Мисли от посветени и ясновидци за Бога

Учителя Беинса Дуно:„И когато казваме, че Бог е Любов, ние подразбираме едно изявление на Бога. Затова, където е Любовта, където е доброто, което

Учителя Беинса Дуно:

„И когато казваме, че Бог е Любов, ние подразбираме едно изявление на Бога. Затова, където е Любовта, където е доброто, което е неин плод, там Бог се проявява. Говорим ли за Бога като Любов, ние подразбираме онова Същество, от Което произтича всичкият живот във Вселената и което свързва всички живи души в едно цяло, без то да се измени.“

„Бог оставя всички същества абсолютно свободни. Той никога досега не е казал на никое същество във Вселената, колкото и малко да е то: „Направи това!“ или „Служи Ми!“ Той му показва пътя, но го оставя свободно, само да направи своя избор – да извърши онова, което то счита за добро. И наистина, какво се ползва Бог, ако Го почитаме, ако Му служим? Той ползва ли се от това? Знание можем ли да Му дадем? – Не, Той всичко знае. Сила можем ли да Му дадем? – Не, Той е най-силният. Всичко може да премине, всичко може да се разклати, но Той никога не се поколебава. Единственото нещо, с което ние привличаме Бога, то е нашата немощ, нашата нищета. Когато Той ни гледа така дребни, така страдащи и невежи, у Него, във величието Му се заражда едно желание да спусне ръката Си и да ни каже: „Нагоре сега!“ Стремежът на Бога е да ни освободи, да ни очисти, да просвети умовете ни, да облагороди сърцата ни, да внесе в душите ни онази светлина, чрез която да познаем, че Той е Любов.“

„Да възлюби човек Бога, това е най-славният момент в неговия живот. Това значи да цъфне и да разнася надалеч своето благоухание. Това значи да блика постоянно като извор, който знае да дава. При това състояние всички разумни желания на човека са постижими. Само тогава човек става истински свободен. Той има онази свобода, която Истината носи. А под Истина ние подразбираме онази връзка, която Бог е създал между Себе Си и нас. Вън от това няма никаква свобода.“

„Питаш, кога човек е добър? Момента, в който Бог се проявява у него, човекът е добър. Моментите, в които Бог не се проявява, човекът е лош. Дойде ли Бог в човека, той става радостен и весел, готов за всяко служение. Откаже ли се да служи на Бога, Той го напуска. Питайте се, не дали Бог ви люби – Той от първия до последния ден не е престанал да ви люби, а вие любите ли Бога?“

„Ако искате да имате вярна представа за Бога, излизайте вечер да гледате Небето! Бог е една творческа сила. Всички планети, които съставят нашата слънчева система, влизат в друга система от планети. Двете заедно влизат в трета и т.н… Всички тези планети, слънца, системи, тъй сгрупирани, съставляват цялата Вселена или тъй наречения «Град Божи», дето Бог живее. Неговият Ум, Неговото Съзнание е толкова велико, че Той обхваща и най-малките същества, които се докосват до Него, и урежда живота им. Може ли да схванете какво нещо е Бог? Всички ангели, всички същества, които са живели милиони години преди нас на Земята, знаят какво е Бог. Те застават със свещен трепет пред това Велико Същество, от Сърцето на Което изтича тази Велика Любов, която поддържа целия космос. Малко от това благословение достига и до нашата земя.“

„Писанието казва: „И рече Бог, и стана Светлина.“ Значи изказаното Слово произвело Светлина. Следователно Бог може ли да бъде Светлина? Не, Светлината е проява на Бога.“

„Хората искат да дадат някаква форма на Бога, но питам: каква форма може да дадете на светлината? Светлината сама създава формите.“

„Единственият Учител , който учи хората е Бог. За да ги учи той приема една или друга форма. Някога Бог е видим, а някога – невидим…“

„Под думата «Бог» аз разбирам туй същество, което навсякъде се проявява. Като видиш едно дърво, да ти трепне сърцето, да се зарадваш, че Бог се проявява. Да видиш, че твоят Господ и Господ на дървото е един и същ. Той ще ти каже: «Направи ми една услуга!» Ти ще полееш дървото и ще се радваш, че си могъл да помогнеш. Като минеш покрай едно изсъхнало цвете – полей го! Да се радваш, че си направил една услуга! Ако ти не си в състояние да помогнеш на една мушица, която се дави и има нужда от твоята помощ, питам тогава, на кого ще помогнеш?“

