Въздържание

"Делата на плътта са известни; те са: прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри,

„Делата на плътта са известни; те са: прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри, разногласия, ереси, завист, убийства, пиянство, срамни гощавки и други такива; отнапред ви казвам, както и по-преди ви казах, че, които вършат това, няма да наследят Царството Божие.

Плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон.

А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите ѝ.“

Галатяни 5:19-24

„Нощта се провали, а денят се приближи: да отхвърлим, прочее, делата на мрака и да наденем оръжието на светлината. Като в ден, да се държим благоприлично, без да се предаваме нито на срамни гощавки и пиянство, нито на сладострастие и разпътство, нито на раздор и завист; но облечете се в Господа нашего Исуса Христа, и грижите за плътта не превръщайте в похоти.“

Послание на ап. Павел до римляни 13:12-14

„Верен е обаче Бог, Който не ще остави да бъдете изкушени повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите.“

Първо послание на ап. Павел до Коринтиани 10:12

„Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне Вечен Живот.“

Галатяни 6:8

„Не знаете ли, че сте Храм Божий, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия Храм, него Бог ще развали; защото Божият Храм е свет, а тоя Храм сте вие.“

1 Кор 3:16,17

Има един интересен социален феномен, наречен „Ефектът на счупения прозорец“? Чрез поредица експерименти е доказано, че ако една сграда има само един счупен прозорец, който да не бъде поправен, и си остане така, съвсем скоро сградата се разрушава от вандали. Този само един прозорец става сигнал, че сградата е безстопанствена, че рушенето е допустимо и престъпността в района, дори да е бил добър, се повишава значително. Това показва, че колкото и сложно устроен да е отделният човек, той е силно зависим от примера, който вижда. И в това стои нашата огромна отговорност пред невидимия свят да проявяваме най-доброто. Както сред хората, така и когато сме сами.

„Защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае.“ (Матей 10:26)

В следващите няколко теми ще разгледам седем стъпки към един по-чист и свят живот за хората, стремящи се към него. Важно е да знаем, че на всяка от тях ни дебне по една група духове на мрака, които се опитват всячески да ни повлекат с тях надолу към бездната.

И както седемтете цвята образуват заедно белия, така и в душата на онзи, който придобие тези седем добродетели, ще просияе Божията Любов.

Това е един дълъг път и ако някой смята, че отведнъж ще се пребори със слабости, насаждани с поколения, твърде бързо ще достигне до отчаяние. Освен ако не е изключително напреднала душа, която в предишни животи е подчинила своята низша и чувствена природа и сега минава тази фаза „по бързата процедура“.

Целта на окултният ученик е да доведе всички свои мозъчни центрове в хармония. Затова Учителя казва:

„Когато някой път кръвта нахлуе в мозъка, у вас се събуждат тия стари навици. Вземе някой да се моли, но веднага му дойде на ум, че трябва да яде кисело зеле. Ще напусне молитвата, ще отиде да вади кисело зеле. Пак започне да се моли, ще му дойде на ум да пийне малко винце. Ако не се моли, няма да му дойде тази мисъл. Решите ли се да живеете благочестив живот, веднага всичките дяволи ще дойдат отгоре ви. То е закон. Това ще се предизвика, няма какво да се сърдите.“

Но в същото време възпитанието на волята е много подобно на тренирането на мускул. След първите упражнения идва треската, която може бързо да ни откаже, но мъдрите души постепенно натрупват вътрешна сила, която им позволява да воюват с всички несгоди и да калят характера си. Започвам първо с няколко въвеждащи цитати, а после ще разгледаме с тематично подбрани мисли поотделно седемте най-големи препятствия в Пътя на ученика, които, обаче, ако бъдат надмогнати, водят към най-големи висоти.

Учителя:

„Не жертвайте никога благото на душата за благото на тялото.“

„Когато човек жертва висшето, Божественото, за човешкото, за нисшето, това е зло. А когато жертва нисшето, човешкото, за Божественото, за висшето, това е добро.“

„Докато не се освободите от всички земни връзки, не можете да минете в по-висок свят.“

„Виждам някой – има си една стая и кухня, но казва: «Учителю, да имам 3-4 мебелирани стаи, ще бъде по-добре.» Иска да не го виждат. Посещавам го на следната година – има четири стаи, кухня, има баня, заграден двор. Казва: «Учителю, много добре стана, но много заборчнях, трябва да плащам голяма лихва. Откъде ще намеря пари?» Че как да го съжаля? Тези задачи са за света. Да имат къща, да строят – това е задача за хората в света, това е предметно учение за тях. За градеж на къщи си има достатъчно хора. За учениците е нужен друг градеж, за вас има друга работа. Туй, което те вършат, не е лошо, но то не е за вас. Ако един ученик е отишъл на училище и иска да строи, той нищо няма да научи.“

