълнява волята Божия, все остарява.

Ще ви приведа един разказ от Шекспир, взет от датския живот. Един много мъдър цар искал да направи опит с един прочут човек в своята държава, наречен за своята святост и чистота Антон Праведни. Царят повикал един ден Антон Праведни при себе си и му казал: „Искам да те оставя известно време да управляваш вместо мене, без да знае народът за отсъствието ми“. На първо време Антон Праведни отказвал, но после се съгласил. Заел той царското място и понеже в това време имало много голям разврат, издал строга заповед: „Всеки, който се услови в прелюбодеяние, да се екзекутира“. Синът на един прочут датски благородник се провинил в това престъпление. Извикал го Антон Праведни при себе си и му казал: „Ти си се провинил зле и според заповедта ще трябва да бъдеш екзекутиран“. Младежът се уплашил много и решил да изпрати сестра си, която била чудна хубавица и се готвела да постъпи като калугерка да измоли живота му. Като видял тази хубавица, Антон Праведни ѝ казал: „За нищо друго няма да се съглася да простя на брат ти, освен ако се съгласиш да ми станеш любовница без да знае някой за това “. Антон Праведни бил женен и разведен с жена си, а отпосле станал праведен. Сестрата се погнусила от това условие и казала на брат си, че той ще трябва да понесе наказанието си. Брат й я запитал: „Какво лошо има в това, ако се съгласиш; поне ще се пожертваш за мене“.

Мъдрият цар узнал тайно това, намерил разведената жена на Антон и ѝ казал да се преоблече в дрехите на красивата девица и в определения ден да му се представи. Като успял в своето желание, Антон издал заповед да екзекутират младия момък; с това той искал да се изхитри. Мъдрият цар узнал и това и казал на началника на затвора да не се екзекутира младия момък. След това повикал Антон на обяснение. Тогава Антон Праведни се изповядал и казал: „Всичко в света можах да победя, но пред очите на красивата жена не можах да устоя и паднах“.

Падането на всички съвременни хора е там. Хора, които се свързват в едно общество или братство без да вярват, извършват подобно прелюбодеяние. Хора, които минават от едно братство в друго, които се женят за една, втора и трета жена, в моите очи са като Антон Праведни и те няма да придобият никаква Мъдрост. Мъдростта е вътре в самата природа, вътре в нас и затова трябва да се вслушваме дълбоко в онова вътрешно подбуждане, да вървим в посока на онзи камък, който ще ни покаже с коя или с кого трябва да се съединим. Ако човек придобие Мъдрост и има за цел да злоупотребява с нея, той прелюбодейства. А този, който придобие Любов и злоупотреби с нея, той прелюбодейства. Всяка благородна мисъл или чувство, което се изопачава, е прелюбодеяние.

Следователно целият свят е болен… Най-големият позор, който носи днес Христос в света, е християнството, с което всички се кичат. Ако сложите този позор на гърба си само за 24 часа, тогава ще изпитате най-голямо отвращение в света, като видите как всичко днес се върши в името на религия, цивилизация, святи чувства. И колко мерзки са подбудителните причини за всичко това!

Ето защо ние трябва да се стремим всички да станем синове Божии. Сега ще изтълкувам думата „християнство“ в обратен смисъл. Христос е човекът, който е винаги здрав, поставил е в ред и порядък своите мисли и желания, победил е страстите си и се нарича Син Божи. Само когато научим Божествената Мъдрост, само тогава ще бъдем в състояние да разбираме Истината, да станем господари на положението и само тогава ще преобразим света. Тогава ще се наречем и синове Божии. А днес болните хора управляват света и затова е такъв. Затова в него има повече ножове, лекарства, болнични легла, губерки за инжекции и други. Тази наука ще бъде само за болните, но от нея те повече ще се измъчват…

На един англичанин, който ми каза: „To put Christ on“, му отговорих: „To put Christ in“, т.е. той ми каза: „Да се облечем в Христа“, аз му отговорих: „Да възприемем Христа в себе си“. И в някои песни се пее: „Да се облечем в Христа“, а аз казвам: Не трябва да се облечем в Христа, защото обличането е временно състояние, то е един преход, а да възприемем Христа вътре в себе си, да станем синове Божии, да станем здрави. Ако съвременното общество мисли така, ще научи правилно този закон.

Чрез страданията хората ще се научат на доброто. В Земята е влязъл един нов елемент, който ще оправи света. Той е чистият въздух. Изнесете един болен горе на планината, на чист въдух, и той, въпреки своята воля, ще оздравее. Иде момент, в който без да съзнаваме ще оздравеем. Страданията са подтик, те ни изкарват на високо място. Когато някой сгреши, се разболява и казва: „Няма да правя повече така“. Тоест той ликвидира своята сметка. Когато ликвидираме с греховете си, ние трябва да възприемем Любовта, Мъдростта на здравето и на безсмъртието, и тогава ще бъдем близо до вратата на великия храм, в който ще научим великата истина на живота. Ние се стремим към живот, който може да имате само тогава, когато излезете от тия болници.

Отсега нататък престанете да казвате, че Христос ви спасява, а казвайте: „Ние ще живеем за Христа, ще помагаме на болните да излязат от болницата и ще ги заведем вън от градския живот, защото той е нехигиеничен“. Трябва да се излезе по нивите и полята и там да се оре и копае…. и кажете: „Ние сме здрави хора на новата култура и слава Богу, че се освободихме от болниците“.

