Учителя: Ангелите имат особена любов към хората, и то си има причини

Учителя: Ангелите имат особена любов към хората, и то си има причини

Откъс от беседата „Ангелите на светлината“, държана от Учителя на днешния ден преди 90 години:Сега всички трябва да се освободите от един навик. Вие

Откъс от беседата „Ангелите на светлината“, държана от Учителя на днешния ден преди 90 години:

Сега всички трябва да се освободите от един навик. Вие всички изповядвате Истината, защото сте заинтересовани. Вие препоръчвате някого, защото сте заинтересован. Обичате някого, защото сте заинтересован. Трябва да имаш една любов, в която да не влиза никакъв материализъм. Или казано на ваш език: Любовта да е за самата Любов…

Казваш: „Той не ме уважава, не ме почита.“ В какво седи почитанието? Ако ти си един виден, знаменит лекар – даже най-богатият, ако дъщеря му е болна, той ще има всичкото уважение и почитание към лекаря. Ще трепери човека. Но ако този лекар умори дъщеря му, той веднага ще измени своето уважение. В дадения случай от тебе зависи да те почитат или не. Ако ти постъпиш благородно, ще те почитат. Но благороден в себе си. Ако в даден случай хората, от които имаш нужда, можеш да им направиш нещо добро, ти ще бъдеш почитан, но ако не можеш да го направиш, ти не можеш да бъдеш почитан…

В Бога вярвате, в това вярвате, в онова вярвате, а такова голямо невежество! И като разправяте на хората – туй, което разправяте, е толкова ограничено, смешно. Ти казваш, че ще идеш на небето при ангелите в рая. Какво е това небе? Тия ангели какви са? Тия ангели имали крила?! И птиците имат крила. Това са символи! Ангелите не мязат на птици!

Един ангел се отличава с това, че като събереш цялата опитност на цялото човечество от милиони години, този ангел има повече опитност. Неговото съзнание е тъй будно, че всичко знае. Един мощен дух е той! Той не ходи да се рови като някой червей в дърветата да прави дупки, а работи за благото на своите ближни. Един ангел работи за другите! Разбирате ли? А не както тук. Всеки иска да си има една къща за себе си, а в небето всеки ангел работи за всички и всички работят за един. Каква грамадна разлика има между понятията на хората и живота! И ние сме праведни, ние мислим по един начин, а живеем по друг начин.

Та казвам, има известни болни работи в света, аз по някой път не искам да ги зачеквам. Понеже някой път да се чисти една рана ще причиниш на човека много по-голяма болка. Някой път е по-добре да не буташ известна рана. Но има известни рани, които трябва да се бутат, понеже ще станат опасни за живота на човека.

Не е право да се казват погрешките, но и съвсем да се не казват – друга една опасност има. Не оставяйте нито една ваша погрешка неизправена…

И като укоряваш един човек – пак си заинтересуван. Той е художник, кажи му:

– Неприятно ми е да ти го кажа, но този нос, както си го нарисувал на такова лице, такъв нос не се туря! И в действителния живот не е така.

– Ама аз употребих всичкото усилие.

– Употребил си, но виж го този човек, ето обекта, носът му не си нарисувал както трябва!

– Ама ти не си художник.

– Не е въпросът, че аз не съм художник, а туй, което ти казвам, право ли е или не? Ти като изправиш този нос, не е заради мене, но заради тебе е, твоята картина ще придобие цена! Ако не го изправиш, ти като художник, ще загубиш.

Ако вие изправите вашите погрешки, то е за вас, а не за мене. Вашето тяло, вашето лице, вашата воля, вашият ум ще добият цена пред невидимия свят. Ще имате цена. И един ангел да ви види, ще каже: Ето един човек, който ние бихме обичали да видим…

А някой път виждам, че един човек мисли да те излъже, стотинката ще разпредели и ще ме убеждава той: „Това ми е навик“, казва. Да, да, лъжата е един навик.