„Като слушате сега това, което ви казвам, вие не трябва да се плашите. Човек трябва да се срахува и да мисли, преди да е сгрешил. Щом сгреши, не му остава нищо друго, освен готовността да изправи грешката си и да носи последствията на своя грях.“

„Ако в света искате да имате сила, най-напред станете господари на себе си.“

„Характерът е едно съчетание на добродетели. Едно помнете: онази естествена сила в човека, която може да го направи мощен, е силата на неговите добродетели. Добродетелите – това са един велик капитал, около който започват да циркулират Великите сили на Живата Природа. Ето защо, под думата „човек“ се разбира сбор от всички добродетели. Който не представя такъв сбор от добродетели, не може да се нарече истински човек.

Днешният човек не е дошъл още до положението на истински човек. В него има по-голямо или по-малко надмощие на животинското естество. Истинският човек отсега нататък ще се прояви. Сегашният човек не може още да се обуздава. У него има още много животински прояви. Всички престъпления, които човек днес върши, се дължат на животинското у него. И той трябва да прави много усилия, за да се освободи от животинското, да го превъзмогне.“

„Някои хора имат слабости. Това не са грехове, а изпитания, т.е. душата има изпитания, за да се види как ще се справи. Тя се възпитава, за да не я засяга грехът. Ръководи я един Висш Дух.“

„Никаква лъжа да няма във вас. Да съзнаваш в себе си своите погрешки. Да се стремиш да ги изхвърлиш и да кажеш: има неща в мене, които не са чисти, трябва да се очисти и нищо да не крия. Това е благородство! Вие не трябва да криете своите погрешки, но да бъдете доблестни да ги изправите. Вие казвате: а, той иска да ни замотае! Ами ако аз ви замотая, какво ще добия? Не, важното е във вас да се прояви божественото.“

„Да речем, имате някой лош навик; когато се усетите, че изпадате под неговото въздействие, започнете да броите: едно, две, три, четири – до тридесет, четиридесет, петдесет… Ще видите как докато изброите, ще ви мине – ще се освободите от въздействието му.“

„Добродетел, придобита на младини, струва повече от добродетел, придобита на старини. Друг човек е онзи, който носи доброто в себе си още от младини, а друг е онзи, който носи доброто, което е придобил на старини.“

„Аз наричам морален онзи, който издържа на всичките изпитания. Пред отворената каса – минава и заминава, пред красивите жени – минава и заминава, пред златото, къщите, имотите – отминава. Чист, честен, окото му не трепва, никаква власт не го привлича, не се възгордява, не се обезсърчава – на всичко издържа.“

„Бог стои далеч от нас, за да не ни плаши. Той иска да бъдем свободни – всичко, каквото правим, да изтича от Любовта. Той не ни критикува, оставя ни свободни, даже и да направим някоя грешка. След това тихо ни нашепва: «Сгрешил си, но ще изправиш грешката си.» Да изправяме грешките си, без да съжаляваме! Да се радваме, когато направим нещо според Божията воля.“

„Това, което разрушава, разваля съвременните хора са следните седем порока: гордостта, гневът, сладострастието, леността, скъперничеството, завистта и лакомията.

Гордостта не е от Бога. Бог е създал човека да се самоуважава, но той се е отдалечил от Него с гордостта си.

Завистта и гордостта са брат и сестра – човек, който завижда, е горделив; обладаният от завист се наслаждава, когато гледа как другите страдат. Завистливият не може да има виделина. Завистта се явява и у политиците – в България има много такива. Дайте място на благородните хора! Ако у някой човек има споменатите пет порока, спънете го, той не е на мястото си.“

„Има закон: невъзможно е човек да приеме нещо, ако не се откаже от друго.“

„Гневът, страхът и страстта са прояви на човешкото естество. Те трябва да се облагородят, като гневът се превърне в творческа дейност, страхът ­ в благоразумие, а страстта ­ във воля. Мъдростта се придобива от редица погрешки.“

„Щом одумваш един човек, ти се свързваш с него и се демагнетизираш. Ти му правиш услуга, като говориш лошо за него – него го чистиш, а себе си мърсиш.“

„За да може Духът да дойде у човека, той трябва да има будно съзнание. Будно е съзнанието на човека, когато не греши – грехът прекъсва съзнанието на човека и по този начин внася мрак в него. Щом доброто влезе в човека, съзнанието му отново светва и връзката на човека с Бога се възстановява. Усъмни ли се човек в Бога или в пътя, по който върви, съзнанието му отново се прекъсва.“

