Учителя за края на тъмната епоха

В този раздел ще бъдат представени множество пророчества, отнасящи се до събития, на които сами ще станем свидетели. Те не са били дадени от Божите пр

В този раздел ще бъдат представени множество пророчества, отнасящи се до събития, на които сами ще станем свидетели. Те не са били дадени от Божите пратеници за да задоволяват нечие любопитство, а целят да ни подготвят, та когато това се случи, да не изпаднем в отчаяние и безсилие, което би довело до пълен триумф на силите на мрака. От нас се изисква да проявим будност и ясно да покажем на какво ни е учил Христос.

Както ще стане ясно в следващите страници, картите вече са раздадени  (т.е. тези събития са неизбежни), и от начина, по който ще ги изиграем, зависи дали, кога и колко от нас ще влязат в Новата Епоха. Наш дълг е не просто да спасим себе си, а да работим за спасението и на нашите братя и сестри, от които Бог не би желал да се погуби ни един. И ако можем да помогнем дори на една душа да осъзнае колко много зависи нейното бъдеще от изборите, които направи в този живот, та да вземе правилното решение и се запъти към Светлината – това ще бъде празник за Цялото Небе (Лука 15:3-7):

„Кой от вас, имайки сто овци, като изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята и не тръгва подир загубената, докле я намери? А като я намери, вдига я на раменете си радостен; и като дойде дома, свиква приятели и съседи и им казва: порадвайте се с мене, защото си намерих загубената овца. Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.”

Някои биха казали, че не е хубаво да говорим за толкова мрачни неща, а мнозина дори упорито ще отричат Истината до последно, и ще заравят глава в пясъка като щрауси. Аз пък съм убеден, че тези неща трябва да се знаят от колкото може повече хора по две причини:

Първата е, че целта на пророчествата винаги е била хората да изправят погрешките си и да „отменят“ или поне намалят тежестта на предречените събития. Такъв пример имаме в Библията, когато Йона пророкува в Ниневия, хората се разкайват и Бог ги пощадява. Вярно е, че в наши дни очакваните събития са неизбежни и са част от Божия План, но всеки разумен човек ще достигне до извода, че ако е угоден Богу и върши Неговата Воля, много неща може да му се разминат. А дори и да не стане така – всичко да се обърне в добро и в бъдеще да попадне при още по-благоприятни условия.

Втората и по-важна причина е, че целта на злото ще бъде да доведе възможно най-много хора (ако може – всички) до отчаяние, при което те ще бъдат неспособни да вземат рационални решения и сами ще влязат в капана. И само предварителното просвещаване може да спаси мнозина от гибел и да им позволи да продължат своята земна еволюция в една бъдеща епоха на братство и разбирателство.

* * *

С изключение на Библейските пророчества и много от тези, дадени в беседите на Учителя, като основен източник за този раздел съм използвал сайта „От Извора“. Тук съм подбрал цитатите, които според мен са най-важни и достоверни, а пълната колекция, заедно с много други ценни материали, можете да откриете на посочения сайт. Включил съм и няколко от тълкуванията, представени там, заедно с мои допълнения към тях.

* * *

„Ако кажем на съвременните хора, че сме в края на века (под „края на века“ в мистицизма се разбира краят на сегашната тъмна епоха – Кали Юга – бел. авт.), ще кажат: “Туй е само заплаха.” Ако на японците бяха казали преди шест месеци, че ще дойде едно голямо земетресение, в което Япония ще остане като второстепенна държава, те щяха да се присмеят, но сега това е факт. Един американец [Едгар Кейси] е предсказал няколко земетресения, и каквото е предсказал, всичко се е сбъднало. Не ви казвам аз, той казва: “В Европа идва едно земетресение, което ще започне от север, ще разтърси цяла Европа така, че ще помни туй земетресение с хиляди години.” Той обяснява и причините на туй земетресение: В Стария завет се казва: Гледайте да не станат вашите дела и тъй лоши, че да не може Земята повече да ви търпи.“

 

„Днес силата на Черната ложа се взема и минава в ръцете на Бялата ложа. Ние сме в един период, дето злото се връзва. По естествен път злото се обезсилва. Черната ложа е достигнала до края и съвсем се е изтощила и ако доброто рече да победи злото чрез насилие, ще му даде сила. Чакайте! Добрите духове ще надделеят над черните. Сега е време да се определи човек. Който сега се определи, това е.“

