“И рече: истина ви казвам: никой пророк не е приет в отечеството си.” (Лука 4:24)

“Ако Стопанина на къщата нарекоха Велзевул, то колко повече домашните му?" Мат 10:25  “Помнете словото, що ви казах Аз: няма слуга по-голям

“Ако Стопанина на къщата нарекоха Велзевул, то колко повече домашните му?“

Мат 10:25

 

“Помнете словото, що ви казах Аз: няма слуга по-голям от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако Моето слово спазиха, и вашето ще спазят.”

Йоан 15:20

 

“Ще ви гонят от синагогите; настъпва дори време, когато всякой, който ви убие, ще мисли, че принася Богу служба. И тъй ще постъпят с вас, защото не познаха нито Отца, нито Мене.”

Йоан 16:2-3

 

“Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви, като лошо, заради Сина Човечески.”

Лука 6:22

 

Учителя:

„Всички стари учения аз ги считам за консерви в кутии, които сега ви се дават да ядете. Еди-кой си пророк така е казал. Хубави консерви! Вие вярвате в онова, което едно време пророците говориха, а в това, което сега Бог ви говори, не вярвате. Евреите вярваха в Мойсея, а като дойде Христос да говори, не повярваха в Него. В Когото евреите не повярваха преди 2000 години, сега в Него вярват. Това, което сега се говори, хората не вярват; след 2000 години ще повярват. Тия хора, които вярваха в пророците и не повярваха в Христа, умни хора ли бяха? Че вярваха в пророците – умни хора бяха; че не вярваха в Христа – глупави бяха. Че как може Господ чрез пророците да говори, чрез Христа да говори, а сега да не говори? Че Господ и сега говори, и тогава е говорил! Казвам: не се заблуждавайте от външната форма на нещата. Онова, което ви носи едно дете (може да е дете – не може да разсъждава, не е философ), но туй, което носи, то е важно. То ви носи златни монети, злато. Друг може да е философ и може да ви носи медни монети, които струват 10 стотинки.“

 

„Преди време дойде един брат и ми каза, че някои говорели лошо за Братството. Казах му: Това движение не съм почнал аз по Моя воля, а по нареждане на Бога. Затова туй движение не е човешка работа, а Божествена. И затова всяко препятствие, което ще се постави на пътя на това движение, ще бъде пометено.“

 

„Божественото не може да се събори, разбирате ли? Божественото не може да умре, но ще възкръсне десет пъти по-силно, отколкото е било първоначално. Там е Бог, в доброто. Той може да те умъртви, но ще те възкреси.“

 

„Аз зная защо съм опасен. Светлината при известни условия в живота е опасна. Те казват, че туй новото учение ще намали авторитета на владиците и поповете. Ами когато владиците и поповете се бият с камъни, авторитета им не се ли намалява? Казват: «Това е опасно учение. Ето опасен човек!» Не, вие извратихте Словото Божие и продавате Словото Божие за пари. Не, няма да го продавате! В църквата никакви пари! И ако вие сте благородни хора, трябва да ми благодарите, че ви казвам Истината в очите. И не само, че ви казвам тази истина, а живея в нея… Някои оспорват думите ми, казват: «Този е свещеник, деца има, жена има, как може без пари?» Хубаво, не оспорвам това. Нека бъде тъй! А владиката, който няма нито жена, нито деца – защо му са пари? А, има друго, друго, друго! Друго нещо има. Аз не говоря само за българските свещеници, аз говоря за всички. Има друго нещо, което е залегнало в сърцата на хората и те не искат да изкажат Истината. Туй как работят свещениците, с пари или без пари, това не ми влиза в работата. В моята работа не влиза, но в Божията Работа влиза. Ако защищавах своя интерес, аз щях да говоря по друг начин, но аз защищавам една велика Божествена Истина, затова излагам своята чест.“

 

„И сега седят някои в църквата и казват: «Отишъл да говори на простаци, при нас не дойде!» Да, но вие ще ме разберете криво. Колкото разбрахте Христа преди 2000 години, толкова и мене ще разберете… И ако те бяха приложили Закона на Любовта, между всички църкви на християнския свят трябваше да царува мир и съгласие. Има ли го туй съгласие между всичките? Няма го, даже между праведните, гдето проповядват едно и също Евангелие.“