„Земята и Небето ще прииде, но една резка от Божия Закон няма да се измени, докато не се изпълни всичко, що е писано. Не мислете, че едно престъпление, колкото и малко да е то, може да мине незабелязано. Колкото един човек е по-издигнат, толкова повече неговите престъпления ще бъдат забелязани, толкова неговата отговорност е по-голяма.“

„Като греши, ученикът причинява вреда не само върху своя живот, но и върху цялото Битие. Поддаде ли се на човешката любов, той се излага на големи изпитания.“

* * *

„Хората не вярват, че една-единствена промяна в тяхното същество – да речем, суетен човек да си признае своята суетност и се засрами от нея, – издига духовно много повече от слушане на стотици лекции и научаване наизуст на всички цикли; че това означава много повече от изнасяне на лекции.“

„Ако нашите страсти не биха извирали от органичния живот на тялото ни, то волята в известен смисъл нямаше да има нищо за правене.“

Рудолф Щайнер

„Ценността на зърното се определя от реколтата, която дава, ценността на човека – от ползата, която може да допринесе на околните. Да се роди, живее, пие, яде и накрая да умре може и насекомото. Човекът трябва да живее живот, полезен за масите, истински духовен живот.“

Джузепе Гарибалди

„Да владееш себе си е по-добре, отколкото да владееш всички останали.“

„Ако в битка някой победи хиляда пъти по хиляда врагове, а друг победи самия себе си, то из между двамата, именно вторият е най-великият завоевател. Победата над собственото „аз“ е по-добра от победата над всички други хора. Никой не може да превърне в поражение победата на човека, който е превъзмогнал себе си.“

Буда

„Първата задача на онзи, който иска да влезе във връзка с Невидимия свят и да има опитността на истинския ученик, да може да влезе във връзка с Учителя, е чрез разумна работа да трансформира всичките си нисши страсти и енергии, да се освободи от всички недъзи и да придобие първичната чистота и святост, които са качества на човешката душа. При това състояние, като проникне в Невидимия свят, той ще свети като Слънце, всички тъмни същества ще отстъпят пред него и ще му отворят път. Защото човек неизбежно ще мине през тяхното царство, преди да влезе във Възвишения свят. Човек при влизане в Невидимия свят неизбежно минава през тъмната зона, и ако не е силен, той ще се уплаши и ще стане жертва на тъмните същества, които живеят в този свят… онзи, който няма благородни и възвишени чувства, не е свободен за никакво добро дело – той е един лист, който се люшка по вълните на океана… Следователно, за да влезе безопасно във връзка с Невидимия свят, човек трябва да организира своите мисли, чувства и постъпки и да ги подчини на разумната воля на духа. Само при това условие той може безопасно да влезе във връзка с Невидимия свят и с разумните същества. В противен случай той ще е играчка на нисшите и невежи духове.“

Влад Пашов

„Предпазвай ума си от гордост, защото гордостта произтича само от невежество. Невежият се мисли за велик извършител на едно или друго голямо дело, мъдрият обаче знае, че само Бог е велик, че всяко добро дело е дело само на Бога.“

Кришнамурти

„Всеки неприятел, на когото услужим, ни става приятел, или поне ни оставя на спокойствие, с изключение на порока: колкото повече го задоволяваме, толкова повече се засилва враждата му.“

 Саади

„Напразно би говорил за щастие този, който никога не е потискал импулс в името на принцип. Този, който никога не е жертвал настоящето в името на бъдещо добро, или личното за общото, може да говори за щастието както сляп за цветовете.“

Хорас Ман

„Най-висшата власт е властта над себе си; най-страшното робство – робуването на своите страсти.“

 Сенека

„Несравнимо по-лесно е да се потисне първото желание, отколкото да се удовлетворят всички следващи.“

Ларошфуко

„Който мисли, че ще угаси своите желания като ги удовлетвори, прилича на безумец, който се стреми да угаси пожара със сламка.“

Персийска пословица

„Има шест признака на търсещия.

Първо признай, че знаеш много малко. Много хора мислят, че знаят, без да знаят, или попадат в клопката на тяхното ограничено знание, затова никога не научават. И така, първото нещо е да признаеш, че знаеш много малко.

Второ, имай желание да се учиш. Много хора признават, че знаят много малко, но може все още да не са готови да учат.

Трето, не съди и бъди непредубеден. Някои биха искали да учат, но тяхното преценяващо отношение и тесногръдие не им позволява да учат.

Четвърто, бъди изцяло отдаден на пътеката. Някои са с отворен ум, но им липсва всеотдайност и целенасоченост. Те продължават да пазаруват тук и там и никога не напредват.

