Работа с Библията

Учителя:„Който иска да се освободи от лошите мисли, които минават през ума му, нека се заеме с четенето и изучаването на Библията от Любов, а не п

Учителя:

„Който иска да се освободи от лошите мисли, които минават през ума му, нека се заеме с четенето и изучаването на Библията от Любов, а не по задължение, докато тази книга започне да прониква в съзнанието му, и един ден всички светли и възвишени мисли изникват от него като хубави, доброкачествени семена. Например, спрете се върху живота на Авраама, на Давида, на апостолите, на Христа – да видите какъв е бил техният живот, какво са оставили за човечеството.“

 

„Размишлявайте върху стихове от Евангелието от Йоан, от “Свещени думи на Учителя”. В Евангелията е дадена само есенцията на това, което Христос е говорил. И чрез размишление вие може да се домогнете до цялата беседа на Христа. “Свещени думи на Учителя” са допълнение към Евангелието от Йоан.“

 

„Трябва да изучавате Свещените Писания, защото в тях ще намерите методите за разрешаване на всички противоречия, ще намерите методите за лекуване на всички болести. Защото тези Писания са свързани с Духа, който ги е продиктувал и неговите сили действуват чрез тях. Те са свързани със силите на космоса, които са също сили на Духа. Защото и всяка дума, изказана от Духа, която действува в космоса и когато ние я прочетем в Свещените Писания, това ни свързва с тези космични сили, които почват да работят в нас.“

 

„Като ученици, препоръчвам ви да изучавате Библията. Ползвайте се от опитността на онези, за които се говори там. В житията на светиите има хубави неща. Там са изнесени и светлите, и тъмните страни на техния живот. Едно е важно: Да се знае техния истински живот. Първоначално, плодът е стипчив а като узрее, става сладък. Не може плодът изведнъж да узрее. Светията е работил 20-30 години върху себе си, докато придобие нужната чистота и светост. Колко напреднали същества са му помагали! Те работят, и той работи; те пеят, и той пее. Като работи върху себе си, човек става добър, праведен и свят.“

 

„Библията е много символична книга. Тя се тълкува по три начина. Единият начин е материалистичен, т.е. буквален; вторият е духовен, а третият — Божествен. Някой може да чете Библията по първия начин и ще каже, че тя е обикновена книга. Друг може да я чете по втория начин и ще каже, че в нея има полезни работи. А трети може да я чете по третия начин и да се вдъхнови от тази книга. Следователно, третият начин е най-полезен. При изучаване на Свещените книги всички трябва да минете и през първия, и през втория, и през третия начин. Изучаването на тези книги е необходимо, защото те съдържат опитността на хора, които са минали преди нас и са завършили своето развитие.“

 

„Всеки ден четете Евангелието и размишлявайте върху него, мислете за Христа, Когото уверявам ви, че ще можете да си Го представите, стига в това отношение да постоянствате. Възхищавайте се от търпението, което е имал, за да изнесе страданията на света. Като се въодушевявате от всичко това, Христос ще почне да се вселява във вас.“

 

„В Евангелието има цяр за всички болести – физически и психически, който се съдържа в известни стихове, които имат отношение към определени органи в човека.“

 

„Днес ще ви дам една задача – да работите върху Библията. Целият клас ще се раздели на две групи, и всеки един от групата ще вземе по една от книгите на Стария Завет. За пример, един ще вземе “Битие”, друг – “Изход”, трети – “Левит” и т.н. Като четете книгите, ще изучавате характера на всеки един, за когото се говори. Коя е характерната черта на Авраама? Авраам се отличавал с послушание. Той напусна бащиния си дом и отиде в непознати земи. Той отиде в Египет да се учи. Сегашните хора се оплакват от условията. Какво е било положението на старозаветниците? Те са живели при по-тежки условия на живот, отколкото сегашните хора. Отде черпеха те сили, за да издържат?… Ще ви дам едно упътване при изпълнение на задачата върху четенето на Стария Завет. Която книга ви се падне, ще я четете съзнателно. Ако се паднат Псалмите, ще ги четете внимателно, да извадите характерното от тях. Във всеки псалом се виждат условията, при които е писан, както и преживяванията, които Давид имал, характера му и т.н. Това можете да видите в по-важните и силни псалми. Като четете Исайя, също така направете характеристика и сравнете характера му с този на Йеремия, Йезекиила и др. Като свършите книгите на Стария Завет, започнете да четете Новия Завет. Като дойдете до Посланията на Павла, на Йоан, на Петра, сравнете ги и вижте при какви условия са живели и работили. Първоначално ап. Павел е гледал оптимистически на живота, но след като го били няколко пъти, той казал: “ Братя, с големи мъки и страдания ще влезем в Царството Божие.” На друго място той казва: “Пътя опазих, вярата опазих, сега ми остава венецът на живота.” Като четете, не се спирайте на подробностите, но на по-важните мисли, които характеризират личността – условията, при които тя е работила, както и идеите, които са я вълнували.“

