Учителя: Белите Братя ще дойдат при вас, не вие да ги търсите

Учителя: Белите Братя ще дойдат при вас, не вие да ги търсите

Откъс от беседата „Основният закон на съзнателния живот“, държана от Учителя на днешния ден преди 99 години:„Подир това имаше юдейски празник, и въз

Откъс от беседата „Основният закон на съзнателния живот“, държана от Учителя на днешния ден преди 99 години:

„Подир това имаше юдейски празник, и възлезе Исус в Йерусалим. А в Йерусалим, при Овчи порти, се намира къпалня, по еврейски наричана Витезда (Дом на милосърдие), която има пет притвора; в тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми, изсъхнали, които очакваха да се раздвижи водата, защото Ангел Господен от време на време слизаше в къпалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше, от каквато болест и да бе налегнат. Там имаше един човек, болен от 38 години.

Исус, като го видя да лежи и като узна, че боледува от дълго време, казва му: „Искаш ли да оздравееш?“

Болният му отговори: „Да, господине; но си нямам човек, който да ме спусне в къпалнята, кога се раздвижи водата; когато пък аз дойда, друг слиза преди мене.“

Исус му казва: „Стани, вземи одъра си и ходи.“

И той веднага оздравя, взе си одъра и ходеше. А тоя ден беше събота.

Поради това юдеите думаха на изцерения: „Събота е; не бива да си дигаш одъра.“

Той им отговори: „Който ме изцери, Той ми рече: Вземи одъра си и ходи.“

Попитаха го: „Кой е Човекът, Който ти рече: Вземи одъра си и ходи?“

Но изцереният не знаеше кой е, защото Исус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място. След това Исус го срещна в храма и му рече: „Ето, ти оздравя; недей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо.“

Човекът отиде, та обади на юдеите, че Исус е, Който го изцери. Затова юдеите гонеха Исуса и търсеха случай да Го убият, задето вършеше това в събота.

А Исус им думаше: „Отец ми работи, и Аз работя.“

Но затова юдеите още повече искаха да Го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наричаше Бога Свой Отец, като правеше Себе Си равен Богу.

На това Исус им рече: „Истина, истина ви казвам: Синът нищо не може да твори Сам от Себе Си, ако не види Отца да твори; защото, което твори Той, това твори също и Синът. Защото Отец обича Сина и Му показва всичко, що Сам твори; и ще Му покаже дела по-големи от тия, за да се чудите вие. Защото, както Отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй и Синът оживотворява, които иска. Защото Отец и не съди никого, но целия съд предаде на Сина, та всички да почитат Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, той не почита Отца, Който Го е пратил.

Истина, истина ви казвам: който слуша словото Ми и вярва в Оногова, Който Ме е пратил, има живот вечен, и на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот.

Истина, истина ви казвам: иде час, и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий и, като чуят, ще оживеят.

Защото, както Отец има живот в Себе Си, тъй даде и на Сина да има живот в Себе Си; и даде Му власт да извършва и съд, защото е Син Човечески.

Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат: които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.

Аз не мога да правя нищо от Себе Си. Както слушам, тъй и съдя, и Моят съд е праведен, защото не търся Моята воля, а волята на Отца, Който Ме е пратил.

Ако Аз свидетелствувам за Себе Си, свидетелството Ми не е истинско.

Има Друг, Който свидетелствува за Мене; и зная, че е истинско свидетелството, с което Той свидетелствува за Мене.

Вие бяхте пратени при Йоана, и той засвидетелствува за истината.

Но Аз не от човек приемам свидетелство; ала казвам това, за да се спасите вие.

Той беше светило, което гори и свети; а вие поискахте малко време да се радвате при светлината му.

Аз обаче имам свидетелство по-голямо от Йоановото; защото делата, които Ми даде Отец да извърша, самите тия дела, що Аз върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил.

И пратилият Ме Отец Сам засвидетелствува за Мене. А вие ни гласа Му някога сте чули, ни вида Му сте видели; и словото Му не пребъдва у вас, понеже вие не вярвате Ономува, Когото е Той пратил.

Изследвайте Писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелствуват за Мене. Но не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.

От човеци слава не приемам, но разбрах ви, че нямате в себе си Любов Божия. Аз дойдох в името на Моя Отец, и Ме не приемате; но, ако друг дойде в свое име, него ще приемете.