Пето, винаги поставяй истината и службата пред удоволствието. Понякога дори отдадени и целеустремени хора избягват пътеката в търсенето на моментни удоволствия.

Шесто, имай търпение и упорство. Някои хора са отдадени и целеустремени и не се поддават на удоволствия, но ако им липсват търпение и упорство, стават неспокойни и обезсърчени.“

Шри Шри Рави Шанкар

Учителя за въздържанието в храненето (лакомията):

„Когато разберете, че Бог ви благославя, не се пресилвайте, по-малко вземайте. Когато отидете на царска трапеза и ви турят двадесет блюда, по-малко вземайте, а не много. И тогава ще кажат, че сте благородни.“

„Ако ученикът преяжда, не може правилно да решава задачите си. Изобщо когато умът или сърцето на човека са заети с някаква работа, той яде малко или никак. Първо свършва работата си, а после яде. Когато вярващият, религиозният иска да се моли на Бога, той нищо не яде. При такива случаи стомахът на човека трябва да бъде празен, за да могат умът и сърцето да възприемат правилно.“

Учителя за цигарите:

„За предпочитане е да не се пуши тютюн, отколкото да се пуши. Човек не трябва да употребява нищо, което да произвежда дим, било в главата, било в гърдите, било в стомаха му. Човек се нуждае от чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки, без никакъв пушек и дим.“

Учителя за сладострастието:

„В тази школа няма място за обикновена вяра, няма място и за любов. Да се разберем – ако търсите любов, идете в обществото; ако търсите вяра, идете в църквата.“

„Когато младите се обичат, какво е това, „обичането“? – То е сладострастието. Какво вълнува младите? – Любовта им. „Любов“, „Сърцето ми трепери“ – то е сладострастие. На младата мома тупа сърцето ѝ, от какво? Един смъртен грях има вътре в душата ти и ти мислиш, че този грях е някое благородно нещо.“

„Сладострастието, то е гробът на Любовта – колко млади моми и момци са отишли преждевременно в гроба от него. Любовта е хармония, а сладострастието отрова… Сладострастието спъва Виделината.“

„Мнозина мислят, че основа на страстта е любовта. Това е криво разбиране. Страстта води към престъпление. Любовта обаче изключва всякакво престъпление. Страстта е низше чувство в човека, което търси плячка.“

„Често светиите са били слепи, за да не ги съблазняват очите. И ти сам ще ги затвориш, или други ще ти ги затворят. Ако си господар на себе си, ще затвориш сам очите си, ако не си господар, други ще ги затворят.“

„Първото нещо, което искам от вас през тази година, то е въздържанието, да можете да трансформирате енегиите. Имаш едно възбудено състояние, ще кажеш: ‘Заради Божията Любов аз мога да се въздържам.’ Обърни ума си към Господа и се спри.“

„Някой ще каже, че животът има смисъл, докато хората се размножават. Това е неразбиране на законите. Размножаването не става произволно. Точно определено е колко души трябва да се родят и колко да умрат в целия свят не само в течение на една година, а даже и в една минута.“

„Когато човек изпадне под влиянието на живота на страстите, той прилича от една страна на блудния син, който напусна баща си и разпилява в гуляи с приятели всичкото си богатство. Той е подобен още на Данаила, хвърлен в рова на лъвовете. Лъвовете, това са човешките страсти. Няма по-груби сили от страстите.“

„Няма по-страшни лъвове от човешките страсти. Те са разрушавали и царе, и владици, и учени, и философи. Никой човек не може да устои на страстите. И вие сега минавате през изпита на Данаила. Ще ви хвърлят в рова на лъвовете между грубите сили и ако издържите този изпит, т.е. ако се справите с грубите сили на вашата нисша природа, ще излезете от рова на лъвовете и ще влезете в Новата култура.“

„От един метър по-близо не се приближавайте един от друг, защото иначе се размешват вашите аури, та започвате да се нервирате.“

„Всякога красивата форма има по-голяма сила да привлича. Например, прелъстява ви една жена (някои имат такава слабост); представете си още по-красива от нея жена, добродетелна и устойчива по характер, и ще се уверите, че няма да се изкушавате от другата. Ако не можете да си съставите такава форма, другата ще ви привлече и ще извършите престъпление и нищо, дори бягането не може да ви спаси.“

„Аз искам да ви оставя с онази мисъл, с онова чувство, което е имал Соломон към сунамката, около която обикалял по цели дни. Тя му дала една светла идея. Тя не се поддала на неговите слабости и не се оженила за него… Тази сунамка, която живя преди 2000 години, имаше един висок идеал, една възвишена идея в себе си. И тя не се реши да се ожени даже и за най-разумния цар, какъвто беше Соломон, и затова му каза: “Ти имаш едно предназначение в света и ако се ожениш за мене, ще го изгубиш…”