 

„През тази година ще имате за наряд работа по изучаване на Библията по следния ред: в една торбичка ще турите написани бюлетинки с всички заглавия на книгите от Библията: “Битие”, “Изход”, “Левит” и пр. от Стария и Новия Завет. Ще почнете наряда от 8 септември 1919 година, неделя. На тази дата ще бръкнете в торбичката и която книга от Библията извадите, от нея ще четете. Изтегленото жребие тургате в друга торбичка или плик. Щом изчетете определените стихове от всяка глава на книгата, ще теглите ново жребие за нова книга, и т.н. Почвате да четете по ваше нареждане от толкова глави на ден, колкото искате. Най-добре цялата Библия, която има 1189 глави по 66 книги, да разпределите по ден – тогава ще имате 94 дни по 4 глави = 376 и 271 дни по 3 глави = 813, или всичко 1189 глави, и от всяка глава по един стих (10. стих). Всеки за себе си да си състави план за четене и го приведе в изпълнение. Всеки прочетен стих ще се вписва текстуално в специална тетрадка най-късно до вечерта същия ден. При пътуване, ако Библията не е под ръка, за удобство при изпълнение на наряда предварително се изтегля по жребие книгата, определят се от нея стиховете, които ще се четат през дните на отсъствие (пътуване), написват се в тетрадката и от нея се четат всеки ден по реда им… Прочетете най-малко 10-тите стихове от четвъртите (третите) глави от оная книга на Библията, която ще ви се падне по жребие; ако имате разположение, прочетете главите изцяло и размишлявайте. Прочетените 10-ти стихове препишете текстуално в специална тетрадка.

Забележка: ако главата, от която ще четете 10-ия ѝ стих, няма 10 стиха, то 10. стих ще считаме онзи от следната глава, който след номерацията от предишната глава се падне 10-ти поред.“

* * *

Боян Боев:

„Който иска да ускори своята еволюция, който иска да направи голяма крачка в духовния път, който иска да вземе няколко стъпала в пътя на своето повдигане, той трябва да размишлява върху Христа, да проучава евангелията и по този начин да направи вътрешна връзка с Христа. Такава работа има силно, дълбоко действие върху човешката душа.“

 

„Свързването с Христа ще освободи човека от влиянието на низшите същества, които са владеели човешката душа, и човек ще почне своя възход. Ето защо свързването с Христа е необходимо за повдигането на човешката душа. Това свързване може да става по много начини. Един от начините е размишление върху евангелията. Важността на свързването с Христа се вижда от казаното в 15-та глава на Евангелието от Йоан: „Аз Съм истинната лоза, Отец Ми е земеделецът, вие сте пръчките. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва, а щом дава плод, оставя я, за да даде повече плод. Пребъдвайте в Мене и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене“.“

 

„Евангелието на Йоан се смята като най-великата книга в историята на човечеството.“

 

„Защо в това Евангелие Йоан е наречен „ученикът, когото обичаше Исус“? Този израз се споменава на много места в Евангелието. Този израз има вътрешен, мистичен смисъл. От тия думи се разбира, че Йоан е бил ученик, който най-добре е разбирал Христа, в най-голяма степен е приел Христовия дух в себе си; идеите на Христа са били най-живи в него. Значи той е бил най-добър проводник на силите, които са действували в Христа. Йоан е получил най-дълбокото посвещение.“

 

„Учителя отдава голяма важност на заниманието с евангелията и специално – с Евангелието на Йоан. Такова занимание е път за постижение. Чрез такава работа, чрез силната връзка, която ще направим по този начин с Христа, силите Христови ще почнат да работят в ученика. Затова Учителя в частен разговор даваше на някои ученици като задачи размишление върху Евангелието на Йоан. От частни разговори, които имах с Учителя, разбрах, че Той счита работата върху Евангелието на Йоан от първостепенна важност за напредъка на ученика, работа, която носи изобилни плодове. Това ускорява развитието на дарбите и заложбите на човешката душа. Даже може да кажем, че това е подготовка за посвещение и може да доведе до посвещение.

Учителя препоръчва да се проучава Евангелието на Йоан по следния начин. Най-хубаво е да се вземат първите няколко стиха, например 10, от първата глава на Евангелието и всеки ден да се размишлява върху тях в течение на няколко деня – например 10. След това да се вземат следващите няколко стиха от същата глава. Така ще се прави, додето се стигне до края на главата. После ще се почне същото с втората глава и т.н., додето се стигне до края на Евангелието. Това ще вземе повече от една година.

