За нуждата от поясняване на Божието Слово

Учителя:"Един ден, след беседа, излизам от салона. Идва при мене един от правоверните християни, голям критик, и ми казва: «Вие не проповядват

Учителя:

„Един ден, след беседа, излизам от салона. Идва при мене един от правоверните християни, голям критик, и ми казва: «Вие не проповядвате Христа!» Аз се отказах да Го проповядвам като вас – видях резултата от вашите проповеди и се отказах от тях. Как проповядвате днес Христа? На първо място е парата. Ако отидете в Америка, ще видите, че най-красноречивите проповедници си имат вили, живеят като царе, с всички удобства. След всичко това проповядват, че Христос умрял на кръста. И това не е лошо, по-добре е да проповядват Христа по този начин, отколкото да вършат грехове и престъпления. Според мен сегашното проповядване на Христа, в сравнение с истинското проповядване, е особен вид разбойничество. И аз, като проповядвам, се запитвам: Как проповядвам Истината – като честен човек или като престъпник и разбойник, който лъже и обира хората? Под „разбойник“ разбирам човек, който иска да вкара хората в крив път. И съвременните вярващи трябва да се запитат как проповядват Христа.“

 

„Някой ме обвиняват, че не се отнасям благочестиво към Христа. Аз не се отнасям благочестиво към Христа, а Го обичам – какво повече от това? Казвам Му: Някои хора казват „това си казал“. А Той ми отговаря: «Аз толкова много работи говорих, моето учение не е изнесено, съществени неща са изхвърлени. Всичко това е окастрено и остават само семките на учението Ми. И съвременната църква е съградена само върху семките на учението Ми.» Да, и съвременната църква е съградена само върху семките на Христовото учение. Него Го няма там, Любовта я няма там – в църквата я няма. Аз бих желал да видя под расото на всеки свещеник тази Жива Любов.“

 

„Мнозина ме питат, кой ме храни. Чудни са хората  Господ ме храни. Ами вас кой ви храни? Ние сами си изкарваме прехраната. Да каже човек, че сам си изкарва прехраната, това е квадратна лъжа. Колко плащате за водата? Даром ви се дава. Колко плащате за хляба? И той се дава даром, само че хората са му турили цена. Голямо изобилие има в природата, всичко се дава даром. Съвременните хора са изопачили живота си и постоянно питат кой ме храни. Господ ме храни. Той има определен бюджет и за вас, и за мен, също и за малките мушици и насекоми, които са толкова нищожни за вас. В книгата на Бога е определен специален бюджет за прехраната на всяко живо същество.“

 

„Като видят, че някой проповядва Истината, [хората] започват веднага да се съмняват в него и казват: «Защо ли проповядва този човек? Колко ли му плащат за тия проповеди?» Някой казва: «Може би му плащат хиляди левове, а може и милион лева.» И затова мнозина казват: «Ако е за милион, и ние можем да станем добри проповедници.» Не, проповедник с пари не става – кречетало може да стане, но не и проповедник. Проповедникът трябва последен да задоволява своите желания. Когато всички хора се нахранят, той трябва да остане последен и да запита Господа: «Господи, мога ли и аз да се нахраня?» Проповедникът трябва да бъде идеалист – да проповядва и да служи на Бога доброволно, а не насила. Такива трябва да бъдат хората на новия идеал; такива трябва да бъдат хората на новата наука! Такъв трябва да бъде идеалът на всички музиканти, поети, художници, философи и учени!“

 

„Ако наистина черквата е необходимост за душата, питам: Коя беше първата черква, в която Адам се молеше? Можете ли да кажете дали тя беше православна, евангелска, католическа, теософска или друга някаква? Имаше ли черква по това време? Къде се молеше Адам? Имаше ли икони и кандила?“

 