Още един пример: В една болница имало двама парализирани болни, които ги считали за безвъзвратно изгубени и затова ги поставили сами в едно отделение. За тяхно щастие един ден болницата се запалила и в бързината успели да изнесат вън всички болни от болницата, като забравили само двамата парализирани. Както лежали, усетили, че огънят започнал да ги понапича. В този критичен момент за живота си забравили, че са болни и изскочили навън от болницата. Като се видяли здрави, благодарили на Бога, че болницата се запалила, за да оздравеят и да се освободят от това велико робство. И вие кажете сега: „Да изгори тази болница, за да излезем ние, парализираните, и да кажем: „Слава Богу, можем да мислим вече така, както Бог иска, а не както хората искат“.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar
  Кремена 3 години

  …“А днес болните хора управляват света и затова е такъв. Затова в него има повече ножове, лекарства, болнични легла, губерки за инжекции и други. Тази наука ще бъде само за болните, но от нея те повече ще се измъчват…“

  КОЛКО Е ВЯРНО ТОВА И ЗА НАШИТЕ ДНИ…
  Измъчваненото е програма!
  Само че не всички го реализират като „измъчване“, в това се състои коварното на тази програма.

  Да можеха хората да разберат в дълбочина именно тази истина.

  Болни хора, атестирани аутисти напр., начело на световни фондации и организации, хора на водещи позиции управляват света и използват за грозните си цели хуманното, справедливостта и други постулати уж на доброто само и единствено в полза на болните си идеи…

  Но на човекът му дай лесни и бързи решения, гнилоч, лъжи, удобства… всичко това, от което той трудно се отказва.
  Това му е в природата.
  С „отровата“ бързо се свиква, от отровата обаче трудно и болезнено се отказваш…

  Свикнеш ли го човечецът на „права“ и „удобства“ трудно ще го изкараш от тази „кошара“, тоест той сам ще иска доброволно ДА си остане вътре.
  Доброволно ще се вакшинира за да може „свободно“ да си упражнява „правото на свободно“ движение… например.
  Всъщност работи се с изтъркани и стари истини, които работят винаги, стига да ги прилагаш.

  Не, не го казвам аз, аз само леко обобщавам и перефразирам.
  „Психология на масите“ – от Густав ле Бон, малко книжле …но преначертало човешката история, щото един „болен“ с мустачки според историци го чел и почнал и да го прилага…с познати край и последици…

  Тук виждаме, ЧЕ „болният“ по същество Е потенциална опасност за обществото и човечеството… а кокво да говорим, когато „бройката“ на пастоянно болните се увеличи?
  И те почнат и да си вярват и здравите един ден бъдат обявени за „болни“?
  Не, въпросът ми изобщо не е риторичен, а съвсем адекватен, визирайки ваксинационата идиотична психоза в нашо време и добре организираната медиална заблуда в това отношение.

  Тоест изходът е само един, като в последната сказка с опостушителния огън в болницата:
  Човек не види ли зор и не го ли изпита от съвсем отблизо, на собствен гръ, трудно разбира, че е в „болница“, че САМ трябва да действа, а не да чака на Господ!
  Да, трябва да се уповаваме на Бог, но нашите си задължения не трябва да забравяме – ние сме тук на тази Земя, за да сме дейни, не сме пратени да живеем само за изживяване на биологичните си нужди, ние не сме концепция само от плът, кръв и кости!
  Ние носим и ДУХ и ДУША и един друг вид памет!
  Редуцирайки се само и единствено до животинското НИЕ сами позволяваме оскотяването си!

  За съжаление концепцията на собственото пре- и из- живяване е централна в процеса на еволюиране.
  А в него пък страданието е основен носещ елемент.

  Следващите поколения нямат ли собствено „преживяване“, не са адекватни и за съжаление отдалечеността им от Истината ги прави жертви на привичките им и на придобитите им с времето „болести“.
  Само с притчи и сказки и с фолклорни песни „предупреждението“
  почва да губи силата си след няколко столетия…

  За съжаление ако човек се размисли какви са били времената, когато Исус се появява в Историята на човечеството и ги сравни с нашите времена, с това, което става 2021 година сега, ще намери много болезнени паралели.
  Тоест да, Християнството не се използва по предназначение, ни най-малко даже – самото му институционализиране, управление в църковни началства, укриването на истината в църковни библиотеки и.т.н. показва, че ние не само не сме вървели напред в развитието си, а че сме почнали яко да деградираме, не само темата за джендърството доказва това.
  Вярата, че новите ваксини ще ти „дарят сигурност и свобода“, показва в капана на каква умствена нищета сме влезнали като деградирали същества.

  От България може да е тръгнало Богомилството, от него да е било закърмено и Просвещението и Лутарианството и т.н….да, но ако от всичко това НИЩО не стигне като информация до бъдещите поколения, то е все едно да обречем този „организъм“, който сме като общество, на болести с един изход: Смърт, разлагане, изчезване…

  България е била винаги държана в модус „упадък, дезинформация, разделение“, като че ли умишлено, именно защото Истината е някъде там и някой „болен“ отдавна е решил, че колкото по-малка, разпокъсана и маловажна Е тя, толкова по-добре е скрита тази Истина от очите на Света.

  …а може и да греша.