Същност на Паневритмията

Същност на Паневритмията

Думата “паневритмия” е съставена от три корена: “пан”, “ев” или “еу” и “ритъм”. “Пан” oзначaва всеобщ; “Ев” или “еу” е това, от което произлиза всичко

Думата “паневритмия” е съставена от три корена: “пан”, “ев” или “еу” и “ритъм”. “Пан” oзначaва всеобщ; “Ев” или “еу” е това, от което произлиза всичко – то означава висшето, същината, реалното, същественото в света. А “ритъм” значи правилност в движението или във всеки външен израз на нещата.

Смисълът на думата „паневритмия“ най-често се предава чрез израза: „висш космичен ритъм“.

Този космичен ритъм, който лежи в основата на живота. Той олицетворява Словото, което е създало и организира всичко. Под действието на това космично движение и ритъм са изградени хилядите форми около нас. Те са вечно действуващите принципи в космоса. Изразени са както в движението на небесните тела, така и във вълнообразното движение на светлината, в силовите линии на електромагнитното действие, в движенията на атома и електрона и пр.

Кръгът на Паневритмията описва символично движението на планетите около Слънцето, а пред погледа на ясновидеца тя създава ярка, сияеща аура: мощно енергийно поле, което се разраства постепенно в големи мащаби и влияе благотворно върху цялото човечество. това въздействие е особено силно в близост до мястото на свещенодействието.

Всемирното хармонично движение на цялото Битие е Паневритмия. Движенията на Паневритмията са взети от природата, от целия Всемир и са в хармония с космичния ритъм.

Ако движенията, които прави човек са в хармония с космичния ритъм, човек се свързва със силите на живата Природа и ги приема. Именно това се постига чрез паневритмичните упражнения. Движенията на Паневритмията не са произволни, но са взети от ритъма, който лежи в основата на космичния живот. Когато човек прави тези упражнения, той се хармонизира с цялото Битие и затова получава нещо ценно от него.

Ритмичните упражнения действат благотворно, защото тогава влизаме във връзка с космичния живот. Колкото една музика и едни движения съдържат в себе си нещо от характера на космичния ритъм, толкова те ни свързват с космичния живот и имат по-силно действие.

Паневритмията се играе сутрин, понеже тогава има най-благоприятни условия – тогава притокът на благотворни енергии към Земята е най-силен. По същата причина това се свещенодействие се изпълнява само от 22 март до 22 септември, тъй като есенните и зимните месеци предразполагат повече към уединение, размишление, молитва и друга вътрешна работа.

Движенията на паневрирмията не са сложни, но са изключително прецизно подбрани така, че с най-малко усилие да се постига най-голям резултат.

Паневритмията е метод, който регулира физическите, духовните и умствените функции на човека. Тя е съчетание на човешките мисли, чувства и действия.

Действието на паневритмичните движения е трояко:

  1. Чрез тях човек се свързва с творческите и съграждащи сили на Природата, приема ги и те съдействат за неговото развитие. Тези сили са животворни.
  2. Понеже движенията на Паневритмията са в хармония с космичния ритъм, който привежда в активност целокупния живот, те активират всички спящи сили на човешката душа, пробуждат ги към дейност.
  3. Паневритмичните движения са от такъв характер, че чрез тях човек изпраща сили, мисли, идеи в света и те продължават да работят там и да въдействат облагородяващо върху цялата Земя.

Движенията при Паневритмията са извлечени от самата Природа. Те са от такъв характер, че човек при тях става способен да черпи изобилно от неизчерпаемия резервоар на сили в Природата и с това да внесе нови жизнени струи във всичките си органи и системи и нови подтици, нови свежи сили в своите мисли, чувства и постъпки.

Когато правим упражненията съзнателно, веднага чувстваме прииждане на енергия и душевна радост.

Участието на съзнанието е задължително условие за целесъобразна обмяна между човека и околната Природа. Защото характерът на енергиите, които човек изпраща и приема, зависи от будността на съзнанието, от идеята, която занимава човека при движението. Ако той просто извършва физически движение, но си мисли за странични въпроси, ефектът ще е нищожен.

Ето защо, паневритмичните упражнения не са механични гимнастики, но една дейност, в която вземат участие всички сили на човешкото естество: физически, духовни, умствени и Божествени. Всички тези сили при Паневритмията са в будност, творчество, активност и в състояние на възприемчивост. Ето защо, при тези упражнения е нужно едно вътрешно концентриране.

Действието на тези движения се усилва още повече, понеже се придружават и с музика. Мисълта, съпроводена с музика, прониква дълбоко. Този факт се използва много успешно и от тъмната ложа, която чрез приятни за слушане мелодии ни предава грозни послания. Този въпрос ще бъде подробно разгледан в пети раздел, заедно с много други прояви на злото в съвременния свят.

Паневритмията поддържа хармонията между дихателната, мозъчната и храносмилателната система и между ума, душата и Духа.

Музиката при Паневритмията не е произволна, но строго съответствува на движенията от една страна и от друга страна на идеята, вложена в тях. И затова тези движения имат мощно, магично въздействие. Чрез Паневритмията се постига не само духовен подем, развитие на възвишени мисли, чувства и облагородяване на характера, но се влива и живот, здраве, сила във всички органи на тялото. Ето защо Паневритмията буквално подмладява. Неслучайно за важността на окултните физически упражнения Учителя казва:

„Едно упражнение трябва да се прави едновременно от всички, като че го прави един човек. Хармоничност трябва да има, а пък аз виждам, че един мисли едно, а друг мисли друго. Някой ще каже: „И без упражнения може.“ Не, упражненията са необходими. Умрелите никак не се упражняват. Шестте упражнения, ако ги правите добре, пак е хубаво. Ако ги направите с чиста мисъл, вие ще се подмладите. Едно упражнение ако правите на ден, вие ще се подмладите с една година. Ако правите десет дни – с десет години ще се подмладите. Някой ще каже: „Дали е вярно?“ Ако аз правя упражненията както трябва, ще се подмладя. А пък щом не ги правя както трябва, то аз остарявам. И вие, ако не ги правите, както трябва, ще остареете преждевременно.“

Въздействието върху телесното и душевното здраве на практикуващите Паневритмия е доказано и по научен (експериментирален) път:

http://www.panevritmia.info/researches/

COMMENTS