Как можете вие да повярвате, когато един от другиго приемате слава, а славата, която е от Единаго Бога, не търсите? Не мислете, че Аз ще ви обвинявам пред Отца: има против вас обвинител, – Моисей, на когото се вие уповавате. Защото, ако да бяхте вярвали на Моисея, щяхте да повярвате и на Мене, понеже той за Мене писа. Ако пък на неговите писания не вярвате, как ще повярвате на Моите думи?“

(Йоан, гл. 5)

Прочете се 5 глава от Евангелието на Йоана. Ще повторя 14 стих: „Подир това, намери го Исуса в храма и рече му: Ето, сега стана ти здрав: не съгрешавай вече, да ти не стане нещо по-зло.“

Грешките идат от непослушанието… И когато се отклониш от Божествения закон, тогава се ражда нещастието. И философията на живота е да престанем да се отклоняваме от Божествените закони. Искам да схванете това: каквато и работа да вземеш, това не препятства да служиш на Бога. Например, вие казвате: „Учител съм, търговец съм, аз не мога да служа на Бога.“ – Можете.

Търговец си, спечелил си 100 000 лева по несправедлив начин. След това жена ти ще умре, децата ти ще умрат, автомобил ще дойде, ще те прегази и ще ти счупи двата крака, стомахът ти ще се развали и ще ти се направи операция…

Христос иде постепенно в света. Той все иде, иде. Забележете външните признаци на пролетта: денят се удължава и пр. Също и вашите разбирания стават по-широки вече, вие не се задоволявате вече с ония тесни разбирания. Широк става умът ви. Освен това, във вас се заражда едно неспокойствие; вие не сте тъй спокойни, както по-рано. Във вас се заражда едно желание да направите нещо. Казвате: „Тъй не се живее вече.“ Значи, същият закон, снеговете се стопяват, всичко се разцъфтява, прехвръкват малки мушички и пеперуди и навсякъде виждаме движение.

Същият закон е и в духовния живот. Христос се обръща към този инвалид, който е чакал 38 години край къпалнята. Той го е излекувал. Този инвалид, това е съвременната култура. 38 години тази култура е лежала в тази къпалня. Къпалнята – това е животът. Хиляди учители са идвали, но тая култура все си е останала. Христос му казва: „Ти си здрав вече, но не съгрешавай, за да не ти стане нещо по-лошо.“ Христос преди 2000 години излекува тази култура, т. е. показа, че Любовта, Божествената Любов е пътят, по който може да си вървиш здрав.

От много хиляди години са казвали, че Бог е нещо недостъпно, което не може да се люби, и затова трябва да обичаме ближните си. Но как ще се обичаме един други? Как ще любиш другите като себе си? Покажете някой човек, който люби другите като себе си…

Реалното нещо в света, това е любовта към Бога. Любов към Бога, не към ближния. Долу лъжата! Любовта към ближния, това е една лъжа… Тук се проявява учението на двете братства в света. Този е бил спорният въпрос, за да се раздели братството на две страни. Тези, които са казвали, че трябва да се започне с любовта към Бога, са Бялото Братство, а другите, които са казвали, че трябва да се започне с любовта към ближния – това е черното братство. Имате ли първия закон, ще можете да изпълните втория закон, а само вторият не може да се изпълни. Любовта към Бога е първият, великият закон…

Ближния си не можеш да обичаш повече от себе си. Някой мъж казва: „Аз обичам жена си като Бога.“ Това не може. Никое друго същество няма, което да може да изпълни цялата душа, сърце. Най-напред трябва да приемете от Бога, Той ще изпълни душата ти, сърцето ти, ума ти и силата ти. И после ти ще изпълниш душата, сърцето, ума и духа на онези, които обичаш…

Всяка душа, която е излязла от Бога, знае да люби. Недоволството, което вие усещате, от какво произтича? Ядеш – недоволен си; обичаш жена си – недоволен си; обичаш сина си – недоволен си. Това недоволство произтича от следното – нарушил си първото нещо – любов към Бога няма. Всичко имаш, но любовта към Бога нямаш…

Ще направите първия опит. Но кога дойде време да правите този опит, ще бъдете абсолютно искрени към себе си. Всеки един от вас, когато прави опита, ще отдели 1000 лева настрана. Тези пари, ще кажете вие на себе си, са Божии. С тях вие ще направите това, което ви се продиктува отвътре. Каквато мисъл ви дойде, така ще ги употребите. Иде някой беден човек и ви иска 100 лева, ще му дадете. Ти си търговец, вечерта си правил своя баланс, ще видиш, че имаш печалба 100 лева повече. Друг път си имал 100 лева печалба, а сега констатираш 200 лева печалба. Стоте лева ще ги вземеш и ще ги притуриш към отделените пари.

Дойде една вдовица и тя иска 200 лева. Ще ѝ дадеш. Същия ден вечерта, когато правиш баланс, ще констатираш 200 лева печалба повече, отколкото обикновено. Турим ли Божествения закон, в него абсолютно никакво изключение няма. Ще има прииждане, но направите ли най-малкото пропускане, хитрина, тогаз е друга работа. Някои казват: „Тези работи са за бъдещето.“ Тази мисъл за бъдещето е от черната ложа. Ние прилагаме нещата сега.