Чрез такова размишление ученикът ще вникне във вътрешния смисъл на думите, те ще станат живи за него, ще действуват дълбоко върху неговия ум, сърце, душа и дух.

Тук ще дадем още няколко упътвания, за да се види как да се работи върху Евангелието на Йоан. За да бъде по-живо свързването с Христа, хубаво е да си представи ученикът няколко сцени от живота на Христа: например разговора Му с Натанаила, сватбата в Кана Галилейска, разговора Му със самарянката при кладенеца, излекуването на болния при Овчата къпалня, нахранването на 5000 мъже с 5 хляба и 2 риби, излекуването на слепородения, възкресението на Лазаря, измиването нозете на учениците, Словото на Христа на Тайната вечеря, явяването на Христа на Мария след възкресението, разговора Му с Петра след възкресението и пр. Много други сцени от живота на Христа ще си избере ученикът. Като спре съзнанието си върху тия сцени, ще се образува по-силна връзка с Христа, с вътрешния Му живот. Тия сцени ще минават пред мисловния поглед на ученика като живи картини и ще въздействуват върху душата на ученика.“

 

„При размишлението на отделни стихове от Евангелието на Йоан, освен че живо трябва да си представим сцени от живота на Христа, но трябва да направим нещо друго. За да се образува по-силна връзка с Христа, ученикът съсредоточава своята мисъл върху качествата на Христа: Неговата любов, милосърдие, търпение, смирение, готовност да върши волята Божия, готовност за жертва и самоотричане, безстрашие и пр. Разбирането на вътрешния живот на Христа е най-важното средство за интимно свързване с Христа. Това е влизане във връзка с Неговото съзнание.

Една от най-важните цели на размишлението върху Евангелието на Йоан е да се укрепява все повече връзката на ученика с Христа, за да почне Христовият дух да работи върху него. По този начин Христовият дух ще почне да се вселява в него. Това е най-великото постижение, даже е необходимо условие за напредъка на ученика. Това е и главната цел на заниманието с Евангелието на Йоан. Щом се образува такава връзка, ученикът ще може да каже: „Не живея аз, но Христос живее в мене.“ Като размишлява ученикът върху Христа във връзка с Евангелието на Йоан, чертите на лицето на ученика ще почнат да се префиняват и ще почнат да наподобяват на Христовите.

Има закон: „Човек каквото мисли, такъв става.“ При такава работа върху Евангелието на Йоан, като размишлява ученикът върху любовта, милосърдието, търпението и пр., тия добродетели ще почнат да се проявяват у него въз основа на този закон. Но, независимо от това, в случая действува по-важен фактор. Ученикът като мисли върху Христа, качествата на Христа ще преминават в ученика. Постепенно, чрез такава работа върху Евангелието, ученикът ще си измени характера, ще стане все по-добър проводник на любовта. Любовта на Христа ще почне да се прелива в ученика. Любовта на ученика ще става все по-възвишена, по-широка, по-чиста. Така ученикът ще се издигне до висшата проява на любовта.

Чрез работа върху Евангелието на Йоан и свързването с Христа, умът и сърцето на човека се пречистват. Това създава условие за духовни постижения. Въздействието на Христа е не само върху ума, сърцето, душата и духа на ученика, но достига и до физическото му тяло и действува като лечебна сила. Не само човек ще се освободи по този начин от своите слабости, от низшите мисли и чувства, но ще се укрепи и физически. Христос само с едно допиране или само с една дума лекуваше болни. Щом човек чрез размишление върху Христа приема Христовата сила, няма ли да помогне и за физическото укрепване?

Ще дам няколко примера, взети от Евангелието на Йоан, за да се види в какъв дух може да става размишлението.“

 

„Характерно за размишлението е, че като дойде една идея, иде втора, трета и т.н., цяла верига от идеи идат. Това е, защото при размишление напреднали същества идват и ни учат от вътре и по този начин ние ще научим от вътре много неща, които не сме знаели дотогаз.

Паралелно с проучването на евангелията трябва да върви проучването на Словото на Учителя. Това е необходимо за ученика. Учителя е дал методи за това. Тия методи ще се дадат в друго изложение.“

* * *

Ориген:

„Лечебна сила действа във всяка йота на Писанието. Всяка дума на Писанието е подобна на едно семе, от което може да изникне нов живот. Старият и Новият завет, Законът, пророците и апостолите са в хармония едни с други, като различните струни на една арфа.“

COMMENTS