И действително, Соломон най-първо поддържаше това учение, после надойдоха леки жени от Египет, от Асирия и Соломон започна да се храни с шоколадени каши, но и сам на каша стана. И раздели се тогава царството му. Преданието казва, че след това той втори път срещнал тази сунамка, която му казва: “Ти направи една погрешка, не вървя по правия път.” Той се разкаял от тия думи и казал: “Като дойда втори път на Земята, аз ще бъда един добър и разумен ученик.” Преданието казва, че Соломон във времето на Христа е бил един от най-добрите Негови ученици и проповядвал Неговото учение. Кой е бил този ученик, не казвам.“

Библията за сладострастието:

Според Светото Писание блудството (полови отношения без брак), както и изневярата (прелюбодеянието) се считат за грехове. Тъй като бракът сам по себе си е една форма на робство, която според Учителя е изобретение на тъмната ложа, в наше време по-правилно е да се каже, че блудството представя полови отношения, целящи чувствена наслада, вместо тяхното истинско предназначение – зачатието.

А ако някой иска да се обвърже, няма особен смисъл да го декларира нито пред държавата, нито пред дядо поп. Обещанието за вярност важи единствено пред Бог. Останалото  са просто човешки договори.

„Бракът е нещо честно у всички, и брачното легло – чисто; а блудниците и прелюбодейците ще съди Бог.“

Евреи 13:4

„Не знаете ли че вашите тела са удове (части) Христови? И тъй, да вземе удовете Христови, и на блудница удове да ги направя? Да не бъде! Или не знаете че който се съвъкупява с блудница едно тело е с нея? защото „ще бъдат“, казва, „двамата в една плът.“ Но който се съединява с Господа един дух е с него. Бягайте от блудодеянието. Всеки грях който би сторил человек е вън от телото; но който блудствува против своето си тело съгрешава. Не знаете ли че телото ваше е храм на Светаго Духа който е във вас, когото имате от Бога, и не сте свои си? Защото вие сте с цена купени; за то прославете Бога с вашите тела и с вашите души, които са Божи.“

1 Кор 6:15-20

Mакар че въздържанието открива един много пряк път към нашето духовно усъвършенстване, той е и много стръмен и го препоръчвам само на хора, които са готови да живеят за Бога и да използват непропиляната енергия (а тя е много!) за духовни цели. Ако обаче това лишение води до нервни изблици, депресивни състояния и т.н., съветвам разумния да опита да намали тази активност до един разумен минимум и да се вслуша в думите на ап. Павел от седма глава на първото му послание до коринтианите:

„Добре е за мъжа да се не допира до жена. Но, за да се избягва блудството, нека всеки си има своя жена, и всяка жена да си има свой мъж.

Мъжът да отдава на жена си дължимата любов; също и жената – на мъжа. Недейте се лишава един от други – освен по съгласие за някое време, за да пребъдвате в пост и молитва; след това бъдете си пак заедно, за да ви не изкушава сатаната, поради вашето невъздържане.

Това обаче казвам като съвет, а не като заповед. Защото желая, всички човеци да са като мене; ала всеки си има своя дарба от Бога, един – тъй, други – инак.

А на неженените и вдовиците казвам: добре им е, ако си останат като мене. Но, ако не се въздържат, нека се женят; защото по-добре е да се женят, отколкото да се разпалват.

А на женените заповядвам – не аз, а Господ – жена да се не раздели от мъж, -ако пък се и раздели, да остане неомъжена, или да се примири с мъжа си, – и мъж да не оставя жена си.

А на останалите аз говоря, а не Господ: ако някой брат има жена неповярвала, и тя е съгласна да живее с него, да я не оставя; и ако някоя жена има мъж неповярвал, и той е съгласен да живее с нея, да го не оставя… Ако някой неповярвал иска да се разведе, нека се разведе; в такива случаи брат или сестра не са заробени; за мир ни е повикал Бог…

Поради настоящата нужда за добро намирам това: добре е за човека да си бъде тъй. Свързан ли си с жена, не търси развод; развързан ли си от жена, не търси жена. Па, ако се и ожениш, няма да съгрешиш; и девица, ако се омъжи, няма да съгреши. Но такива ще имат грижи за плътта, а пък аз ви щадя. Това ви казвам, братя, защото времето нататък е късо, та ония, които имат жени, да бъдат като че нямат…

Нежененият се грижи за Господни работи – как да угоди Господу, а жененият се грижи за световни работи – как да угоди на жената.