„В това време даже и Христовите ученици не можаха да се повдигнат, за да разберат смисъла на Христовото учение. Те го разбраха след смъртта Му — след страданията Христови. Тогава дойде пробуждането на съзнанието им. След Христа са се изминали вече две хиляди години. Две хиляди години, това са два Божествени Дни — от гледището на хората, две хиляди години са много, но от становището на Бога, това са два Божествени Дни. И на третия ден Христос ще се върне. По какво ще се отличава сега идването на Христа в света, или казано на друг език: по какво ще се отличава идването, проявлението на Бога при сегашните условия? Сегашното проявление на Бога е специфично. Сегашното проявление на Бога ще бъде прославянето на Синовете Божи на Земята. Или казано на съвременен език: побратимяването на всички хора.“

 

„Известни истини или известно знание трябва да се даде на хората само тогава, когато им е необходимо и те могат да го използват разумно.“

 

„Истината е опасна за всеки, който отива при нея неподготвен. Защо? Защото тя ще го лиши от това, от което той се нуждае.“

 

„Като слушат моите проповеди, някои намират, че не съм проповядвал според Евангелието. Те искат да им се проповядва точно така, както е писано в Евангелието. Кой проповедник, кой пророк или учител е проповядвал точно според това, което е вече написано? Нито Моисей е проповядвал според написаното преди него, нито Христос. Защо трябва да се преповтаря това, което вече е написано? Написаното може всеки сам да чете. Ако река и аз да проповядвам това, което преди мене е писано, туй значи да декламирам. Аз не съм още учил изкуството декламация. Има едно ново Евангелие, което още нито е писано, нито е проповядвано. Това Евангелие се проповядва днес на хората. Под «Ново Евангелие» се разбира Божественото Учение, което днес идва в света и носи Светлина за човешките умове. Ние не се интересуваме от това как Слънцето е огрявало Земята преди хиляди и милиони години. Ние се интересуваме от днешното Слънце. Ние искаме да знаем как това Слънце днес огрява Земята и каква Светлина носи на хората. Ако под Светлината на днешното Слънце семената могат да растат и да се развиват, ние приемаме тази Светлина. Ние се интересуваме от свещени, от свети работи, но те не са писани само в Свещените книги, които хората знаят. Има много святи, свещени неща, които никъде още не са писани. Това не значи, че те не съществуват и че никой не ги знае.“

 

“Аз не говоря за външния свят, а за онези разумни хора, гдето и да са те – в църквата, в обществото,  които служат на Бога с Любов. Нека те отворят сърцата си и кажат: «Господи, ние ти служим с Любов. Постъпвай с нас, както желаеш.» Това е било Христовото учение преди 2000 години. Това е Христовото учение и сега.”

 

“Христос иска сега да Му помагат такива човеци, които знаят да градят по всички правила на Божествената наука. Човеци, в умовете на които благото на „Царството Божие“ седи на първи план.”

 

„Често питат: „Ами ти проповядваш ли нещо съобразно църквата?“ Отговарям: ,Аз проповядвам неща, които са съобразени с великия Божествен закон; пред Господа не лъжа; дали моето учение е съгласно с вашите възгледи, за мене е безразлично. За мене е важно моите възгледи да бъдат съгласни с великия закон, да не бъда лъжец пред Бога, пред Небето, пред ангелите, пред светиите – то е важният въпрос за мене. Ако всички така схващат учението и така мислят, няма от какво да се плашим.“

 

