Школата

През 1917-18 година, по време на Първата световна война, правителството на Васил Радославов интернира Учителя във Варна. Живее в хотел "Лондон" и води

През 1917-18 година, по време на Първата световна война, правителството на Васил Радославов интернира Учителя във Варна. Живее в хотел „Лондон“ и води преписка със свои ученици.

На 24 февруари 1922 година открива в София Школата на Всемирното Бяло Братство, в която създава два класа от ученици. Общият окултен клас се открива с лекцията му „Трите живота“, а Специалният (Младежки) окултен клас – с лекцията „Двата пътя”. Лекциите му пред двата окултни класа продължават ежеседмично 22 години (до декември 1944 година).

В беседите на Учителя е изнесен християнския езотеризъм в най-пълна форма от досега съществуващите изложения. Която и беседа на Учителя да вземете, ще видите с каква голяма вещина той разкрива вътрешните закони и методи на живота и излага вътрешното Християнско разбиране за света и живота, за световния развой, за развитието на човешката душа, за Бога, за Христа, за Неговата мисия и пр.

Ето как Учителя описва Школата:

„По няколко причини съм ви събрал в тази школа, от които ще спомена три:

  1. Да се образува едно общество от хора, които да имат Велика Любов един към друг, да се образува тук една среда на Любовта, да може от тук да се пратят мощни вълни на Любов към целия свят, да се разлее тази Любов по света, да достигне до душите на човечеството и да ги събуди.
  2. За да ви подготвя за проводници през бъдещите векове. Всички вие до един – и най-малкият – ще бъдете в бъдещите векове проводници. Ще ви се дадат знания, сили, дарби, магическа сила на Словото, мощно съдействие от невидимия свят, всички благоприятни условия, за да проповядвате. И какво ще проповядвате? Идеите на Новата култура, идеите на шестата раса. А къде ще намерите тези идеи? Те са изложени в беседите и лекциите. Беседите и лекциите съдържат идеите на шестата раса. Затова сега проучвайте внимателно беседите и лекциите, за да се подготвите за тази важна работа, която ви предстои.
  3. Вие сте от Бялото Братство. Един член на Бялото Братство разполага с велики знания и сили, той владее ключовете на природните сили и работи за повдигане на човечеството и на цялата природа. А вие сте ученици на Бялото Братство. Аз ви подготвям, за да влезете в Бялото Братство, да станете Бели Братя. Това е великото, за което ви подготвям.“

 

„В тази школа ще трябва първо да се научите да творите, да бъдете носители на добри мисли, добри чувства, за да се образува хармония помежду ви. Тогава много от знанията ще дойдат естествено и Светлината ще проблесне у вас.“

 

„Тази Школа има велико предназначение. Като ученици на Школата, ще бъдете прилежни, защото Христос обича прилежните ученици.“

 

„Целта на Школата е да ви приготви за работа, а вие трябва да дадете съдействието си. Вие оставяте всичката си работа на мене и казвате: «Нашият Учител ще направи това. Господ ще направи това.» Господ ще направи това наполовина, а другата половина – вие. Тази работа не е много голяма, но работа, която вие трябва да свършите.“

 

„Аз трябва да ви запозная с Бялото Братство. Вие още не го познавате. Искам всинца вие да се наричате ученици на Всемирното Бяло Братство, на което Христос е глава. В себе си тъй ще кажете: „Ние сме ученици на Всемирното Бяло Братство, на което Христос е глава.“

 

„Това е Божественото учение, което трябва да дойде в света! Всеки трябва да отвори ума и сърцето си, да плаща за своя ближен. Всеки трябва да помага. Който иска да върши волята Божия, трябва да плаща. Това значи да владееш магическата пръчица. Тази пръчица се е проповядвала във всички школи. И когато тя дойде, светът ще се оправи… „Каквото попросите в Мое име, Аз ще ви го направя.“ Това е великият закон на Любовта, която Христос проповядваше. Бог се проявява в Любовта. Следователно, когато дойдем в контакт с Бога, с Неговия ум, сърце, воля, душа и Дух, каквото пожелаем – можем да го направим. Христос казва: “И по-големи чудеса от Мене ще правите”.”