Любов, абсолютна любов към Бога. И тогаз няма да мислим с нас какво ще стане, животът ни ще стане красив. Казваш: „Ще трябва да напусна търговията.“ Няма да напуснеш търговията. Има един нов начин на търговия. В Божия закон противоречия няма и всичко е в изобилие. Но стари чували, скъсани чували няма да ги имате вече. В новото учение ще имате чували от най-хубав плат. Във всяка душа ще има четири отлива: изтичане на нашето сърце, душа, ум и дух; и четири вливания от Бога. Общо осем. Значи: постоянно движение…

Със старото учение да ликвидирате. Законът гласи: „Да възлюбиш Бога с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.“ Този закон спасява. Ако нещо може да ви спаси, ако нещо може да ви повдигне, този закон е. Това е абсолютна истина. Ако си учител, може да дам други методи, но преди всичко трябва абсолютна искреност към себе си… От Божия страна абсолютно никакво препятствие няма. Има всички условия да ви благослови Бог.

Някои казват: „Аз съм стар вече.“ Обаче, приложиш ли първия закон, ти си вече вън от гроба, ти си възкръснал.

Може да виждате много работи от духовния свят, но аз не искам още да виждате, защото вашата воденица още не е доправена и ако се пусне вода, може да се разруши воденицата, щом не е доправена. И последният винт трябва да се завърти хубаво, да се стегне хубаво, та като се пусне водата и се почне въртенето на колелата, да не се развали воденицата…

Сегашните болести произтичат от недоверие към първия велик закон: да възлюбиш Бога. Предстои ви да направите нещо. Божественото съзнание може да ви каже: „Не прави това.“ А друг път ще ви каже: „Направи това.“ Да кажем, че си учител. Влизаш в класа си и си казваш: „Днес ще изпитвам учениците, да видя кои ученици знаят и кои не.“ Но Бог ти казва: „Днес няма да изпитваш, ще предаваш. Ще предаваш за това и това, по този и този предмет.“ Послушай вътрешния си глас.

Друг път отиваш и си казваш: „Няма да изпитвам, ще предавам.“ Но Духът дойде вътре в тебе и ти каже: „Днес няма да предаваш, ще изпитваш. Помагай на учениците, задавай им въпроси, да не ги скъсаш.“ И тогаз, след часа, учениците ще си кажат: „Много е разположен нашият учител днес, много е добър днес.“ Също така и вие казвате за учениците, че са много радостни и добри днес. Слушаш ли Господа, всичко ще върви добре. Тези неща аз съм ги проверявал в миналото, проверявам ги и сега. Този метод може да приложите, но бъдете искрени, чистосърдечни към себе си! Ще си кажеш: „Заради любовта към Бога всичко мога да направя.“

Друго заблуждение във вас е, че вие всички мислите, че сте бедни хора, посредствени по ум, това нямате, онова нямате, не сте учени… Единственото богатство, с което ние можем да разполагаме сега, това е само Божията Любов. Това е чисто, кристално богатство. Има Един, Който ще ни каже: „Ела с Мене.“ Това е Бог. И ние ще отидем и каквото научим, после ще даваме на другите…

Ще имаме абсолютна честност, доброта, интелигентност и благородство; тогаз добиваме качеството на смирението. Всеки един, който може да приложи този закон, той е вече избран. А който не може да го приложи, сега няма да ви кажа какъв е.

Сега това учение е за приложение. Знаете ли защо ви го давам? За съвременните хора иде такова едно изпитание, че ако на тези съвременни хора бихме обяснили какво има да стане, на всички тези хора, косите биха побелели за 24 часа от страх. Този свят на сегашните хора си отива и няма какво да съжалявате вече. Ние ви извеждаме 24 часа преди да се събори зданието.

Всички хора седите на една паяжина сега. Тези, които идат да формират света, идат със своите чукове и ще формират света. Такова събаряне ще има, каквото никога не се е случвало. Това, което става, то е най-великото. В човешката история, откак се е започнала човешката еволюция, в слизането и качването на човешкия дух, до сега, по-велика от тази епоха няма. А за в бъдеще, от тази ще има по-велика епоха. Но от миналите епохи, до сега, по-велика епоха не е имало.

Това е най-великата епоха, в която се проявява Божествената Любов, Божествената Мъдрост. И трябва да бъдете радостни, че можете да вкусите благото, което Бог донася.

Да не чакате, когато станете стари, че тогава да започне Божественото. По този начин никой не е успявал до сега. Божественото започва, когато човек е млад.