 

„Преди няколко дни дойде при мене един приятел и ми каза, че някои учени ще говорят на събрание против мене, против моето учение. Те се заблуждават – учение на г-н Дънов няма. Следователно, ако говорят против учението на Дънов, те са Донкихотовци. Има едно Божествено Учение, което ми е познато. То е Великото Божествено Учение за Живота, с него аз съм запознат от памтивека.“

 

„Питат ме какво искам и защо съм дошъл на Земята. Искам да запаля изгасналите светлини и да ви накарам да светите – да светите или като свещ, или като газена лампа, или като горящи дърва, или като електрическа лампа. Това ще стане – по тоя въпрос няма две мнения. Ония, които слизат отгоре, казват: «Ние ще обърнем Земята с главата надолу, но ще изгоним дявола от нея. Втори път той, дяволът, няма и да помисли да дойде между нас.» Бог пред нищо няма да се спре. Той е избрал нови средства за действие, които не се подчиняват на никакви наредби и закони. Бог няма да остави никакво средство, което да не приложи – всички нови средства ще бъдат приложени и изпитани. Тогава няма да има особени мнения – всички хора ще мислят еднакво, ще бъдат на един ум. Всички ще спазват правилата: зло на никому няма да мислят, бедните няма да онеправдават, гладните ще задоволяват, болните ще лекуват, бездомните ще приютяват, на немощните нивите ще изорават. Това изисква Новото учение. Всички ще го опитате.“

 

„Някои сега ни кръщават дъновисти. Най-голямата пакост, най-големият позор за мене е туй име дъновисти. Дъновист – това е псевдоним, аз сам не съм дъновист… И християнството, като му туриха туй име, изгуби. Аз нямам нищо против християнството, но силата му не е в името… Силата на едно учение зависи само от Любовта, която прониква в него.“

 

„Всички съвременни хора, и религиозните в това число, казват като онези 400 пророци по времето на израилския цар „ти лъжеш, не те е пратил Господ – каквото ние казваме е верно.“ Казват: „Кой те е пратил тук да ни говориш, смущаваш?“ Аз ще им отговоря тъй: Вашата кола скоро тук, на пътя, ще се счупи, а там някъде има друг път, по удобен. Аз съм се явил, за да ви предпазя. След като изпълня своята длъжност, ако ме послушате – добре. Ако ли не – от собствената си опитност ще се научите.“

 

„Като изнасям известни истини, мнозина казват за нас, че не сме с всичкия си ум. Кога хората са приели Истината на своето време? Не донесе ли Христос една Велика Истина на своето време на света? И какво направиха с Него? След Него дойдоха апостолите, но и те бяха гонени. Така постъпват с всекиго, който иска да внесе една нова идея – било в науката, било в религията, било в обществения живот. Какъвто и да е този човек, все ще го гонят.“

 

„Аз дойдох в България да кажа на българите Истината, да им посоча правия път. И вместо да ме послушат, те ме накичиха с различни епитети: лъжец, самозван пророк и др. Като се върна на Слънцето, ще взема със себе си всички епитети, там ще напиша книга с бележки и впечатления от прекарването ми в България. От моята книга ще зависи бъдещето на България и на българския народ. Ако ме питате кой съм всъщност и какъв съм, покрай многото епитети, дадени от вас, казвам: аз съм един екскурзиант. Може да питате и за Христа кой беше и откъде дойде.“

 

„Когато Христос дойде на Земята, евреите трябваше да се очистят по същия начин и да заживеят нов живот. Но те казаха: «Ние Мойсея познаваме, тебе не познаваме; ти искаш да образуваш секта.» Но Той, както виждате, не създаде секта, макар че от еврейско гледище беше еретик. Някои питат: «Ти правоверен ли си?» — Аз мога да бъда правоверен пред Бога, а от гледището на църквата да не бъда такъв. И за Христос казваха, че иска да унищожи еврейския народ, но след две хиляди години не трябва да разсъждаваме като евреите. Питам: Какво спечелиха евреите, като разпънаха Христос? — Нищо не спечелиха, те се разпръснаха по целия свят.“