 

„Днес всички се интересуват за съдбата на славянството. Русия, като представителка на славянството, ще мине през големи изпитания, през специфичен път на развитие. Отсега нататък идват за нея изпитания. Ако сте живи до това време, ще видите през какви изпитания ще мине тя – разумни изпитания. Това се отнася не само за Русия, но и за Европа, за цялото човечество. Всички ще минат през разумни изпитания. Като минат през големите изпитания, хората ще кажат: «Не се живее така! Има и друг път в живота.» Аз зная, че политиката и политиците няма да спасят човечеството. И те носят идеи, но не са носители на Новото. Други ще ги спасят. Други са носители на Новото. Днес човечеството живее в безлюбие. Любовта ще го спаси.“

 

„Бялото Братство, което ръководи съдбините на човечеството – вие още не сте Бели Братя, а сте в началното училище на това братство – ще предприеме една важна акция за идването на Новата култура след 1975 година. Тогава ще има нужда от много работници на Божията Нива.“

 

„7000 напреднали същества, адепти, ще бъдат родени в славянските страни до края на ХХ век и те ще образуват една голяма вълна на подем.“

 

“Тези адепти ще дадат нова насока на обществения, религиозния и семейния живот, както и на цялата култура. Всичко, досега съществуващо, ще се измени и ще се създаде нов, правилен живот, какъвто те разбират и познават. Взели са предвид всички мерки за тази реформа, с която ще изненадат света. И ще създадат новото човечество, каквото никой не е очаквал. Мъчениците от едно време днес идат на Земята – едни по закона на вселяването, а други чрез въплъщение.”

 

„Нова епоха идва сега. Разумни същества слизат на Земята, за да оправят света.“

 

„Питали са ме дали това движение има противници. Идва време, когато всички онези, които се противят, ще изгубят почва под краката си и ще ни потърсят. Говорят лошо за вас и за Братството, защо не се защищавате? Истината няма защо да се оправдава или защищава. Вековете са пред нас – те ще кажат (свидетелстват) за нас. Това движение не съм го почнал по моя воля, а по нареждане на Бога. То не е човешка работа, а Божия. В аналите на природата няма случай, дето някой да е работил с Любов и да е изгубил нещо. Всяко препятствие, което ще се поставя на пътя на това движение, ще се премахне – всеки, който се противи на Истината, ще пострада. Това движение е и старо, и ново, то е Божествено и ще залее света. Ако то се оттегли оттук, България няма да има никакво бъдеще. Ако тук не се приложи, другаде ще се приложи.“

 

„Разумният живот, който изтича от Духа, се е проявявал много пъти в света, но тъй както светът днес се развива, това показва, че цялата Слънчева система е навлязла в нова зона на Духа. Това навлизане е станало от 1914 година, през ХХ век. По този начин и земята е навлязла в една нова зона, в една нова фаза на съчетание със Слънцето. Това ще се докаже най-много след 1-2 века от тогавашните учени. Понеже съществата на Слънцето са много по-напреднали от хората на Земята, това оказва влияние върху нашата земя. Ние сме влезли във връзка с една девствена материя и затова очакваме Възкресение. Ето защо онези хора, които са готови за това време, ще възприемат този жизнен елексир и ще възкръснат, а онези, които не са готови, ще заспят и ще чакат още хиляди години за новите условия, които ще дойдат в бъдеще.“

 

„Преди 2000 години условията бяха други, а днес е краят на века и тъмната завеса вече се вдига. Силата се дава на добрите, лошите губят своите сили и способности, един страх се вселява в тях.“

 

„И апостолите са на Земята. Апостол Павел, апостол Петър и сега работят, проповядват Христовото учение. Те са носители на Любовта. Ако мислите, че имат корона на главата си, много се лъжете. Те минават като обикновени работници, които прилагат Любовта. Не само те, а всички апостоли, всички добри християни работят в света и прилагат Христовото учение.“

Кратък коментар: И от самите думи на Христос се подразбира, че учениците му също ще живеят в плът и кръв през Последните времена и ще бъдат подложени на изпитания (Матей, 24: 3-9):

„И когато седеше на Елеонската планина, дойдоха учениците Му при Него насаме и рекоха: кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът за Твоето пришествие и за свършека на света? А Исус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой; защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос; и ще прелъстят мнозина. Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; ала туй не е още краят. Защото ще въстане народ против народ, и царство против царство; и на места ще има глад, мор и трусове; а всичко това е начало на болки. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете мразени от всички народи, заради Моето име.“