Нашите Бели Братя ще дойдат да ви опитат. Ще дойде някой при вас и ще ви каже: „Нямате ли 500 лева?“ И ако му кажете, че нямате, той ще си отиде, а можете и да му дадете. Ако сте учител, така може да стане изпитът – ще дойде някой при вас и ще ви каже: „Искам да вляза в класа Ви, да слушам как преподавате.“ Ако кажеш: „На драго сърце!“, тогава си издържал изпита. А ако кажеш: „Да попитам директора“, тогаз се свършва въпросът. Аз ви предупреждавам: Тези Бели Братя могат да ви посетят. И вие ще се усъмните дали е той или не. Ще ги приемете с отворено сърце. Всяко колебание е колебание в Бога, защото те са посланици Божии. Бог се проявява чрез тях. Ако един от тези Братя ви посети, това ще бъде епоха в живота ви, нещо епохално.

Това е още външната страна на великото учение, което трябва да приложите. Нужно е един коренен преврат в ума, едно преобразование в ума, после велико разширение, което ще внесе живот и здраве. Ако върху това, което съм ви казал, се усъмните, тогава знаете ли какво ще дойде? Абсолютно не позволявам никакво съмнение в думите ми! Защото аз никога не съм се съмнявал. Това е Божественото учение. То няма изключение. Ще дойде някой от черните братя (някои от тях са в плът, някои не) и ще каже: „Мислите ли, че това, което ви казва Учителят, е вярно?“ Белите Братя ще ви кажат: „Това е вярно.“ Речта на Белите Братя е отривиста, а на черните – не. Когато Белите Братя ви говорят, вие ще усещате едно спокойствие в ума си, в сърцето си и нещо приятно. А когато черните братя ви говорят, усещате едно стеснение в ума и сърцето, като че губите светлината…

Между всички неща на Земята има преплитане, но кога се качим на Божествения свят, виждаме същинските причини на явленията, които стават. Защо българите отказаха събора в 1923 г., има си друга причина. Други същества са причина българите да не приемат събора. Причините са в държавата на черното братство. Сега го извеждат на съд за неизпълнение на Божиите закони. Цялото черно братство се подвежда под съд, понеже има доста углавни дела. Разпнаха Христа, светиите избиха и пр. И ще ги осъдят. Ще вземат властта от тях, тяхното небе и тяхната земя. Ще дойдат Белите Братя с ново небе и нова земя.

Сега светът се съди. Всеки ще отиде на своето място. И в Откровението имаме онзи стих, гдето се говори за облечените с бели дрехи, които казват: „Няма ли да отмъстим за нашата кръв?“„И дадоха се всекиму бели одежди, и рече им се да си починат още малко време, докле се допълнят съслужителите им, и братята им.“ (Откровение 6:11). И тогаз ще стане съдбата.

Само любовта към Бога, само този закон може да уреди всичко, може да внесе братство между вас. Няма друг закон, който да може да уреди света. Единствен закон е този. И когато вие имате любов към Бога, тогава окръжаващите около вас ще го почувстват. Едно студено тяло, като се приближи до топло, ще стане топло. И на хората, които са около вас, ще се променят възгледите. Значи, законът е проработил. В Божия закон няма нищо невъзможно. Христос е казал: „Невъзможното за човека за Бога е възможно.“ Приложите ли първия закон – този закон е Божествен – тогаз всичко е възможно.

Вие ще ми кажете сега: „Какво можем да направим?“ Да ви обясня. Да допуснем, че е направена една канализация преди 8000 години с тръби, обаче вода не е пусната. Тези тръби сега стоят празни оттогаз. Какво може да направим? – Ще отворим крановете, ще пуснем вода. Ето вашето предназначение. Ще изгубите ли от това нещо? Дайте ход на Божественото да мине чрез вас. Другите хора ще възприемат. Светът не е оправен чрез никакви днешни философии. Защо? – Основа нямат. Това е велико учение. А законът, за който говоря, е учение, основано върху канара…

Да не казвате: „Това е велика работа, това не е за нас!“ Не се смущавайте! Вие можете да се свържете с това велико учение. Не се иска от вас да промените целия свят. Вие можете да дадете място, да се прояви тази Божествена Любов, както Бог иска.

Когато ви попитат. „В какво седи Божията Любов?“, вие ще кажете: „Да възлюбиш Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила.“ И след това ще кажете: „Царството Божие се взема със сила.“ И след това ще кажете последното: „Възлюби ближния си като себе си.“

Затова отначало ще кажеш: „Аз отивам да взема любов, да взема много и после като се върна, ще им донеса на другите.“ Всички искат любов от теб, но трябва да я вземеш отнякъде. Ще отидеш да я вземеш от Бога. После ще я раздаваш на другите!

Белите Братя ще дойдат при вас. Не вие да ги търсите. Един брат българин, сега в Америка, ме пита как да намери Белите Братя. Аз му отговорих, че няма какво той да ги търси, те сами ще го намерят. Те ще ви намерят. Христос дойде и намери Своите ученици. Такъв е законът. И желая, когато дойдат те, да бъдете вие готови!

COMMENTS

WORDPRESS: 0