 

„В България сега Христовото учение не се проповядва както трябва. Едно време гръцките владици с един замах обявиха българите за схизматици, изключиха ги от църквата. Сега 16 синодални старци се събрали на съвет да разискват за изключването ми от църквата. Там е лошото, че никой не може да ме изключи. Който ми е дал живот, Той ме е пратил на Земята да работя. Онзи, който може да ме изключи, това съм аз самият. Как ще се изключа? — Ако не водя порядъчен живот, ако не живея в съгласие с Божите Закони. Кой ще ме изключи, като живея в съгласие с великите Божи Закони? Който живее в неправда, сам се изключва.“

 

„Духовенството се страхува от мене, да не би един ден да заема мястото им. Не, аз нямам такова намерение – ако един ден бих заел мястото на владика, аз не бих носил корона на главата си, а първата ми работа ще бъде да измия краката ви. След това ще посещавам бедни, болни, страдащи.“

 

„Че са ме отлъчили от църквата, не е вярно – пръв аз се отлъчих от всички лъжи и неправди, от всякаква злоба и омраза.“

 

„Българският народ е видял от мене само добро, а никога зло. И след това светите старци се осмеляват да ме наричат «лъжеучител»! Това показва какво е тяхното сърце.“

 

„В света има само един Учител и Той е Бог. “

* * *

Ако погледнем назад към изминалите хилядолетия ще видим, че винаги онези, които носят Истината, са били отричани, гонени и хулени, начело със самия Христос. Дори малцината, които са били приемани, след това бързо са били забравяни. Например само за 40 дни народът забравя цялото учение на Мойсей и започва да се кланя на златни идоли (Второзаконие 9:15,16):

„Аз се обърнах и слязох от планината, а планината гореше в огън; двата скрижали на завета бяха в двете ми ръце; и видях, че вие бяхте съгрешили против Господа, вашия Бог, направили си бяхте излян телец, и скоро се бяхте отклонили от пътя, който ви бе заповядал Господ.“

Същата е била съдбата дори на учените, които обявили, че Земята не е плоска.

 

Ако се вгледаме в злобното поведение на Църквата по отношение на Учителя, ще видим, че няма особена разлика с начина, по който нейните предшественици се отнесоха към Христос. Нека разгледаме няколко примера, представени чрез цитати от Писанието, които са еднакво валидни и за двамата Божи Синове, макар и несравними по своето величие:

  1. „И дигна се цялото множество, и Го поведоха към Пилата, и почнаха да Го обвиняват, говорейки: намерихме Тогова, че развратява народа…“ (Лука 23:1,2)

Тук в своите безпочвени хули църквата направо цитира своите предци – фарисеите и книжниците от началото на нашата ера.

  1. „И влезе пак в синагогата; там имаше един човек с изсъхнала ръка. И Го следяха, дали не ще го изцери в събота, за да Го обвинят.“ (Марко 3:1,2)

Точно така и днес поповете човъркат – разбрали, недоразбрали – всяка дума на свети хора като Учителя (а също и Ванга, Рудолф Щайнер и много други бели братя и сестри), за да не вземе някоя от техните овце да се обърне отново към Бога, че кой после така вярно и безразсъдно ще се грижи за църковното благосъстояние?

 

  1. „А първосвещениците и стареите и целият синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Исуса, за да Го умъртвят“ (Матей 26:59)

И тук имаме почти съвършено съвпадение – църквата издава цели книги с лъжесвидетелства за Учителя и учението, като моралните задръжки за безпочвени хули са сведени до нула.

 

4. „Ала най-сетне дойдоха двама лъжесвидетели и рекоха: Тоя каза: мога да разруша Божия храм, и в три дни да го съзидам.“ (Матей 26:60-61)

Друг любим похват – цитирането извън контекста и без никакво разбиране.

