Лъжата, че пророците бяха само до Христос

Според съвременните богослови Светият Дух е говорил чрез пророците само в миналото. Това твърдение яростно се поддържа от Църквата, с изключение на ед

Според съвременните богослови Светият Дух е говорил чрез пророците само в миналото. Това твърдение яростно се поддържа от Църквата, с изключение на единични нейни представители, които не са се поддали на промиването на мозъци. Според общоприетото схващане и дума не можело да става, че в наши дни също може да се раждат пророци, чрез които говори Дух Божи.

Евангелията обаче ни учат точно обратното (Деяния на апостолите 2:17,18):

„И ето, в Последните дни, казва Бог, ще излея от Моя Дух върху всяка плът; синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват; младежите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища; и в ония дни върху рабите Ми и рабините Ми ще излея от Моя Дух, и ще пророчествуват.“

 

Апостол Павел дори ни призовава да развиваме пророческите си заложби:

„Стремете се към любовта; показвайте ревност за духовни дарби, а особено – да пророчествувате. Защото, който говори на език непознат, той не говори на човеци, а на Бога; понеже никой го не разбира, а духом говори тайни; който пък пророчествува, той говори на човеци за поука, увещание и утеха. Който говори на непознат език, той поучава себе си; а който пророчествува, той поучава църквата. Желая всички вие да говорите езици, а още повече да пророчествувате; защото, който пророчествува, по-горен е от оногова, който говори езици – освен ако ги тълкува, та църквата да получи поука.“

Първо послание на ап. Павел до коринтиани 14:1-5

 

Малцината отци, които все пак признават, че и в наши дни Духът се проявява чрез чисти и святи хора, възторжено ги обявяват за светии. Но запитвали ли сте се как така някой определя кой е критерият, по който се определя дали един пророк е светия или лъжепророк?

Признакът е един – ако пророкът подкрепя доктрината на църквата, светец е. Ако си позволи да говори нещо различно – анатема!

Христос обаче ни даде съвсем друг критерий за разпознаване на Неговите пратеници (Матей 7:15,16):

„Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители: по плодовете им ще ги познаете.“

 

А Учителя допълва:

„И съвременните хора казват, че пророци е имало до Христа, а след Христа вече нямало пророци и не можело да има. Де е казано, че пророци след Христа не може да има? А какво има след Христа?

Че ще има пророци след Христа, ясно се говори в Писанието, дето Христос казва така: „Много неща има да ви явя, но сега не можете да носите, а когато този Дух на Истината дойде, Той ще ви научи“.

В чие име са говорили пророците? Не е ли говорил този Дух?

Следователно пророк е онзи, който изказва една велика истина – който и да е той. Когато дойде един пророк, той няма да се съобразява с официалните знания на хората, с официалната църква, но той ще каже нещата тъй, както Природата ги е казала.“

COMMENTS