Има разлика между жена и девица; неомъжената се грижи за Господни работи – как да угоди Господу, за да стане света телом и духом. А омъжената се грижи за световни работи – как да угоди на мъжа си.”

За съжаление в наши дни голяма част от хората са позволили сексуалността да се внедри дълбоко в мисленето им и по този начин, малко или много, биват контролирани от нея.

За това допринася целият начин на живот – музиката, филмите, модата, медиите, литературата и т.н. Проблемът не е, че има нещо нередно в човешката сексуалност, но нередното идва в момента, в който я оставим да ни завладее и изгубим контрол над собствените си мисли. Момента, в който се подиграем на значението на истинската връзка между един мъж и една жена и на всичко, което те са способни да създадат заедно, като я приравним с животинското чифтосване, макар че то има важен смисъл, а при хората в повечето случаи – няма никакъв и всичко се свежда до едно пошло и нищожно удоволствие, което не оставя нищо след себе си. Всичко това е очакван резултат от една много целенасочена културна и социална манипулация. След това лирично отклонение продължавам с цитатите:

„Слушали сте, че бе казано на древните: „не прелюбодействувай“.

Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.

И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.“

Матей 19:27-30

„Тази е волята Божия: да бъдете осветени, да се въздържате от блудство, всеки от вас да умее да запазва своя съсъд (съд, т.е. тяло) в светост и чест, а не в похотна страст, както и езичниците, незнаещи Бога…

Защото Бог не ни призва към нечистота, но към светост. И тъй, който отхвърля това, той отхвърля не човека, а Бога, Който и даде Своя Свети Дух в нас.“

Първо послание на ап. Павел до солуняни, 4:3,4,7,8

„Или не знаете, че неправедници няма да наследят царството Божие? Не се лъжете: нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, нито малакийци, ни мъжеложници…“ (според използваните думи в гръцкия текст, от който е преведена Библията, „малакиец“ означава пасивен хомосексуален партньор, а „мъжеложник“ – активен.)

Първо послание на ап. Павел до коринтиани 6:9

Рудолф Щайнер:

„Навсякъде, където има прекомерно отдаване на насладата, разпуснатост и безпътство, е дадена материя в която рафинираната интелектуалност на могъщи асурически сили се внася в света.“

Малко уточнение: според анторпософията Луцифер е предводителят на падналите ангели, Ариман – на падналите архангели, а Азур – на падналите архаи, наречени още асури, азури или ракшаси.

„Епохата, в която цари егоизмът, е представена чрез Юда Искариотски. Който разглежда световните явления без предубеждение, вижда как сексуалността в човека е в състояние да го предаде като дух, да го умъртви.“

„В областта на любовта материализмът днес достига дори до позорна научност, — нещо, което никога преди не се е случвало на Земята. Най-лошото, което днес се прави, е смесването на любов и сексуалност. Това е най-позорното проявление на материализма, най-дяволското на съвременността.“

„Ако някой посмее да се заеме с разрешаването на трудния проблем – овладяването на половите страсти, онези страсти, които ако бъдат проявени по низш начин, деградират човека под животното, но ако се преобразят го издигат най-близо до неговата божественост, би трябвало колкото е възможно по-малко да употребява богата на белтъчини храна. При поемането на белтъчини се предизвиква преобладаване на субстанциите за възпроизвеждането и с това много се затруднява овладяването на половите нагони.“

„…Издигането и прогресивното развитие се състои в преодоляването на физическата любов. Разделянето на два пола е било необходимо, за да може да се развие интелектът в човека. Поради това човекът е раздвоен в низша и висша природа. Степен в издигането е, ако човекът жертва силите на физическата любов и ги преобрази в по-висши сили. Ако той може да пожертва тези низши сили, в него може да се прояви по-висшето… “

„Сведенборг е не само велик учен, но е бил и чист човек в живота си, и тази сила, която човекът има на физическия план и която представлява нещо подобно на ясновидската сила, само че тя не извършва ясновидска дейност, а има друга задача на физическия план, се е преобразила в него… Сведенборг е консервирал тази сила, съхранил я е и в определена възраст тя се е преобразила в него, но е останала в известен смисъл сексуална сила… Това означава, че в основата на ясновидството на Сведенбог наистина лежи сексуалната сила. Оттук ще можете да си извадите заключението, че на човека е дадена една сила през времето на развитието му, която се изживява като сексуалност в земното развитие, която обаче някога ще се прояви в преобразена форма и няма повече да бъде обвързана с физическото. Но от друга страна вие ще можете да си извадите също и заключението, че силите, които водят до образното ясновидство, са сродни със силите, които понастоящем са свързани с най-низшите нагони в човешката природа и, така да се каже, едната сфера може да бъде привлечена от другата сфера.“