Учителя казва по този въпрос:

Христос каза на евреите: “Разрушете този храм и Аз в три дена ще го въздигна!” Те се хванаха за думите на Христа и казаха: “ Соломон съгради този храм в толкова много години, а ти ще го съградиш в три дена. За какъв се мислиш?” Евреите съзнателно изопачиха думите на Христа. Христос им говореше за тялото Си като за храм Божий. Най-после те обвиниха Христа, че се наричал Син Божий, и Го осъдиха да бъде разпнат.

 

  1. Един от основните аргументи против Христос е бил, че Се е наричал Син Божи.

Сега пък мнозина недоволстват, че наричат Беинса Дуно „Учителя“ – не можело така. И забравят, че Сам Христос косвено нарече своите апостоли – учители:

„И като се приближи Исус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи…като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал.“ (Мат 28:18-20)

Ап. Павел в Ефесяни 4:11 ни учи същото:

„И Той даде едни да са апостоли, други – пророци, други – благовестители, други – пастири и учители.“

 

  1. Тогава религиозните хора бяха готови да убиват за идеята „Ние знаем, че на Моисея е говорил Бог; а Този не знаем откъде е.“ (Йоан 9:29), днес само сменят имената, но разрушителния импулс е същият.

А в същото време, в цялото слово на Учителя се носи посланието, досущ като Христовото

„Защото Аз от Себе Си не говорих; но Отец, Който Ме прати, Той Ми даде заповед, що да кажа и що да говоря.“ (Йоан 12:49)

И кой изобщо каза на братята, облечени в черно, че на Учителя или пък на Ванга не е говорил пак Той?

И ако не им го е открил Сам Христос, аз питам:

Кой им позволи без основание да съдят невинни, да анатемосват, да отлъчват и потъпкват всичко свято, чрез което Бог се проявява?

Право каза Христос преди 2000 години:

„Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата.“ (Йоан 8:44)

 

  1. А най-безпочвен и нелогичен е аргумента на църквата, според който ако определен човек, който се пише последовател на Учителя не живее чист живот, може да се вади заключение за качествата на неговия Учител, и то често въз основа на най-дребнави забележки.

Така те взимат някой недоразбрал учението и казват:

„Вижте какви глупости ги е учил Дънов!“

Ако бихме могли да съдим по подобен начин само от слабите ученици, то бихме приели и Юда за типичен образец на Христовото Учение. Но „духовниците“ много обичат да нападат и хулят точно на такова основание. Точно като…

„По онова време, една събота, Исус минаваше през посевите; а учениците Му, като бяха огладнели, наченаха да късат класове и да ядат. Фарисеите, като видяха това, рекоха Му: ето, учениците Ти вършат, каквото не е позволено да се върши в събота.“ (Матей 12:1,2)

И също:

„Тогава дохождат при Исуса иерусалимските книжници и фарисеи и казват: защо Твоите ученици престъпват преданието на старците? понеже не си мият ръцете, кога ядат хляб.“ (Матей 15:1,2)

А Христос даде диаметрално противоположен метод за преценяване на Божите Служители:

„По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей? Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове: не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове.“ (Матей 7:16-18)

А че на безбожници, които не желаят да живеят по Бога, няма смисъл да доказваме каквото и да било – Христос ясно го показа:

„И когато дойде Той в храма и поучаваше, пристъпиха до Него първосвещениците и стареите народни и рекоха: с каква власт вършиш това? и кой Ти е дал тая власт?

Исус им отговори и рече: ще ви попитам и Аз една дума; ако Ми отговорите на нея, и Аз ще ви кажа, с каква власт върша това: кръщението Йоаново откъде беше: от небето ли, или от човеците?

А те разсъждаваха помежду си и думаха: ако речем – от небето, ще ни каже: а защо му не повярвахте? Ако ли речем – от човеците, боим се от народа, понеже всички имат Йоан за пророк. И отговориха Исусу и рекоха: не знаем.

И Той им рече: и Аз ви не казвам с каква власт върша това.“ (Матей 21:23-27)

Следва да се запитаме:

Дали едно и също поведение не е вдъхновено и от едни и същи сили? И на кого всъщност служи съвременното духовенство? Затова ще стане дума в един от следващите раздели?

COMMENTS