„Съвременните хора говорят за Бога, но какво всъщност е Бог и те не знаят. Те имат смътна представа за Бога. Дойде ли до идеята за Бога, човек трябва да си Го представя като място, откъдето излиза най-чистият, най-възвишеният живот, най-чистият морал, най-високата Мъдрост, най-великото знание, най-възвишените добродетели.“

„Първото Лице на Бога е Любовта, проявена в Живота. Второто Лице на Бога е Мъдростта, проявена в знанието. Третото Лице на Бога е Истината, проявена в Свободата.“

„Не схващайте Бога като някаква форма, а знайте, че зад безграничността стои едно Възвишено Съзнание, Което във всички случаи бди за вас.“

„Хората не разбират Бога, защото искат да обхванат с ума си. Те не Го разбират, защото Му дават форма, подобна на тяхната. На Бога не може да се даде никаква форма. Когато мислите за Бога, за Първата Причина, представете си Го като необятна интелигентност, като безгранична Любов и Мъдрост, която едновременно обхваща всичко в света, разбира нуждите на всички същества и им помага.“

„Бог изпълва цялото Битие, изпълва всички светове, изпълва всички слънчеви системи, и все пак остава още една непроявена част от Него – има още нещо непроявено от Този Велик Господ, и в цялата вечност Той не може да се прояви. Следователно вечността е един начин, чрез който Господ може да се прояви, но и в тази вечност няма всички форми, чрез които Господ да се прояви напълно.“

„За Бога можем да имаме една представа – Светлината без сенки. За Бога можем да имаме една представа – Живот без ограничения. За Бога можем да имаме една представа – Любов без промени и измени, знания без грешки, свобода без ограничения.“

„Като говорим за Бога, ние разбираме онази Първична Причина, която е турила всичко в действие, която и днес още работи, но не сама, а колективно.“

„Под думата «Господ» се разбира най-възвишеното, най-благородното начало, което твори.“

„Най-после, ако вземем Бога, всичко излиза от Него. Цялата Вселена не е нищо друго, освен Бог, Който се проявява. Тя представлява развитието на Бога. Защото и Бог, сам по себе си, се развива.“

„Един искал да направи смешка и да дразни един, който му рекъл: „Ние сме в градина, в която има много хубави ябълки“. – „Но аз не виждам нищо“, отговорил му другият, като си затворил очите; приятелят му зашил една плесница и онзи прогледнал и видял. Тъй и Господ понякога ни зашие плесница и ние виждаме.“

“Това е живот вечен, да позная Тебе, Единия, Истинния Бог”– значи, да пробудим онзи принцип, който Бог е внесъл в нас. Всичко онова, чуждото, трябва да го отхвърлим. Всеки от вас трябва да знае кое е Божественото. Туй, което носи радост, е Божествено; туй, което носи скръб, не е Божествено. Туй, което носи мир, е Божествено; туй, което носи размирие, не е Божествено. Туй, което носи милосърдие, е от Бога; туй, което носи коравосърдечие, не е от Бога. Туй, което носи добро, е от Бога; туй, което носи зло, не е от Бога.”

“Присъствието на Бога е онова Великото, Мощното в света, което събужда човешкия ум и човешкото сърце. Човек става мощен и в него се раждат нови идеи. Ние сме сега в тази епоха! Бог, Разумното Начало, живее в света. Той е навсякъде – в камъните, в растенията, в животните, в хората. Той живее във видимия свят толкова, колкото и в невидимия.”

 * * *

Ванга:

„В Бога не вярвате, а искате да ви помагам. Без вяра при мен да не идвате, защото не аз, Той ви помага.“

„Има Бог. И ако замълчите, и камъните ще проговорят за Бога. Така както слепите знаят, че има светлина, така както сакатите знаят, че има здрави хора, така и здравите трябва да знаят, че има Бог.“

„Аз 40 години изпадам в транс и не съм видела ни Господ, ни Христос. Обаче знам: Огън и Светлина – това е Бог!“

„Бог е Светлина – Той няма образ. Кълбо от светлина е Бог. Никой не го е видял и няма да го види.“

„Бог е дал на човека едно мощно оръжие – неговата воля, която никаква сила не е в състояние да сломи, така че човек сам да реши на кого да служи.“

COMMENTS