Тялото Христово – Земята

"И когато ядяха, Исус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло. И като взе чашата и

„И когато ядяха, Исус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички; защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове.“

Матей 26:26

 

„Войниците пък, като разпнаха Исуса, взеха дрехите Му (и ги разделиха на четири дяла, по един дял на всеки войник) и хитона. Хитонът не беше шит, а изтъкан цял от горе до долу. Тогава рекоха си един другиму: да го не раздираме, а да хвърлим за него жребие, чий да бъде; за да се сбъдне реченото в Писанието: „разделиха дрехите Ми помежду си и за одеждата Ми хвърлиха жребие“. Тъй направиха войниците.“

Матей 19:23,24

 

Посочените два цитата изразяват една дълбока мистична истина, а именно, че след Мистерията на Голгота вече цялата Земя е Тяло на Христос. Когато се казва, че войниците разделили дрехите Му, това също е едно космично явление. Дрехите на Христос са символ на цялата Земя, разделена на държави и народи – това е разделението на дрехите на Христа. А хитонът (вид туника) представлява въздушната обвивка на Земята, която не може да бъде разделена.

В момента, когато на Голгота кръвта е текла от раните на Спасителя, Земята се е обновила. Тя е била обхваната от един импулс, който е трябвало да дава след това отглас в хода на следващата еволюция, за която предшестващите епохи са били само една подготовка.

През времето, когато Христовата кръв е проникнала в Земята, Духът, който се е отделил от нея, е изпълнил цялата Земна аура и е влял сили, които са от естество да послужат за духовния прогрес на бъдещото човечество.

Оттам идва импулсът, който преобразява цялата Земя и цялата човешка природа. До наши дни е могла да бъде използвана само една малка част от силите на този импулс. Хората ще успеят малко по малко да дойдат до положение да разбират какво е станало на Земята в деня на Голгота. От проникването на Христовата кръв в Земята, земната аура се трансформира от силите на Духа, Който се е проявявал чрез тази кръв. а откакто земната аура се е трансформирала и е получила нова сила, оттогава Христовият Принцип е бил въплътен в Земята и Земята става тяло на Христос.

Христос след въплъщението си и след събитията на Голгота става, освен Дух на Слънцето, и Дух на Земята. Неговият мощен импулс създава условията Христовият Дух да се изяви и в душите на хората. В настоящата пета културна епоха (започнала през 15-ти век) човечеството има за цел съзнателно да узрее за идеята да приеме Христос в себе си, като първо развие нужните качества. А в далечно бъдеще, когато изпълним нашата мисия, Земята отново ще се обедини със Слънцето в едно много по-одухотворено (нематериално) тяло, благодарение на импулса, започнал да действа преди 2000 години.

Щайнер казва:

„Вие бихте виждали Земята обкръжена от нейната аура и хилядолетия на ред бихте могли да проследите развитието на земната аура; бихте виждали земята заобиколена от всякакви цветове, в средата физическата ядка, а около тази ядка земната аура в най-разнообразни форми и цветове. Вие бихте видели, как в течения на хилядолетията тези форми и цветове се менят по най-различен начин. Настъпва момент, който има огромно значение: Аурата на Земята приема изцяло съвършено друга форма и друг цвят. Погледната от външната страна, Земята се явява в една нова светлина. А това става с неимоверна бързина, така щото човек трябва да си каже: от този момент със Земята е станала една коренна промяна; аурата на Земята се е променила изцяло. Кой е този момент? Това е моментът, когато на Голгота потече кръвта от раните на Спасителя. Този момент е извънредно важен, най-важният от цялото развитие на нашата Земя. Моментът, когато кръвта изтече от раните на Спасителя, е същият този, в който и аурата на Земята се преобрази. В земята проникна една съвършено нова Сила, най-важният Импулс за земното развитие, в сравнение с който всичко станало до тогава беше само подготовка.“

COMMENTS