„Хубавите стихове на Мехтхилд от Магдебург, или на Света Тереза от Авила, са отражение, инспирационни рефлекси от това, което са процеси, породени от сдържана сексуалност. Естествено на хората не е приятно, когато човек им описва Мехтхилд от Магдебург или Света Тереза: Да, това са личности със силна сексуалност, които именно защото тя е станала много силна, са я сдържали. Поради това се пораждат определени веществообменно-циркулационни процеси, на които отговарят реакции, настъпващи така, че се фиксират в много хубави стихове. Да, феноменът, разглеждан във висш смисъл, води извънредно дълбоко навътре в тайните на битието. Но човек трябва да може да се добере до такова схващане.“

„… Окултният учител е принуден да каже, че пътят, който един аскетичен в сексуално отношение човек поема, е различен от онзи, по който върви друг човек, който в това отношение не се отдръпва от задачата да служи на човечеството. Каквото в тази насока се казва от окултния учител, често се тълкува, като че аскетизмът е условие за окултно развитие. Истината е нещо съвсем друго. Аскетизмът в сексуално отношение улеснява окултния път, в известно отношение го прави по-удобен. Който от чистия егоизъм за познание иска преди всичко да стане ясновидец, може да се надява скоро да стигне до целта си чрез аскетизъм в това отношение. Но не може да има задължение за такъв аскетизъм, а само право, което човек трябва да си спечели. То се състои единствено в това, че човек получава възможност, да даде на човечеството напълно равностоен заместител за това, че се отдръпва от задължението си да даде възможност за въплътяване на души.“

„Хората стават наполовина дяволи поради своите сексуални инстинкти. И наистина има опасност, определени инстинктивни познания да станат вредни, защото те насилствено влизат в човешката природа; да, те са свързани с мистерията на раждането и зачатието, с целия сексуален живот; а тази опасност, за която говоря, идва от определени Ангели, които сами биха претърпели известно изменение, за което не мога да говоря, понеже това изменение спада към онези по-висши тайни на науката за посвещението, за които днес все още не бива да се говори. Бихме могли само да добавим: това, което настъпва в хода на общочовешката еволюция, би се състояло в следното: Вместо в ясно, будно съзнание и носейки полза, определени инстинкти от областта на сексуалния живот, на сексуалната природа биха се проявили по един разрушителен начин; тези инстинкти биха довели не просто до някакви заблуждения; те биха нахлули направо в социалния живот, създавайки там определени социални структури; преди всичко чрез това, което навлиза в човешката кръв като резултат от сексуалния живот, те биха подтикнали хората към всичко друго, но не и към това, да изграждат братство на Земята; напротив, те непрекъснато биха се бунтували срещу братството. И това би се превърнало в един инстинкт.“

Михаил Иванов:

Често при мен идват хора и ме питат, кое е по-добро: да живеят в целомъдрие или да водят редовен сексуален живот. В действителност този въпрос не може да се поставя така, тъй като е невъзможно да се отговори в един най-общ план, кое е добро и кое е лошо. Всичко зависи от личността. Целомъдреният живот, животът във въздържание, може да доведе както до много лоши, така и до много добри резултати. Въздържанието може да разболее някои хора, да ги направи нервни, истерични, а у други да влее сили, да ги направи уравновесени и самоуверени. Освобождаването на сексуалните инстинкти може да донесе много добрини на едни и много злини на други. Така че не бива да делим нещата на добри и лоши. Доброто и лошото зависят от един друг фактор, а именно, как се из¬ползват и как се управляват тези сили от хората. По начало не съществува добро и лошо! Нещата стават в последствие добри или лоши.

Въпросът, преди всичко, е да познавате вашия идеал, това което искате да постигнете. Ако искате да правите големи открития в духовен план, очевидно вие сте длъжни да намалите и дори да се откажете съвсем от някои удоволствия, за да се научите да сублимирате вашата сексуална енергия. Но ако нямате този висок идеал, тогава е съвсем глупаво да се въздържате и да пазите вашето целомъдрие и девственост. Нещо повече, вие ще се разболеете, защото вашите усилия няма да са съгласувани с определена цел. В тази област е неразумно да се дават едни и същи съвети и да се определят едни и същи правила за всички.