 

„Сега цялото човечество минава през една фаза, която е неизбежна. Нищо не е в състояние да измени този ход. Причините за това са от далечното минало. Някой може да каже, че ние, хората, сме причина за това. Не сме само ние причината. Че стават земетресения, има и хиляди други причини – ние може да допринесем нещо за земетресенията, но причините са още по-далече. Може донякъде ние да допринасяме за земетресенията, но какви са причините всъщност? И най-учените хора, философите, не са могли да ги разгадаят – ако биха могли да ги разгадаят, ако те знаеха причините, би могло да се намери лек за тази болест. От гледна точка на Божественото има лек, има цяр, и ние сега отиваме към излекуване. Невидимият свят е приготвил място за избавление. Сега в пространството ние се намираме в най-неблагоприятните условия. Мястото, дето се намираме в пространството, ражда този безпорядък. Сега ние се намираме в едно място на разрушение. Тези неща, които сега стават, се дължат на известни отломъци – от пространството падат снаряди върху Земята и всяка година се посрещат по десетина милиона такива снаряди. Един ден ще дойдем в по-хубаво място и тогава ще настъпи мир. В туй пространство, в което сега пътуваме, ние се намираме в опасност – това е както в Атлантическия океан, през който пътуват параходи и се намират в опаснаст от ледените планини.“

 

„В съзнанието си човек минава през една тъмна нощ – Кали Юга. Попадне ли в тази нощ, той може да извърши най-голямото престъпление. Външно човечеството има добри условия за развитие, но вътрешно то минава през тази тъмна нощ: Кали Юга. Дълъг е периодът на тъмната нощ. Той започва със съгрешаването на първите човеци и продължава до времето на Христа. Христос дойде на Земята, за да каже на хората, че това тъмно време изтича. Сегащното време е край на Кали Юга, край на черния век. Като изтече това време, ще настъпи светлият век на човечеството. Идват вече светлите братя на Земята, иде Новото време в света. Някои от светлите братя ще се въплътят, други ще се вселят, но и едните, и другите ще бъдат видими. Те ще разрешат правилно всички въпроси. Те ще напишат: «Не е позволено на хората да се бият.»“

 

“И днес най-много работят Великите Учители на миналото: Хермес, Орфей, Буда, Мойсей, самият Христос и апостолите. Сега са настанали такива благоприятни времена за духовни постижения, че за една година може да добиете това, което по-рано не можеше да се добие за сто и за хиляда години.”

 

„Земята излиза от тринадесетата сфера, в която е била досега – сфера на изпитания и страдания, на нещастия и мъчнотии.“

 

„Сега се намирате в края на века, а човек разбира своето щастие там, дето никога няма да го намери.“

 

„Сега цялото човечество е в края на века. Иде Новата епоха, която носи едно здравословно състояние за всички. Няма по-красиво състояние за болния човек от това, когато здравето му започва да се подобрява и той очаква деня, в който да стъпи на краката си и да напусне своето легло.“

 

„Християнският свят си носи последствията, понеже не изпълни Учението на Христа. Евреите пострадаха, понеже не приеха Христа, а християните страдат, понеже не приложиха Учението на Христа. Но тези страдания ще помогнат на хората да намерят Бога. Добрите хора очакват Господ да дойде отвън – там е всичкото им заблуждение. Сега трябва да приемем вътрешното освобождение.“

 

“Казвате: «Какво ще стане с нас?» По-хубави времена от тия никога не са наставали за разумните. Но и по-лоши времена не са наставали за глупавите.”

 

“Ако има епоха, когато най-много се нуждаем от Любов, това е сегашната. И никога човечеството не е било при такива благоприятни условия за проявяване на Любовта, както сега. Никога Бог не е говорил тъй много, както сега. В миналото Той е говорил на отделни лица, а сега е започнал да говори на почти всички онези хора, които са възмъжали.”

 

“Вие сте родени в една епоха при най-големи възможности. Вие сте най-големи късметлии, но и най-големи нещастия ви очакват. По-късметлии хора от сегашните не е имало в света, но и по-нещастна епоха от тази няма. Защото онзи, който се качва на най-високия планински връх, той ще се качи нависоко, за да види, но ако се откачи оттам и падне долу, по-лошо падане от това няма.”

COMMENTS