Ложата на Бодхисатвите

Учителя: "Дейността на Бялото Братство в Египет, Халдея, Асирия и Вавилон имаше за мисия да подготви човечеството за Християнството, за Божественото

Учителя:

„Дейността на Бялото Братство в Египет, Халдея, Асирия и Вавилон имаше за мисия да подготви човечеството за Християнството, за Божественото Учение. Клонът на Бялото Братство, който работеше в Палестина, създаде Есейската Школа, от която излязоха всички пророци на Израиля и имаше за задача да подготви хората, които да разпространят Християнството по лицето на цялата земя. Клоновете, които създадоха богомилството и розенкройцерското движение, имаха за задача да дадат методи и приложение на Християнството. Всички тези клонове са ръководени от Велики Посветени, които са били във връзка с Христа. Центърът на дейността на Бялото Братство днес е в България и има за задача да разпространи Християнството в славянството, да даде методи за приложение на Учението и да подготви човечеството за Новата раса, за Новата епоха, която иде вече в света и в която ще се приложи Учението на Любовта в неговата пълнота и съвършенство. И върху тази Основа на Любовта ще се изгради Новата култура и новите обществени форми. Хората ще познаят, че са братя и всички ще имат само един Учител – Христос, който ще царува за вечни времена в човешките души и ще въдвори Царството Божие на земята.“

 

Рудолф Щайнер:

„В ръководството на развитието на човечеството имаме сменяващи се един с друг Велики Посветени. Ние трябва да схващаме тези Велики Посветени като Велики Учители в развитието на човечеството, но не бива да ги смесваме с това, което е Източник на това учение, от който Посветените черпят онова, което имат да дадат на човечеството като редуващи се учения. Ние трябва да си представим, така да се каже, един колектив от Посветени и сред този колектив трябва да си представим онзи Източник, онзи жив Източник на ученията на Посветените. Този жив източник не е никой друг, освен Онзи, който на най-обикновен език наричаме Христос. Така, щото всички Посветени приемат от Христа онова, което трябва да дадат на човечеството в течение на развитието на епохата.“

 

„Задачата на Великите Учители, които слизат на Земята, се свежда именно към това – да поставят човечеството в правия път, да му помогнат в пътя на неговата еволюция.“

 

“В центровете на истинската Духовна Наука е било чувствано и познавано, че съществува нещо, което преминава през всички култури на следатлантската епоха, което е преминало вече през Древноиндийската, Древноперсийската и т.н. култури, което ще премине и през онези култури, които следват споменатите чак до следващата велика катастрофа и отвъд нея. Когато го разглеждаме конкретно, а не като нещо отвлечено, то е едно Същество, спрямо което всички други същества – било то Свещените Риши или даже по-висши от тях, които изобщо не слизат до физическо въплъщение – са само негови пратеници. Можем да го назовем с едно име, което Изтокът правилно е изградил – Общността на Бодхисатвите. Християнският възглед би го нарекъл Дух Святи.”

 

„Когато произнасяме имената Заратустра, Гаутама Буда и Скитиянос, ние назоваваме три велики духовни същества и индивидуалности. Когато назоваваме имената Скитиянос, Заратустра и Буда ние говорим за въплъщение на Бодхисатви. Това, което живееше зад тях, беше Христос.“

Гаутама Буда е не само Бодхисатва, но при последното си прераждане през 5-6 в. пр. Хр. се е издигнал до ранг Буда, след което може да действа от духовните светове и не е нужно да се въплъщава в човешко тяло, за да изпълнява своите мисии.

* * *

Както западните, така и източните езотерични школи ни учат, че за осъществяването на ръководството на човечеството, около Христа има 12 Велики Същества, които Той изпраща периодично на Земята като Велики Учители, да внесат известен импулс в човешкото развитие, да внесат известна енергия, която да събуди известни способности и дарби, и да развие определена страна на човешкото естество. Всяко едно от тези Същества е получавало от Христа това, което има да даде на човечеството, било като учение, било като жива сила, която се влива в човешкото развитие. Затова Учителя казва, че всички Откровения, във всички времена и епохи, са дадени от Христа. Така се осъществява ръководството и развитието на човечеството под ръководството на Христа. Както за организиране на Вселената Христос си служи с ангелските йерархии, така за ръководството на човечеството Той си служи с тези 12 Възвишени Същества. Те слизат периодично по един, като водят със себе си свои помощници, които образуват това Велико невидимо Братство, което пътува по света и създава всички култури, течения на човешкото развитие. Всяко едно благовестие, всяка една мъдрост на Земята води до този извор на Първичната Мъдрост, образуван от 12 Бодхисатви.

В течение на нашето земно развитие намираме въплъщения на Бодхисатвите и ги наричаме Велики Учители на човечеството, понеже от гледна точка на човечеството те са точно такива.

Но ако бихме могли да надзърнем ясновидски във великата духовна ложа на Бодхисатвите, ние ще открием, че в средата на 12-те бодхисатви стои едно тринадесето Същество, което не бихме могли да наречем Учител в този същия смисъл, както за 12-те Бодхисатви, но което трябва да наречем Съществото, от което самата Мъдрост се излива към 12-те. Ето защо, ако искаме да представим този факт правилно, трябва да кажем: 12-те Бодхисатви стоят във великата духовна ложа, заобикалящи своя Център. Те са вглъбени в съзерцание на това Велико Същество, което влива в тях всичко, което те трябва да внедрят като своя мисия в земното развитие. Така от този 13-ти се излива онова, което другите трябва да предадат като Учение всред Човечеството. Те са учители и ръководители на Човечеството, но приемат Учението и мисията си от това 13-то същество, те се вдъхновяват от Него. Те говорят на човеците за това Същество постоянно, от епоха в епоха. Този 13-ти е Онзи, Когото индуските риши наричаха Вишвакарман, Когото Заратустра нарече Ахура Мазда, Когото Мойсей позна като Йехова и Когото ние познаваме като Христос. В действителност Йехова беше само Елохимът, чрез когото се проявяваше Христос

Христос е ръководител и създател на великата ложа на Бодхисатвите. Така че, Учението на всички бодхисатви, което те са носили на човечеството, е Учението на Христа. И индуската легенда разказва, че и Буда е бил украсен, бил надарен със Силата на Вишвакарман, т.е. със Силата на Христос. За разлика от него обаче онзи, който в лицето на Исус прие Христос в себе си, не само бе надарен, а помазан, проникнат, пропит от Христа.

Тази Тайна на Бодхисатвите като едно Велико Братство, е била позната на всички, които са били свързани с Древните Мистерии. Също така първоначалният розенкройцерски орден, който се учредил на един събор към средата на 13-ти век, се е състоял от 12 велики посветени и един тринадесети, който е бил самият Християн Розенкройц.

Учениците на Христа също бяха 12 и Той беше тринадесетият, което отговаря на 12-те Бодхисатви, в средата на които е Христос. Според Херметичната Мъдрост „това, което е долу, е подобно на това, което е горе“. И така е било навсякъде, където е съществувало едно предчувствие или познаване на този възвишен духовен факт.

Такова е общото езотерично схващане на ръководството на човечеството, и то не е нещо ново, присъщо само на християнския езотеризъм.

COMMENTS