 

“„Хубаво е това, но дайте ни тази магическа пръчица!“ – Ще ви я дам само при едно условие: да се научите да служите на Бога тъй, както аз Му служа; да осветявате Името на Бога, както аз Го осветявам; да изпълнявате волята Му, както аз я изпълнявам. Отнасяйте се с голямо внимание и към най-малките буболечици. Това наричам аз висок морал. Като видите едно дърво, да гледате на него като на нещо свещено, в което е вложен живот. Питам: какво щеше да представя човечеството, ако във всички хора беше вложен този висок морал? Такова учение сектантство ли е? Разделя ли то хората? Ако българите ме бяха послушали, аз бих чукнал с пръчицата си и щях да им оправя всички объркани работи. Но сега няма да го направя. Защо? Защото те не са готови да просят в името на Христа. Нека страдат, за да разберат, че има един Господ в света, че има една абсолютна Правда.“

* * *

Според древните традиции на Великото Бяло Братство, което е ръководило човечеството в неговия път през вековете, Учителя потърси първо онези души, които са изпратени да му помагат в делото. Тях призова той в своята обиколката из страната със своите сказки и срещи. И сега, един век по-късно, същите тези души отново са сред нас, следващи начертания път от своя Учител, който и днес работи с тях и всячески им помага за успеха на Христовото дело. По този въпрос Боян Боев – един от най-приближените ученици до Учителя, споделя следното:

„През 1930 г. една сестра в София даде братска вечеря, като покани и Учителя… Той каза: „В шестата раса няма да има никакви затвори, няма да има съдилища, няма да има болници. Тогава хората ще живеят до дълбока старост със запазени сили, със запазена памет. Тогава няма да има гробища. При заминаване хората ще се дематериализират.“

Сестрата, която седеше отляво на Учителя, се обърна към него и каза: „Учителю, ние не искаме да се делим от вас“.

Учителя каза: Отсега нататък няма да има раздяла между мене и вас.

Думите на Учителя ни дават да разберем, че заедно с него ще работим през вековете.

На едно сестринско събрание в салона, в четвъртък следобед през 1931 г., Учителя държа беседа. В беседата той каза между другото:

„Преди 50 000 години всички вие, които сега сте в Братството, бяхте едно семейство.“

Казаното по-горе от Учителя показва две неща: първо, че връзките между всички братя и сестри, между всички нас, са далечни – от хиляди години, и второ – че винаги сме били заедно с Учителя.

Веднъж през 1937 година една малка група братя отидохме с Учителя на Мусала. Бяхме 7 души. На връщане от върха седнахме при най-горното езеро – Окото. Стана дума за нашето Братство и Учителя каза тогава, че членовете му се прераждат заедно, както едно ято птици, което прехвръква от дърво на дърво. Ние сме като едно ято и се прераждаме от една страна в друга. Учителя каза, че ние от Братството имаме два вида прераждане: един вид прераждане в маловажни епохи, когато нямаме важна работа. Тогава се раждаме пръснати в разни страни. Имаме и друг вид прераждане във важна епоха, когато ни предстои важна работа. Тогава ние се раждаме едновременно и събрани в една страна и с общи усилия изпълняваме задачата, която ни се пада. В маловажните епохи, понеже се раждаме в различни държави, добиваме различни опитности и после, събрани във важните епохи, ние обменяме тия опитности помежду си.“

На друго място, обръщайки се към учениците, Учителя казва:

„Вие сте били с мен в Египет, в Персия, в Халдея, в Асирия и Вавилон, в Палестина, в Гърция, Рим и т.н.“

* * *

Както в Библията, така и в беседите на Учителя, под морализиращите притчи се крие дълбок мистичен смисъл, и който „има уши да чува“ може да проникне дълбоко в тайните на Битието. Мнозина обаче се задоволяват само с повърхностен прочит и разбираемо не могат да разберат същността на учението. Примери за това могат да бъдат взети от всички негови беседи – ето един красноречив:

„Ако искаш да бъдеш здрав, винаги пий вода направо от извора, а не от странични поточета — само така ще се домогнеш до Истината.“

Тази мисъл е вярна както ако я разгледаме в чисто физически план, така и ако я разгледаме в духовен, където здравето е символ на правилния духовен напредък, водата – на Божието Слово, а Изворът – на Божите пратеници, чрез които Истината достига до нас без примесите, които се натрупват от чуждите тълкувания. Откажем ли да пием от извора, и вместо това да дадем предимство на източници със съмнително качество, шансът да навредим на себе си и на нашите ближни е огромен.

COMMENTS