Та казвам: искам да избия един клин из умовете на хората. Вие при мене, някой път, някои от вас, взели сте един билет и чакате да се тегли моята лотария и да спечелите нещо. Нищо няма да спечелите. Учението, което аз проповядвам, не е една лотария, а иска хората да работят. Работа се изисква…

Сега необходими са тия, новите възгледи. По какво се отличават новите възгледи? Щом придобиеш един нов възглед, ще ти олекне на сърцето, ще ти олекне на ума. Светлина ще имаш! Щом нямаш един възглед, всякога ще имаш един товар непоносим…

Ние сме заобиколени с един разумен свят. Същества, които са крайно разумни и се интересуват от нас и ни изследват, тъй както ние изследваме мухите, растенията. Така и те се интересуват от нас. Интересуват се, понеже има нещо, което да придобият. Ангелите имат особена любов към хората и то си има причини. Аз няма да обяснявам, но има защо да ги обичат. И хората по някой път обичат ангелите. Защо? Има защо. Когато един ангел дойде в дома ви, той носи всичкото щастие! Когато дойде един ангел от светлите места, всичко в дома ви потръгне. Светия или ангел, те почти са равни.

А когато влезне един ангел на тъмнината, тогава от този ден започват всичките нещастия във вашия дом. Нещастията в нашите домове се дължат от посещенията на тъмния ангел. Скъсали те на изпит, тъмният ангел те посетил. Боледуваш, тъмният ангел те посетил. Пропаднал си, тъмният ангел те посетил. Ти казваш: „Тъй била Волята Божия!“

Но щом дойде светлият ангел, ще издържиш изпита си. Печалба ще имаш. Ти, жена ти, наредят се децата ти и всичко се измени. И всичко е в ред. Зависи в живота кой ангел те е посетил. И ангелите, като ходят, и те посещават хората. И от това веднага се измени целият ред на нещата.

Писанието казва: „С какъвто дружиш, такъв ставаш.“ Ако ти дружиш с ангелите на светлината – аз не ги вземам за някакви отвлечени същества тия ангели – някой път, вие ги срещате и разговаряте с тях. Ангелът ви срещне, поусмихне се малко и казва: „Как сте?“ И ти кажеш: „Този човек като че ми е познат.“ И той се усмихне.

„Накъде отиваш?“

Той ще ти каже: „Някъде.“ Но от този ден ти все казваш: „Срещнах един човек, но с такава усмивка, та очите му много ми харесаха на този човек! И от този ден ми провървя!“ – Ти си срещнал този ангел на светлината. И от този ден всичко ти тръгне напред!

А срещнеш някога, някъде, както онзи, когото го е тъпкала една мечка, че три години боледувал. Среща го този ангел, тъмният в мечката, та три години боледувал той и всичко му тръгнало назад. Казваш: „Да те пази Господ, да те тъпче мечка!“ – Да те пази Господ от тъмния ангел! Ще размъти сърцето ти, ума ти!

Та казвам, не трябва човек да си играе с природните сили. Трябва да имаш знание и да разбираш тяхното естество. Трябва да разбирате естеството на всяка една ваша мисъл. Трябва да разбирате характера на всяка една мисъл. И трябва да учите сега. Трябва да знаете естеството на всяка една ваша мисъл, какво може да произведе тя във вас. Трябва да знаете естеството на всяко едно ваше желание и какво може да произведе във вас.

Вие казвате: „Господ ще се грижи.“ Но Господ изисква ние да учим в този свят. Да разбираме нещата тъй, както Той ги разбира. Че какво значи да вършиш Волята Божия? Ти не можеш да вършиш Волята Божия, ако нямаш Неговите разбирания. Ти не можеш да вършиш Волята Божия, ако нямаш Неговия ум. Ти не можеш да вършиш Волята Божия, ако нямаш този, Божествения Дух в себе си.

Сега, друго е да кажеш: „Че може ли човек да има Божия Дух?“ Може! Бог е щедър и иска всичките ония Негови същества, които са излезли от Него, да имат това, което Той има. Да имат Неговия Дух – това е Неговото желание! Той, което желае, но не го налага, оставя всеки един според свободата, която има, така да постъпва.

Сега аз оставам въпроса недосвършен. Аз оставям вие сами да мислите. До сега аз разсъждавах, а сега оставям вие да разсъждавате…

Има две течения в един човек, едно Божествено и едно човешко течение. Дръжте се за Божественото, за да израснете и да имате Божието Благословение за в бъдеще!

COMMENTS

WORDPRESS: 0