„Ние не се основаваме само на историческите документи за Словото на Христа. Ние имаме други доказателства за онова, което Христос е говорил, ние имаме една Архива, в която всички думи на Христа са написани със златни букви. Знаете ли каква Велика Книга е това и на какви листа са написани думите на Христа? Там са написани всички думи, които Христос е изказал. И всички Посветени Ученици на Окултната Школа четат това Велико Евангелие. Туй е Евангелие. А сега искат да ни убедят, че това Евангелие, което имаме сега е свещено, дадено от Духа Святаго. Това Евангелие, което имаме сега, е написано от хора, които са били във връзка с Духа, но все пак са хора и може да не са схванали и предали правилно мислите на Духа. Но онова Евангелие, за което ви говоря, е написано направо от Светия Дух и то е истинското Евангелие, което Христос е проповядвал. Евангелието, което Христос е говорил, е отпечатано на листата на тази Велика Книга. Каквото е говорил Христос, всичките Му беседи, са напечатани в тази Книга дума по дума, могат да се възпроизведат, както се възпроизвежда всяка дума, изговорена върху фонографа. Туй Евангелие го разбирам! И колко думи, колко притчи, колко неща са напечатани върху листата на тази Велика Книга, за които светът даже и не подозира.

И първото положение, което се поставя в това Евангелие, е следното: Бъдете силни, защото Бог живее вътре във вас. Такъв е Законът. Когато някой е силен, това значи, да съзнава, че Бог живее в него. Като казвам, че Бог живее във вас, тази дума е пак неразбрана. Бог не може да живее още във вас, защото вие не сте още проявени, как ще живее Бог във вас? Бог живее само в онези, които са проявени, т.е. които са събудили Божественото в себе си.“

 

“Разумният човек не мисли каквото му хрумне, а каквото е право. Само глупавият мисли, каквото му дойде наум. У разумния човек има едно особено душевно разположение – той не мисли зло никому. Той мисли добро на всички хора и никога не си отмъщава. Защото знае, че човек не може да бъде абсолютно разумен, ако няма един абсолютен морал. Той знае, че моралът е устой, че той е онази опорна точка, от която разумът се проектира в света. Разумният човек винаги се уповава на своя разум. Той го цени като велик дар, който му е даден от ангелите в подкрепа на живота. И знае, че само истински разумният може да бъде свободен.“

* * *

Учителя изгражда своето Учение върху трите основи на Живота: Любов, Мъдрост и Истина. Като висши космични сили те работят в съзнанието на всеки човек.

Любов, Мъдрост и Истина са трите лица на Логоса и само чрез тях можем да се подготвим и да станем достойни Христови ученици и служители.

Учителя казва:

„Ето защо, три са допирните точки на човешкия дух с Божия Дух: първата е Любовта, втората е Мъдростта, третата – Истината. От първото докосване на човека с Бога, у него се явява един изблик на Любов; той се превръща в извор на живот, който постоянно блика. И понеже този извор трябва да намери своя път на движение, явява се второто докосване на Бога – Мъдростта, за да очертае пътя на това движение. И затова първият стремеж на човешкия Дух е животът. Вторият стремеж на човешкия Дух е знанието. Третият стремеж на човешкия Дух е свободата.“

 

“Човек, който е разбрал Любовта става безсмъртен.

Човек, който е разбрал Мъдростта става съвършен.

Човек, който е разбрал Истината става свободен.“

 

“Единствените неща, които не могат да се крадат, са онези, които излизат от Любовта, Мъдростта и Истината. Всичко друго може да ви се открадне.“

* * *

Влад Пашов:

„Когато Божественото се проявява в даден човек чрез неговия ум, такъв човек е мистик рационалист. Такъв е случаят с Толстой. В него Божественото е пробудено и се проявява, но понеже е със силно развит интелект, затова дава интелектуална окраска на преживяванията си. За него Учителя казва: „Толстой говори от прага на Царството Божие.“ Когато Божественото се проявява предимно чрез сърцето, тогава този човек преживява в себе си Божествената Любов, преживява Божественото блаженство и е изпълнен със състрадание и милосърдие. Такъв вид мистик имаме в лицето на Руксброк и Екхарт. Когато Божественото се проявява повече чрез волята, такъв човек това, което преживява като изявление на Бога, се стреми да го въплъти в практичния и обществения живот. Такъв мистик имаме в лицето на Ганди.“

COMMENTS