Обяснете  например  на една  котка, че тя трябва да стане вегетарианка и да не яде мишки. Тя, разбира се, ще ви изслуша и веднага  ще  ви отговори с  „Мяу!“,  което ще рече: „Да, разбирам ви… Обещавам!…“ И  докато   вие   все  още  четете  вашата проповед,  ето че от ъгъла се разнася  ня¬какво  шумолене,   някакво  гризане…   Мигновено котката ви зарязва и без всякакво угризение на съвестта се хвърля върху мишката. При това тя съвсем внимателно ви бе изслушала  и дори  обещала.   След това  се връща  облизвайки се  на  мястото си и ви казва: „Мяу!“, – което, преведено буквално, този път ще рече: „Това е по-силно от мен! Аз не мога за един ден да променя котешката си природа, така че, докато съм котка,  ще ям мишки.“

От това не следва обаче, че вие не трябва да полагате усилия да сублимирате вашата сексуална енергия, но както ви обясних вече, вие не можете да се борите с нея. Колкото и да се опитвате, тя винаги ще ви побеждава. Вие трябва да имате един могъщ съюзник, към когото да отпращате тази сила, а той, благодарение на познанията си по алхимия, ще я превръща в здраве, красота, светлина и в божествена любов. Мощният съюзник, това е един висок идеал, една основна идея, с която да живеете, да обичате нежно, страстно, и която да ви храни. Именно тази идея ще преобрази силата, а не вие!

Онзи, който няма духовен идеал, не може да успее. На него може да му се даде само един съвет: колкото може по-скоро да намери някого и да създаде семейство. В противен случай той става опасен за обществото и може да причинява неприятности на целия свят.

Както виждате, аз не ви водя към съмнителни приключения, а ви представям съвсем ясно въпроса. Ако вие нямате желание да станете едно великолепно същество, един проводник на светлината и благодетел на човечеството, никога няма да успеете да сграбчите за гърлото тази сила. Така че осигурявайте произход, създавайте семейство, отглеждайте деца. Но ако имате високия идеал, тогава ще бъде престъпление да се отвърнете от Небето, само за да задоволявате един съпруг или една съпруга, което впрочем не сте в състояние да направите, каквото и да сторите. Напротив, по-добре е да работите за един прекрасен  идеал  и тази енергия да отива за подхранването и подсилването на този идеал. Да, когато почувствате някакъв сексуален импулс, вие се концентрирате във вашия идеал, енергията се устремява към мозъка, за да го подхранва и само след минути вие ще се чувствате освободени и победители.

Любовта е най-ценното, основното, но за да я засилваме, да я правим по-трайна и да я съхраняваме, трябва да намаляваме нейните физически изяви. Но хората трябва да знаят, че е много опасно, когато се отказват от една радост, без да я заместват с друга. Това се отразява болезнено върху нервната система и ако не искат да страдат от лошите последствия, трябва винаги да заместват едно удоволствие с друго, по-духовно.

В Науката на посвещението се казва, че отричането не е лишаване, а заместване, пренасяне в друг свят. Същата дейност продължава, но със съвсем други, почисти, по-светли материали. Когато казваме, че трябва да се лишим, да се откажем, да се посветим, това е само един начин за изразяване. В действителност ние не се лишаваме, не се отказваме, а само се пренасяме, сиреч правим горе онова, което сме правили долу или вместо да пием вода от пълната с микроби локва, ние пием от чистия, кристалния извор.

Начините, които хората най-често прилагат, когато решат да се откажат от пушенето, от пиенето или от търчането подир жените, без да заместят навика с нещо друго, са крайно опасни. Отказът ги изкарва от релси и те изпадат във вакуум. Необходима е компенсация, заместване на низшите желания с висши. Ето защо размисляйте много добре всеки път, когато имате намерение да се откажете от нещо, което се е сраснало здраво с вас. Вземането на подобно решение е нещо сериозно. Това нещо трябва да бъде заместено. По такъв начин вие ще се чувствате удовлетворени, ще  продължавате да ядете, да пиете, да обичате или изобщо да живеете на едно безопасно за вас ниво. Ако не замествате нуждите си, вие се обричате  на  провал.

Не се борете срещу сексуалния инстинкт, въоръжени само с вашата собствена воля. За да победите, трябва да повикате небесните сили, сиреч високия идеал, силната любов към съвършенството, към чистотата и към красотата. Ако вие нямате този висок идеал, ако не обичате божествения, съвършения живот, не се опълчвайте срещу сексуалната сила.“

Завършвам с няколко цитата, които не са конкретно за половите отношения, но тъй като късаят земната (половата) любов, смятам че в известен смисъл са по темата:

„Любимото често заслепява любещия.“

Платон

„Любовта не разсъждава: с криле и без очи тя е емблема на сляпата необмисленост.“

Уилям Шекспир

„Невъзможно е едновременно да обичаш и да бъдеш мъдър.“

Франсис Бейкън

„Ако искате да водите щастлив живот, трябва да сте привързани към цели, а не към хора или предмети.“

Алберт Айнщайн

COMMENTS