Учителя за славянството

Учителя за славянството

„Славянството е майката, която ще роди Царството Божие на Земята." „Славяните ще бъдат обединени. Те ще бъдат като мост между Европа и Аз

„Славянството е майката, която ще роди Царството Божие на Земята.“

 

„Славяните ще бъдат обединени. Те ще бъдат като мост между Европа и Азия. След обединението на славяните трябва да се обедини цялото човечество.“

 

„Славяните ще внесат един духовен елемент в света – побратимяването.“

 

„Мисията на славянството е да облагороди Петата раса и да подпомогне идването на шестата подраса.““Вие за мен сте предварителни станции, чрез които искам да предам една истина на целия свят  чрез вас, като чрез предавателни станции ще се предаде едно учение. Тези идеи, които аз изнасям тук, ще бъдат възприети в Русия и там ще се играе Паневритмията. Славянството ще има велико бъдеще. 7000 напреднали същества, адепти, ще бъдат вселени в славянските народи до края на ХХ век и ще образуват една вълна на подем. Най-умните, най-добрите ще се родят в славянството и девизът ще бъде Братство и Любов.“

 

„Западните народи достигнаха кулминационната точка на своето развитие. Те цъфнаха и вързаха плод. Славяните отсега нататък ще цъфтят и връзват.

Погрешно е да се мисли, че славянството трябва да господарува, да заповядва на другите народи. Напротив, то ще бъде полето, дето ще се проявят техните положителни качества. Славяните ще донесат нещо ново. Те идват сега да създадат Нова култура. В известен смисъл те сега са духовният Израил.

Интересно е да се направи сравнение между Русия и Палестина. Каспийско море в славянската област е затворено море. Има аналогия между него и Мъртво море в Палестина. Волга се влива в Каспийско море, а река Йордан – в Мъртво море. Волга съответства на река Йордан. Волга е голяма река, а Йордан – малка. Мъртво море е 25 метра под морското равнище, и Каспийско море е под морското равнище. Разликата е в това, че в Мъртво море няма живот, а в Каспийско море има богат живот.

Реките от славянската област се вливат в Северния ледовит океан, в Черно море, в Средиземно и в други морета. В Палестина никоя река не се влива в отворено море. Следователно славяните носят до известна степен културата на евреите, но има разлика.

Задната част на главата на славяните е развита. Това показва, че те имат силни семейни чувства и склонност към уседнал живот. Славянството има да се бори с татарското влияние, влиянието на атлантската раса. Татарското влияние се изразява в крайния материализъм. У западните народи изобщо умът е развит. В латинската раса са развити чувствата, сърцето. Славяните сега носят силите на душата – Любовта. Те са хора на човеколюбието. Те носят културата на братството.

В общославянския организъм България представлява волята. Поради това тя се явява като средоточие, дето тези две сили – умът и любовта, трябва да се уравновесят. Бог иска славяните да изпълнят една мисия. Чрез славяните трябва да се внесе нещо ново – щедростта. Щедростта е качеството на славяните. Никой народ не е толкова щедър като тях.

Една от великите черти на славянството е саможертвата. В славяните работи духът на жертвата. Ето защо бъдещето е в славянството. Новата култура ще излезе от славянството. Хубавата черта на славяните е алтруизмът. Това е Божественото начало в тях. Досега не е имало такава компактна маса като славянството, готова за Новата култура. Славянството е представител на идеята за Бога. В съзнанието на славяните има нещо възвишено – Любов към Бога.

Бог прекарва славяните през огъня. Няма друг народ в света, който да е преминал през толкова страдание като славянският. Бог казва: „От вас трябва да излезе нещо добро.“ Определено е славяните, като едно голямо семейство, да извършат Волята Божия. В това е величието на тяхната мисия.

До края на XX век много напреднали Същества – братя на Любовта, предци на човечеството, ще се вселят в славянските народи. Те ще докарат велик духовен подем. Но те са само авангардът. Те са най-главните сили.

Тази промяна, която става сега в Русия, се дължи на действието на тези напреднали Същества. Тези Същества, които сега слизат в славянството, те именно докарват неговото обединение и работят за мисията им. В Русия има пръснати на разни места хора, които работят за духовната наука. Те са адепти, Божествени пратеници. В Русия се изработват нови форми на живота за бъдещето. Тя е творческото поле на тези нови форми.

Интересно е, че Америка и Русия са свързани на север. Значи те ще се разберат в Истината, т.е. като бъдат свободни. Англия и Русия могат да имат отношение в името на Правдата.

Славянството е дървото, върху което ще бъдат присадени Англия, Германия, Америка и Франция. Те са четиримата професори на славянството. А шестата раса ще бъде плодът на това присадено дърво. Този плод ще съчетава всички положителни черти на народите на бялата раса.

У русите носът е детински, но той е благословен. Казано е: „Ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие.“

Славяните преминаха вече своя страшен студ и сега са пред възход. Русия и славянството сега са излезли от черната зона, от тъмния век. Сега се дава възможност на славянството да заеме своето място в света. Българите са пионери между славяните. Латинската раса е дала формите. А славянската раса ще даде съдържанието. Славяните ги наричаме слънчеви хора. Някои ги наричат груби. Грубостта произтича от Слънцето, защото в слънчевата енергия има изобилно светлина и топлина и при нея живеят всички – и животни, и растения.

Азиатските, източните народи имат голямо доверие към славянството. Славяните ще въведат в тези народи това, от което те имат нужда – ред и порядък. Славяните ще бъдат обединени. Те ще бъдат като мост между Европа и Азия. Всички славяни трябва да се приобщят в едно. След обединението на славяните трябва да се обедини цялото човечество. Бъдещата раса ще обедини всички. Славяните ще внесат един духовен елемент в света – побратимяването. Тяхната мисия е побратимяването на всички народи.“

 

„Най-активните братя са между Моравското Братство, а между сърбите, черногорците и поляците Братството е най-изостанало. И вие ще можете също да разпознавате членовете на тези братства, на вас с течение на времето и съобразно с вашето духовно ниво ще ви се даде да познавате техните отличителни признаци. А сега ще се задоволите да знаете това, че всички тези братства ще се пръснат между славяните, които именно тогава ще се повдигнат. Аз искам да ви покажа какъв е Божественият план, за да можете да изпълните вашата мисия. Ние ще работим във връзка с него, за да подкрепим всичките тези наши братя, които съставят Църквата. Същинските връзки между нас не са материални, а духовни и от това следва, че всички онези, които влизат между вас и искат да научат нещо, са от това Братство. И ето как ще разпознавате тези хора – когато срещнете такъв брат, с него винаги ще можете да се разберете, между вас няма да има никакви противоречия, нещо, което вие няма да можете да си обясните, ще ви привлича и свързва с него. Такъв човек е от това Братство. Числото на членовете на това Братство в България аз съм съобщавал вече друг път.“

 

„Обединението на българите от България с онези в Македония и Добруджа е в реда на нещата. Също трябва да се обединят Сърбия, България и Черна гора, и ако доброволно не се обединят, насила ще ги накарат. Под думата “обединение” разбирайте това, че държавното устройство ще си съществува, само няма да има онуй ръмжене между братските народи, което сега понякога излиза напред. Нещо повече, имайте предвид, че е в реда на нещата всички южни славяни да се обединят в една империя, която ще включва естествено и Солун. Но най-важното е, че докато Христос дойде, съществуването на тази империя ще е факт.“

COMMENTS