Търпение

Учителя:"Какво е търпението? Неволята ли? Не, търпението е смелост и решителност, владение на себе си и липса на всякакъв страх. Търпението е за т

Учителя:

„Какво е търпението? Неволята ли? Не, търпението е смелост и решителност, владение на себе си и липса на всякакъв страх. Търпението е за тия хора, които имат здраве и сила. То е за силните, а не за слабите хора.”

 

„Щом мислите за доброто, трябва да мислите за търпението, което е свързано с доброто. Доброто пък е свързано със злото. Следователно, за да придобие търпение, човек непременно трябва да се намира под влиянието на две противодействащи сили. Злото и доброто взимат еднакво участие при развитието на човека. Един ден те ще представляват неговите накити. Засега злото е вън от човека, но се стреми да проникне в неговия вътрешен живот. Доброто пък е вътре в човека и не пуска злото в него, вследствие на което между злото и доброто се заражда непрестанна борба. В тази борба злото някога ще се умори и ще се обезсили. Щом се обезсили, то ще се откаже от желанието си да проникне в дълбочините на Божествения Живот, дето царува Любов и вечен мир.“

 

„Търпението е качество на разумните и великите хора. Само здравият човек, само благородният, само умният, само съзнателният човек може да бъде търпелив.“

 

„Търпението не е качество само на човешката душа. Ако знае как да постави търпението като идея в ума си, посредством него човек ще може да пробуди всички заспали енергии, дарби и способности в ума си и ще ги впрегне на работа.“

 

„Търпението е основа на знанието. Само гениалните хора, само светиите, ангелите и боговете могат да бъдат в пълния смисъл на думата търпеливи. Казва се за Бога, че е търпелив. Мнозина запитват защо им е търпението, не може ли да се живее без търпение? И без търпение може, но нищо няма да се постигне.“

 

„Съвременната култура е култура на нетърпението. Хората считат нетърпението за свое качество, но то е движение надолу. Търпението е движение нагоре.“

 

„Трябва да си тъй търпелив, както Бог е търпелив – иска се абсолютно търпение! Да бъдем абсолютно търпеливи, значи да бъдем съвършени, а съвършенството е идеалът на нашето развитие.“

 

„Търпението не е вродено качество, а трябва да се придобие. Страданието е един процес, чрез който може да се придобие търпението. Ако се заемете първо да се научите на търпение в живота – всякога и всичко да изтърпявате със смирение и радост – ще намерите истината. Страданията са един метод за придобиване на търпение – това е една Божествена Наковалня. Но ако ти не знаеш как да употребиш тези страдания, ще развалиш себе си. При страданието има мерки, има закони, според които то трябва да се употребява. Например желязото го турят в огъня, нагорeщяват го и го турят във водата два-три пъти, докато се закали.“

 

„Всички страдания в света имат за цел само да изградят у нас търпението – да се научим да търпим, да бъдем хладнокръвни, да гледаме с вяра на бъдещето и каквито трудности и разочарования да имаме, никога да не се обезсърчаваме. Търпението е храна за сърцето, то е най-приятното нещо за човека. То е качество, сила, която е достояние на най-разумните, на най-силните същества в света.“

 

„За човека във физическия свят е нужна вяра, а вярата се нуждае от Любов и търпение. Тези три качества са необходими за правилното развитие на човешкия ум. Който няма вяра, Любов и търпение, той спъва умственото си развитие.“

 

„Търпението е основен стълб на живота. Имате ли търпение, можете да постигнете всичко. Търпението е велико качество и в човешкия характер няма по-благородна черта от него. Само ученикът може да разбере търпението, защото то е качество на душата. Истинският ученик минава през живота на душата, той не живее в сърцето и ума си, чийто живот е временен, преходен.“

 

„За да се справите със страданията, с трудностите в живота си, вие трябва да придобиете търпение. Без търпение никой не може да разреши задачите на своя живот. За да придобие търпение, човек трябва непременно да се намира под влиянието на двете противоположни сили – на доброто и на злото.“

 

 

„Само умният човек може да бъде търпелив. Той е над обикновените условия в живота.“

 

„Търпението не е неволя, а качество на разумния човек. Само разумният човек търпи.“

 

„За да има търпение, човек трябва да е дошъл до вътрешно разбиране на живота. Това разбиране се придобива тогава, когато във всичко и навсякъде човек вижда Бога.“

 

„Истинското търпение изисква разбиране на нещата. Който знае и може да търпи, той се радва на всичко, което разбира.“

 

„Когато човек придобие търпение, всичките му работи се оправят.“

 

„Каже ли някой, че не може да търпи хората, това показва, че вярата му е слаба и не се е научил да мисли. … За да търпиш хората, вярата и любовта ти трябва да бъдат големи.“

 

„Първото условие, което се изисква от учениците на Окултната наука, е абсолютно търпение. Търпението е съзнателен умствен процес. Сега хората нямат търпение. Бият някого, казват му: «Търпи!» Това не е търпение, това е неволя! Търпението е качество само на свободния човек. Търпеливият човек не трябва да бъде външно безучастен към нещата. Търпелив човек може да бъде държавникът. Търпелив човек може да бъде министърът. Търпелив човек може да бъде философът. Майката също може да бъде търпелива. Великите хора трябва да бъдат търпеливи. Да бъдеш търпелив човек, значи да бъдеш велик човек, да понасяш лесно всички трудности на живота.“

 

„Когато някой се оплаква от себе си, че е нетърпелив, това не се дължи нито на майка му, нито на баща му, а на самия него. Усетът за време не е развит у него. Този човек не знае какво представлява ритъмът на живота. Той започва една работа, постоянства в нея ден, два, три, и като изгуби търпение, напуска я. Щом напусне работата си, спънката, която му е пречела, веднага се премахва. Неуспехите на хората се дължат именно на отсъствие на търпение в тях. Те започват работите си и не ги свършват.“

* * *

„Господи… напомняй ми, че сърцето често спори с разума. Изпрати ми в нужния момент някой, който има силата да ми каже истината, но би го направил с любов. Знам, че решението на много проблеми е в изчакването. Затова научи ме на търпение.“

Антоан дьо Сент-Екзюпери

COMMENTS