Второто пришествие в Библията

Второто пришествие в Библията

„И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни щ

„И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят; тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма; и ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата.“

Матей 24:29-31

 

„Но както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески; защото, както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега, и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески.“

Матей 24:37-39

 

„И ще видите Сина Човечески да седи отдясно на Силата и да иде на небесните облаци.“

Марко 14:62

 

„Да се не смущава сърцето ви; вярвайте в Бога и в Мене вярвайте. В дома на Отца Ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. И кога ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм Аз.“

Йоан 14:1-3

 

„Когато той беше на път и наближаваше до Дамаск, изведнъж го огря светлина от небето; и като падна на земята, чу глас, който му думаше: Савле, Савле, що Ме гониш? А той отговори: кой си Ти, Господине? Господ каза: Аз съм Исус, Когото ти гониш. Мъчно е за тебе да риташ против ръжен. Той, разтреперан и ужасен, проговори: Господи, какво искаш да направя?“

Деяния на апостолите 9:3-6

 

„И докле гледаха към небето, когато се Той възнасяше, ето, застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха: мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето.“

Деяния на апостолите 1:10-11

* * *

Бих искал да уточня, че ако някой си представя „възнасянето“ на Христос не в духовна форма, а като буквално излитане в космоса (или в облаците), не е по-близо до Истината от дарвинистите. Защото Небето не е физическият небесвод над нас, а духовните светове около нас. И съответно Христос може да се материализира или дематериализира, но не би си и помислил да отлита с тялото си като ракета в космоса.

„Защото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом.”

1 Сол 4:16

От този стих пък става ясно, че тези, които са развили своето духовно тяло и вече са способни да виждат етерния Хритос, вече не са „мъртви“ по отношение на духовния (реалния) свят, а възкръсват за Истинския Живот.

COMMENTS